Tutkimushankkeita

Lisää tietoa henkilökunnan tutkimustoiminnasta löytyy CRIS –tietokannasta, josta löytyvät henkilökunnan vireillä olevat hankkeet, asiantuntijatehtävät sekä julkaisut.

Projects in EU Law

More information about "The necessary evil – On law, power and institutional politics in the European Union" and "Transparency in the EU- From Reaction to Manifesto?" here.

Rangaistusajan suunnitelma – sanktio vai kannustin?

Rahoittaja: Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Henkilöt: Mia Kilpeläinen (vastaava tutkija), Matti Tolvanen (projektipäällikkö), Anssi Keinänen (projektipäällikkö)

Kuvaus: Vuonna 2006 voimaantulleen vankeuslain myötä ryhdyttiin enenevässä määrin kiinnittämään huomiota vangin yksilölliseen kokonaistilanteeseen ja hänen tarpeisiinsa. Samalla rangaistusajan suunnitelma otettiin systemaattisemmin käyttöön. Rangaistusajan suunnitelma on siis suunnitelma rangaistuksen etenemisestä ja niistä toimenpiteistä (interventioista), jotka kyseiselle vangille nähdään hyödylliseksi.

Rangaistusajan suunnitelma on asiakirja, johon täytäntöönpanossa kiinnitetään huomiota ja sen toteutumista tulee seurata säännöllisesti. Suunnitelma toimii yhtenä harkintaperusteena esimerkiksi valvottuun koevapauteen sijoittamisen, avolaitossijoittamisen tai poistumislupaharkinnan yhteydessä. Se, että vanki ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti, voi toimia perusteena luvan epäämiselle. Yhtäältä suunnitelman toteutumatta jääminen voidaan nähdä sanktiona, jolla on vaikutusta rangaistusajan ankaruuteen. Toisaalta rangaistusajan suunnitelman toteutuminen voi muodostaa kannustimen, jonka avulla vanki voi saada positiivisia lupapäätöksiä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen rooli rangaistusajan suunnitelmalla todellisuudessa on ja onko vankeuslain tavoitteeksi asetettu vangin elämäntilanteen kokonaisvaltaisempi arvioiminen ja rangaistusajan yksilöllinen suunnitelmallisuus toteutunut vankeuslain uudistuksessa tarkoitetulla tavalla.

Selvä kaista –toimintaohjelman seurantatutkimus                                          

Rahoittaja: Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Henkilöt:  Mia Kilpeläinen (vastaava tutkija), Matti Tolvanen (projektipäällikkö), Anssi Keinänen (projektipäällikkö)

Kuvaus: Selvä kaista -toimintaohjelma toimi kokeiluna Naarajärven vankilassa vuosina 2009–2011. Intensiivinen, 8 viikkoa kestänyt ohjelma oli suunnattu rattijuopumuksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituille. Ohjelman tavoitteena oli auttaa päihderiippuvaisia vankeja, minkä seurauksena voitiin parantaa liikenneturvallisuutta ja sitä kautta vähentää liikennekuolemia. Toimintaohjelma tähtäsi myös yksittäisen vangin vankilakierteen katkaisuun. Toimintaohjelman toteutustapa oli suunniteltu lyhyttä vankilatuomiota suorittaville, jotka asettavat haasteita toimintaohjelmien toteutuksessa. Usein toimintaohjelmat eivät tavoita lyhyttä tuomiota suorittavia. Toimintaohjelmasta on tehty vaikutusarvio, jossa tarkasteltiin ohjelman primäärivaikutuksia. Saadut tulokset antoivat viitteitä siitä, että ohjelmalla olisi ollut positiivisia vaikutuksia vankien ajatuksiin, asenteisiin ja muutosvalmiuteen.

Liikennejuopumuksesta tuomituille tyypillistä on rikoksen uusiminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko nähtävissä muutoksia uusimistodennäköisyydessä ja -nopeudessa toimintaohjelman läpikäyneiden rikoshistoriassa vertailuryhmään verrattuna. Tämän lisäksi pyritään tarkastelemaan sitä, ovatko mahdolliset muutokset selitettävissä toimintaohjelman läpikäymisellä. Kokeiluvaiheen arviointi on tehty vuonna 2011, mikä mahdollistaa ohjelman läpikäyneiden osalta viiden vuoden seurannan.

Research group on the Theory of Legal Interpretation

Members: Professor Seppo Sajama, professor Katja Lindroos, senior lecturer Maija Aalto-Heinilä, lecturer Niko Soininen

The research group on the theory of legal interpretation is an informal and interdisciplinary network of UEF scholars. Despite our differing backgrounds (philosophy, commercial law, environmental law) we share an interest in questions concerning the theory of legal interpretation, such as: What is the nature of interpretation in the first place? What is it that we interpret when we interpret legal norms? What kinds of canons of interpretation are there? What special difficulties arise in the interpretation of contracts, constitutions, or EU law? The group has organized seminars and workshops and is currently preparing a book manuscript about the canons of legal interpretation.

Winland-tutkimusryhmä

Rahoitus: Winland-hanke kuuluu strategisen tutkimuksen ohjelmaan. Se saa rahoitusta Suomen Akatemian yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta.

Jäsenet: Winlandin oikeudellisen osahankkeen johtajana toimii yliopistotutkija OTT Antti Belinskij. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat yliopisto-opettaja HTM (väit.) Niko Soininen ja nuorempi tutkija OTM Kaisa Huhta.

Tutkimusaihe: From Failand to Winland on kolmevuotinen tutkimushanke, joka tarkastelee Suomen ruoka- ja energiaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Työtä ohjaavat kysymykset: Miten ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa? Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä eli kykyä selvitä muutoksista ruoka- ja energiaturvaan liittyen? Miten varmistetaan, että meistä ei tule Failand vaan Winland?

Hankkeessa pureudutaan kysymyksiin eri näkökulmista aina globaalilta paikalliselle tasolle. Siinä otetaan huomioon muutospaineet, jotka liittyvät esimerkiksi veden käyttöön, ilmastonmuutokseen, geopolitiikkaan ja demografiaan. Lisäksi huomiota kiinnitetään ruoka- ja energiaturvaan kytkeytyviin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin.

Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä ja skenaarioita, joiden avulla saadaan erilaiset toimijat keskustelemaan toistensa kanssa.

Konsortiossa on ruoka- ja energiaturvan, vesivarojen ja ilmastonmuutoksen, oikeuden, päätöksentekoprosessien ja resilienssin asiantuntijoita sekä skenaariomenetelmien ja yhteiskehittämisen osaajia. Itä-Suomen yliopisto vastaa Winlandin oikeustieteellisestä osahankkeesta.

Lisää tutkimushankkeesta hankkeen kotisivuilta: http://winlandtutkimus.fi

Muita hankkeita

Metsien hallinnan integroiva sääntely  - Oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen rooli ja merkitys 2011-2013

Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa 2011-2015

Aerosol intervention technologies to cool the climate: costs, benefits, side effects, and governance (COOL) 2011-2014

Assessing limits of adaptation to climate change and opportunities for resilience to be enhanced (A-LA-CARTE) 2011-2014