Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

sairaanhoitaja pitää vanhusta kädestä

Hoiva-alan yritysten kannattavuuden mittaamisesta uutta tietoa

Hoiva-alan yrityksen rahallinen johtaminen perustuu samoihin lainalaisuuksiin kuin muidenkin yritysten kannattavuuden johtaminen. Yrityksen kannattavuuden seuranta ei ole monimutkaista myöskään hoiva-alalla, mutta kannattavuusmittarin valinnalla on merkitystä, ja eri tekijöiden vaikutukset kannattavuuteen voivat olla moninaisia ja hyvin herkkiä.

KTM Riikka Holopainen on tutkinut laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjassaan yksityisten hoiva-alan pk-yritysten kannattavuuden tekijöitä Suomessa. Tutkimus keskittyy erityisesti johdon laskentajärjestelmien, asiakaskeskittyneisyyden ja digitalisaation yhteyksiin yritysten kannattavuuteen. Väitöskirja pohjautuu neljään tutkimusartikkeliin kansainvälisissä julkaisuissa.

Tutkimusaineistoon kuului sekä paikallisia että valtakunnallisia hoiva-alan yrityksiä, joiden kannattavuutta tarkasteltiin määrällisten ja laadullisten analyysien avulla. Hoivayritykset ovat erityisessä asemassa Suomessa, koska laki velvoittaa kunnan ottamaan laajan vastuun yksilön hoidosta, mutta kunnat tarvitsevat yksityisten terveydenhoitoyritysten palveluja lain vaatimusten toteuttamiseksi. Yritykset toimivat siten julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

Yrityksen kannattavuus on useiden ajassa muuttuvien tekijöiden summa. Väitöstutkimus osoitti, että johdon laskentajärjestelmillä oli positiivinen yhteys toiminnalliseen tulokseen, kun taas asiakaskeskittyneisyyden ja digitalisaation suhde toiminnalliseen tulokseen oli negatiivinen. Kun kannattavuutta taas mitattiin laajemmalla koko pääomantuoton muuttujalla (ROA), saatiin päinvastoin positiivinen tulos digitalisaation ja kannattavuuden väliselle suhteelle. Yhteinen havainto oli, että kannattavuusmittarin valinta vaikuttaa tuloksiin.

Määrällisten tutkimusten tulokset vahvistettiin laadullisessa tapaustutkimuksessa. Esimerkiksi asiakkaiden keskittyminen luo yritysten kilpailua, jonka uskottiin vaikuttavan negatiivisesti kannattavuuteen pitkällä aikavälillä, mutta toisaalta helpottavan työskentelyä ja parantavan tulosta lyhyellä aikavälillä. Lisäksi johdon laskentajärjestelmät ja digitalisaatio voivat yhtäällä lisätä kannattavuutta, mutta toisaalta vaativat yrityksen resursseja. Haastateltava kohdeyritys koki, että jo hankittuja järjestelmiä ei voitu hyödyntää kunta-asiakkaan kanssa kuten oli oletettu järjestelmien hankinnassa.

Holopaisen väitöstutkimus vahvistaa teorian ja käytännön yhteyttä. Hoivayrityksen kannattavuuteen myönteisesti vaikuttavia toimintamenetelmiä yksilöidään esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnin ja yhteisöllisyyden sekä innovaation alueilla. Lisäksi tutkimus huomioi yhtenä kannattavuuden tekijänä johdon ominaisuudet.

Riikka Holopaisen väitöskirja Profitability of SMEs in the Private Social and Healthcare Sector in Finland tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 16.4.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Marko Järvenpää Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Mervi Niskanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöstilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa