Älyä liikuntaan - sähköisiä liikunnan materiaaleja

Älylaitteet liikunnassa -projektin keskeisenä tavoitteena on tuottaa sähköisiä liikunnan materiaaleja sisältävä responsiivinen websivusto, joka edistää teknologian positiivista käyttöä sille perinteisesti vieraammassa ympäristössä. Sivustoa käytetään monipuolisesti osana liikunnan oppimisympäristöjä, ja se antaa opettajalle mahdollisuuden tehdä liikuntatunneista motivoivia ja nykyaikaisia.

Liikuntaa ja teknologiaa ei pidä nähdä toisensa poissulkevina tekijöinä, vaan mahdollisuuksina, jotka voivat tukea toinen toistaan. Tämä on laajassa mittakaavassa Älylaitteet liikunnassa -hankkeen keskeisin tavoite.

Responsiiviselle websivustolle rakennettu kokonaisuus opetusvideoineen tarjoaa opettajalle mahdollisuuden uudenlaiseen rooliin. Pedagogiset opetusvideot ovat hyödynnettävissä niin eriyttämiseen kuin oppilaiden yhdessä tekemisen taitojen kehittämiseen. Tuotettu materiaali valikoidaan ja luokitellaan siten, että se mahdollistaa erilaisten oppijoiden työskentelyn jokaiselle sopivalla taitotasolla. Sovellettavia työmuotoja ovat esimerkiksi erilaiset parityöt, rata- ja pistetyöskentelyt sekä omaehtoinen älylaitteen opastuksella tapahtuva työskentely. Kaikki nämä työmuodot vapauttavat opettajan ohjaamaan liikunnan tunteja uudella tavalla. Hänellä on enemmän aikaa ohjata apua tarvitsevia oppilaita. Opettaja pystyy keskittymään myös entistä paremmin oppitunnin turvallisuuteen, kun hänen aikansa vapautuu ohjauksesta entistä tarkempaan havainnointiin. Myös oppilaille annetun palautteen määrä lisääntyy ja opettaja kykenee entistä paremmin kiinnittämään huomiota myös taidon oppimiseen.

Liikunta taitoaineena pitää sisällään paljon opittavia taitoja. Taidonoppimisen näkökulmasta erityisesti lisääntynyt havainnointimahdollisuus parantaa opettajan mahdollisuuksia ohjata oppilaita yksilöllisemmin. Lisäksi nykytekniikan avulla oppilaan itsensä on mahdollista nähdä oma suorituksensa videoituna ja saada siitä yksilöityä palautetta opettajalta tai toisilta oppilailta.

Lue lisää Älyä liikuntaan -hankkeesta!