Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Etätyötä kahdella päätelaitteella.

Etätyöpaikka tulee määritellä ja arvioida ennakkoon

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan etätyön tekemiseen kohdistuu erilaisia vaatimuksia, jotka edellyttävät etätyöpaikan määrittelyä ja etätyöpaikaksi tarkoitetun työpisteen tai -tilan soveltuvuuden ennakkoarviointia. Työsuhteen osapuolten velvollisuuksien ja oikeuksien toteuttamiseksi etätyöpaikka tulee määritellä osana etätyöjärjestelyjä. Työnantajan on varmistettava, että etätyöpaikka täyttää lainsäädännössä säädetyt vaatimukset.

Etätyöstä ei aina voida sopia

Työsuhteessa etätyöjärjestelyt perustuvat joko työsopimukseen tai erilliseen (etätyö)sopimukseen, joihin sovelletaan työsopimuslakia (55/2001). Virkasuhteessa tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävä etätyö on taas järjestettävä erillisellä määräyksellä eikä sopimuksella. Sopimuksesta tai määräyksestä on käytävä selvästi ilmi työnantajan hyväksymät etätyöpaikat tai niiden määräytymisen perusteet.

Etätyöpaikka tulisi määritellä selkeästi

Etätyöpaikka tulee määritellä selkeästi, koska sen tulee täyttää työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetyt velvoitteet ja vaatimukset, kuten näyttöpäätetyölle asetut vaatimukset. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja julkisessa hallinnossa myös julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaisten tietosuoja- ja tietoturvallisuusvaatimusten täyttäminen on varmistettava etätyöpaikassa. Työnantaja voi edellyttää, että työntekijä antaa selvityksen etätyöpaikalle määriteltyjen vaatimusten täyttämisestä esimerkiksi tarkastuslistan avulla.

Etätyön tekemistä ei seurata

Tutkimushankkeessa tehdyn, julkisen hallinnon työnantajien työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille osoitetun, kyselyn mukaan etätyön tekemiseen kohdistuvia vaatimuksia ei seurata eikä valvota riittävästi. Kyselyn perusteella puuttuvaa valvontaa perustellaan etenkin työnantajan ja työntekijän välisellä luottamuksella. Työturvallisuuslaki on kuitenkin pakottavaa oikeutta. Työnantajan vastuulla on huolehtia lainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden ja vaatimusten toteuttamisesta.

Etätyötä voidaan valvoa rajoitetusti

Työntekijä on velvollinen tekemään etätyötä yhdessä tai useammassa työnantajan hyväksymässä etätyöpaikassa. Työnantaja voi vaatia työntekijää ilmoittamaan päivittäisen etätyöpaikkansa osana työajan seurantaa. Työnantajalla on oikeus kerätä etätyötä tekevien työntekijöiden sijaintitietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Työnantaja ei kuitenkaan voi kerätä sijaintitietoja automaattisesti.

Työnantaja ei voi tehdä tarkastuksia työntekijän kotona tai muissa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, vaan valvontavastuun toteuttaminen on tehtävä muilla keinoin esimerkiksi pyytämällä työntekijältä selvitys etätyöpaikan soveltuvuudesta. Selvitystä ei kuitenkaan voi pyytää työntekijän elintavoista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista.

Etätyöntekijän työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen

Työnantaja on velvollinen puuttumaan muun muassa etätyössä havaittuihin työntekijän työkykyä vaarantaviin epäkohtiin. Työnantaja voi työntekijän työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi hankkia terveyshaittojen ennalta ehkäisemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja. Ohjelmistoihin tulee myös järjestää ohjeistusta ja koulutusta, jotta niitä osataan hyödyntää etätyössä.

Tutkimushankkeen tuloksia esiteltiin webinaarissa 11.5.2023. Tutkimushanke toteutettiin Työsuojelurahaston rahoituksella.

Lisätietoja:

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, puh. 040 595 6801, etunimi.sukunimi(at)uef.fi