Orientoiva harjoittelu

2310213 Orientoiva harjoittelu H1 (3 op) 13.11.2017-8.12.2017

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio opettajuuteen -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

 

 

2310213 ORIENTOIVA HARJOITTELU (H1), 3 OP

 

Teema: Vuorovaikutus

                     

1. Orientoivan harjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat

 

Orientoivan harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa kuvata opettajan työtehtäviä ja koulua opiskeluympäristönä. Opiskelija tunnistaa eri ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen liittyviä piirteitä sekä osaa kuvata ja jäsentää opetus-opiskelu-oppimisprosessia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa pohtia reflektiivisesti oppimista ja opettamista koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään sekä osaa liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen käyttöteoriansa kehittämiseen.

 

Orientoiva harjoittelu suoritetaan opintojakson Orientaatio opettajuuteen yhteydessä. Opiskelijan kasvu opettajuuteen perustuu hänen persoonallisen ja ammatillisen identiteettinsä, pedagogisen ajattelunsa ja toimintansa kehittymiseen koulutuskokemusten myötä.

 

2. Harjoittelun sisällöt ja suorittaminen

 

2.1. Sisällöt

Harjoittelun kuluessa opiskelija tutustuu opettajantyön kokonaiskuvaan ja kouluun toimintaympäristönä. Opiskelija tutustuu oppimistilanteiden vuorovaikutussuhteisiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tiimityönä oppimistilanteita. Opiskelija observoi ohjatusti erilaisten oppilasryhmien oppitunteja. Opiskelija tutustuu tieto- ja viestintäteknologian käyttöön kouluympäristössä. Opiskelija tutustuu koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja sen käytänteisiin.

 

2.2. Harjoittelun suorittaminen

 

Ennakkotehtävä

Opiskelija laatii opintojaksojen Orientaatio opettajuuteen ja Orientoiva harjoittelu yhteisen ennakkotehtävän ohjeiden mukaan ja liittää sen ammatillisen kasvun portfolioonsa.

 

Opettajan työhön tutustuminen

Opiskelija seuraa ohjatusti opetusta 18 oppituntia eri luokka-asteilla.  Opiskelijan havainnoista keskustellaan ryhmäohjauksissa. Opettajan työn kokonaiskuvaa tarkastellaan ohjaustilaisuuksissa mm. opettajan kompetenssikartan avulla.  Opiskelija suunnittelee ja pitää ohjatusti pareittain tai sekaryhmässä (luokanopettajaopiskelijat, erityisopettajaopiskelijat, aineenopettajaopiskelijat ja opinto-ohjauksen opiskelijat) opetustuokioita 5 kertaa ja saa opetuksestaan palautetta. Ennen opetustuokiota opiskelija seuraa tuokiota edeltävän ns. pohjatunnin.

 

Ohjaus ja palaute

Ohjauksen muotoja ovat henkilökohtainen ohjaus, jossa opettajaopiskelija yhdessä ohjaavan opettajan kanssa suunnittelee pidettäviä tuokioita sekä keskustelee pidetyistä tuokioista, ryhmäohjaus, johon osallistuvat ohjaava opettaja ja saman luokan/ryhmän opiskelijat sekä suurryhmäohjaus, johon osallistuvat kaikki opiskelijat. Ohjauskeskustelujen ja raportoinnin avulla opiskelija oppii tunnistamaan itseään, pedagogisia käsityksiään ja opettajaidentiteettinsä kehittymistä.

 

Ryhmäohjaus on orientoivan harjoittelun olennainen työmuoto. Ryhmäohjaus on ohjaavan opettajan/opettajien johdolla käytävää ohjauskeskustelua. Keskusteluihin liittyy myös opintotehtäviä. Ryhmänohjausaiheita ovat mm. harjoittelusuunnitelmaan tutustuminen, koulun opetustiloihin, välineisiin ja laitteisiin tutustuminen sekä oppitunnin rakentamisen periaatteet, oppilaisiin tutustuminen ja opettajan päivittäiset työtehtävät. Ryhmäohjauksissa käsitellään myös oppituntien seurantatehtäviä.

 

Suurryhmäohjauksiin sisältyvät orientoivan harjoittelun aloitus- ja päätöstilaisuudet. Lisäksi suurryhmäohjauksissa tutustutaan opettajantyön ja oppilaitoksen erityiskysymyksiin. 

 

Ohjausta opiskelijat saavat yhteensä 18 tuntia. Ohjaustunnit jakautuvat henkilökohtaiseen ohjaukseen (5h), ryhmäohjaukseen (9h) ja suurryhmäohjaukseen (4h).

