Pro gradu -tutkielma

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan tulee osoittaa pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää viestintätaitoa.

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Tutkielma voi olla myös kahden opiskelijan yhteinen työ, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettavissa ja arvioitavissa oleva itsenäinen osuus.

Myös maisterin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte. Filosofisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen kolmella eri tavalla:

 1. pro gradu -tutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä
 2. pro gradu -tutkielma hyväksytään kypsyysnäytteenä, tai
 3. opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen tenttitilanteessa (vain tietyt poikkeustapaukset).

Ennen tarkastukseen toimittamista opiskelijan on varmistettava tutkielman ohjaajalta, että tutkielma on valmis tarkastukseen toimitettavaksi. Tarkastukseen toimittamisen jälkeen tutkielmaan ei saa tehdä muutoksia.

Pro gradu -tutkielma tulee jättää tiedekuntaan tarkastusta varten sähköisesti PDF/A-muodossa. Pdf-tiedosto on arkistointia ja julkaisua varten ja sen suojausasetukisssa tulee kaikki valinnat jättää asetuksille "sallittu".

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa tulee olla kaksi tiivistelmää: suomenkielisen pro gradu tutkielman tiivistelmä kirjoitetaan suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ on kirjoitettu ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi. Kumpikin tiivistelmä on yksisivuinen. Tiivistelmät liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen. Tiivistelmäpohjan voi ladata kohdasta Oppaat, ohjeet ja lomakkeet.

Pro gradu -tutkielman toimittaminen tarkastettavaksi

 • Opiskelija palauttaa gradun plagiaatintunnistukseen Moodlessa opinnäytetyön ohjaajalle. 
 • Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraportin ja lähettää tarkastuksesta sähköpostiviestin opiskelijalle.
 • Opiskelija tekee gradusta PDF/A-tiedoston, verkkosivuilla on ohjeet tätä varten.
 • Gradu palautetaan sähköisen asioinnin kautta tarkastukseen jättölomakkeella (Teamplace), jonka jälkeen opiskelijan tulee ilmoittaa gradun jättämisestä sähköpostitse osoitteeseen Agora-gradut@uef.fi.
  H
  UOM! Lomakkeella tulee valita Kampus = Joensuu ja Laitos = FILTDK - Suomen kieli ja kulttuuritieteet tai FILTDK - Vieraat kielet ja käännöstiede. 
 • Opiskelija merkitsee lomakkeeseen pääohjaajan ja palauttaa gradun tarkastukseen.
 • Ohjaaja saa sähköpostiin ilmoituksen, että gradu on jätetty tarkastusprosessiin. Sähköpostissa on linkki lomakkeeseen.
 • Huom! Kahden tekijän graduissa toiselle tekijälle tulee hyväksymispyyntö opinnäytteen tarkastukseen jättämisestä. 
 • Ohjaaja lisää lomakkeeseen toisen tarkastajan ja lähettää lomakkeen eteenpäin. Osastossa tehdään osastonjohtajan päätös tarkastajista. Tarkastusprosessi käynnistyy tästä.

(Lisätiedot; Tuula Nissinen, Mervi Bogdanoff)

HUOM! Sivuaineen tutkielmat toimitetaan tarkastettavaksi toista reittiä. Ne lähetetään tarkastukseen sähköpostin liitteenä osoitteeseen Agora-gradut@uef.fi.

Tarkastukseen toimittamisen jälkeen

Tutkielman tarkastukseen toimittamisen jälkeen tutkielmalle määrätään tarkastajat. Tarkastajilla on kuukausi aikaa antaa kirjallinen lausunto tutkielmasta ja ehdotus arvosanasta tiedekunnalle. Lausunto lähetetään opiskelijalle/opiskelijoille sähköpostitse. Tämän jälkeen opiskelijan tulee viivytyksettä, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa hänelle toimitettua vastinelomaketta käyttäen, onko hänellä huomauttamista lausunnosta.

Pro gradu -tutkielman julkaisu

Opiskelijan tulee valita, julkaistaanko pro gradu-tutkielma avoimesti verkossa (Open Access -julkaiseminen) vai onko se sähköisesti käytettävissä ainoastaan kirjastossa. Avoin Open Access -julkaisu edellyttää sopimuksen solmimista opiskelijan ja kirjaston välillä.  Opiskelija ilmaisee kantansa Open Access -julkaisemiseen sähköisesti gradua tarkastukseen jättäessään.

Open Access -muodossa julkaistut opinnäytteet ovat luettavissa internetin välityksellä kirjaston e-julkaisut -sivulla. Kampuskirjastoissa tapahtuva rajoitettu käyttö ei vaadi tekijältä lisätoimia ja kaikki pro gradut tulevat käyttöön myös tätä kautta. Yliopisto kuitenkin suosittelee Open Access -julkaisemista.

Lisätietoja

Agora 103
Agora-gradut(at)uef.fi
osastosihteeri Tuula Nissinen
0294 45 2030

Oppaat, ohjeet ja lomakkeet