Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Lääkedosetti.

Apteekkihenkilöstön pätevyys muistisairauksien lääkehoidossa puutteellista maaseudulla ja pienituloisten alueilla Yhdysvalloissa

Alzheimerin tautia ja muita dementian muotoja sairastavien määrä kasvaa Yhdysvalloissa alueilla, joissa väestön ikärakenne vanhenee. Apteekit tarjoavat paikallisen lääkehuollon näille potilaille. M.Soc.Sc. Paul Henkel on tutkinut yhteiskuntamaantieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, miten apteekkihenkilöstön farmaseuttinen pätevyys ja osaamisen taso dementian hoidossa vaihtelevat maantieteellisesti. Empiirinen tutkimus toteutettiin yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltiossa.

Henkelin tutkimus osoittaa, että apteekeissa on puutteita ammatillisessa pätevyydessä kaikilla tutkimusalueilla, ja puutteet vaihtelevat paikallisten olosuhteiden mukaan. Puutteita ammatillisessa pätevyydessä on harvaan asutulla maaseudulla ja pienituloisilla alueilla. Tulokset osoittavat lisäksi, että väestön lääkinnällisiä tarpeita palveleva tiedonhaku lääkehoidon laadun parantamiseksi on usein puutteellista. Etenkin maaseutualueilla hyödynnetään vähän tieteelliseen näyttöön perustuvia tietolähteitä lääkeneuvonnassa.

Tutkimusartikkeleina julkaistuissa osatutkimuksissa tutkittiin lääkkeiden toimittamisen ja lääkeneuvonnan laatua sekä kaupunkimaisilla että maaseutumaisilla alueilla. Lisäksi tutkittiin apteekeissa tehtyä tiedonhaun laatua paikallisen väestön lääkehoidon tarpeisiin nähden ja henkilökunnan henkilökohtaisia motiiveja ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Apteekkihenkilöstön osallistuminen Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien lääkinnälliseen täydennyskoulutukseen on vähäistä, vaikka osaamisessa on puutteita. Asiakkaiden neuvontatarpeet eivät ole ensisijaisia, kun henkilöstö hakeutuu täydennyskoulutukseen, vaan tavoitteena on ammatin harjoittamisoikeuksien säilyttäminen.

Henkelin tutkimus muodostaa integroidun, teoriaperusteisen ja empiirisiin tutkimuksiin perustuvan sosioekologisen yleistyksen ja mallin lääkehuollon alueellisesta vaihtelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Mallia voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja alan koulutuksessa.

Henkelin mukaan väestön tarpeisiin ja tiedonhakuun perustuvaa lääkehoidon laatua voidaan parantaa täydennyskoulutusta kehittämällä. Paikallisten ja väestöpohjaisten, tarpeisiin liittyvien ja tieteelliseen näyttöön perustuvien tietojen tehokas integrointi osaamiseen tutkimuksessa luodun mallin mukaan olisi hyödyllistä apteekkihenkilöstölle heidän pyrkiessään tarjoamaan korkealaatuista lääkehoitoa kaikkialla Alzheimerin tautia tai muuta dementiaa sairastaville. Tämä antaisi myös apteekeille mahdollisuuden auttaa ihmisiä kohottamaan terveydentilaansa liittyvää elämänlaatua paremmin farmaseuttisten palvelujen avulla.

M.Soc.Sc. Paul Henkelin yhteiskuntamaantieteen alaan kuuluva väitöskirja Community Pharmacists’ Competence in the U.S. Health Care Landscape: The Social Ecology of Pharmaceutical Care for Older Adults tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 26.2.2021 klo 14 alkaen. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Eric Delmelle Itä-Suomen yliopistosta.