 

Koulun tapahtumat

Opiskelijat osallistuvat erilaisten koulun tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen 3 tuntia.

 

Raportti

Opiskelija laatii opintojaksoista Orientaatio opettajuuteen ja Orientoiva harjoittelu yhteisen raportin (3-5 sivua). Raportissa opiskelija pohtii, arvioi ja rakentaa omaa pedagogista käyttöteoriaansa. Opiskelija laatii raportin opintojakson ja harjoittelun lopussa. Opiskelija tallentaa opintojakson ja harjoittelun materiaalit portfolioonsa ja hyödyntää niitä raportin kirjoittamisessa. Raportti liitetään osaksi ammatillisen kasvun portfoliota ja sitä käytetään seuraavilla opintojaksoilla ja harjoitteluissa ammatillisen kasvun arvioinnin välineenä. Portfolio toteutetaan e-portfoliona, joka ohjeistetaan tarkemmin ennen harjoittelujakson alkua.

 

 

3. Orientoivan harjoittelun arviointi

 

3.1. Harjoittelun hyväksyminen

Harjoittelujakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu harjoittelujakson arvioinnin kriteereihin. Mikäli ohjaava opettaja havaitsee, ettei opettajaopiskelija saavuta harjoittelujaksolle asetettuja tavoitteita harjoittelusuunnitelman mukaisella työpanoksella, voi hän määrätä opiskelijan täydentämään suoritustaan. Täydennystehtävä määritellään yksilöllisesti tapaus kerrallaan. Mahdollisesta hylkäämisestä päätetään opiskelijan kuulemisen jälkeen johtavan rehtorin järjestämässä kokouksessa, johon osallistuvat johtava rehtori ja opiskelijaa ohjanneet opettajat.

 

3.2.  Orientoivan harjoittelun arviointikriteerit

 

Sisältö

Hylätty

Hyväksytty

 

Ohjattu seuraaminen,

opettajan työtehtäviin tutustuminen ja

oppilaiden havainnointi

Opiskelija ei tunnista oppimistilanteisiin vaikuttavia tekijöitä.

Seurantatehtävissä on vakavia puutteita.

Opiskelija tunnistaa ohjatusti ja itsenäisesti oppimistilanteisiin vaikuttavia tekijöitä.

Seurantatehtävät on tehty vastuullisesti.

Opetustuokioiden suunnittelu ja

toteutus

vuorovaikutteisen

pedagogiikan näkökulmasta

 

 

Opiskelija ei osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa opetustuokiota.

Opiskelija ei pysty toimimaan yhteistyössä oman ryhmänsä ja ohjaajansa kanssa eikä pysty rakentavaan vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa.  Opiskelija käyttäytyy epäasiallisesti oppilaita, muita ryhmänsä jäseniä tai ohjaavaa opettajaa kohtaan.

Opetustuokioiden suunnittelu on tavoitteellista. Opiskelija hyödyntää suunnittelussaan ohjausta ja vuorovaikutusta ryhmänsä kanssa. Opiskelijan toiminta on luontevaa ja yhteistyökykyistä.

Asennoituminen ammatilliseen kehittymiseen ja

reflektion taidot

 

 

Opiskelija ei toimi vastuullisesti harjoitteluun liittyvissä tehtävissä.

Opiskelija ei osaa arvioida toimintansa taustalla olevia arvoja, asenteita ja ennakkokäsityksiä.

Opiskelija toimii vastuullisesti harjoitteluun liittyvissä tehtävissä. Opiskelija arvioi oman toimintansa taustalla olevia arvoja, asenteita ja olettamuksia.

Raportointi sekä portfolion kokoaminen (ennakkotehtävät, seurantatehtävät, loppuraportointi).

Raportissa ja portfoliotyöskentelyssä on huomattavia puutteita.

 

Raportti on moitteeton ja portfoliotyöskentely tarkoituksenmukaista.

 

 

 

4. Orientoivan harjoittelun ohjeellinen kuormittavuus

 

Kontaktiopetus

44 t

Opetuksen seuraaminen (sisältää pohjatunnit)

18

Opetustuokiot

5

Ohjaus (henkilökohtainen ohjaus, ryhmäohjaus, suurryhmäohjaus)

18

Koulun tapahtumat

3

Itsenäinen työ

37 t

Tuokioiden suunnittelu, ennakkotehtävä, raportointi ja muut kirjalliset tehtävät

 

Yhteensä                                                                                                     

81 t