Yhteiskuntamaantiede

Yhteiskuntamaantieteen opinnot suuntaavat erilaisiin paikallis-, alue- ja kansainvälisen tason tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Yhteiskuntamaantieteen pääaineopiskelijana valitset itse vapaasti alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvät sivuaineopintosi. Ne kannattaa valita omaa teemaa ja suuntautumista tukien. Yhteiskuntamaantiedettä opiskelevien sivuaineiksi soveltuvat suuntautumisesta riippuen esimerkiksi kauppatieteet, oikeustieteet. sosiologia, Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot ja yhteiskuntapolitiikka.

Yhteiskuntamaantieteen maisteriopinnoissa perehdyt aluekehityksen kysymyksiin, globaaleihin maantieteellisiin prosesseihin ja ympäristöhaasteisiin sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Voit erikoistua valinnaisten opintojen ja tutkielmatyöskentelyn kautta joko aluekehittämiseen tai ympäristövaikuttamiseen. Sinun on myös mahdollista suunnata asiantuntemustasi kansainvälisiin kysymyksiin ja tehtäviin suorittamalla valinnaiset opintosi ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielman englannin kielellä.

Voit myös valita maisterivaiheen syventävissä yhteiskuntamaantieteen opinnoissa geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon, joka jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatiikan opinnot painottuvat paikkatiedon käsittelyyn, käyttöön ja analyyseihin, kun taas geospatiaalisen analyysin opinnot ovat menetelmäsuuntautuneempia ja keskittyvät aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen.

Geoinformatiikan opinnot antavat sinulle valmiuksia hakeutua tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan geoinformatiikan kentän laajaa hallintaa. Opinnot antavat pohjan tehdä paikkatietoon pohjautuvaa maantieteellistä tutkimusta, jossa geoinformatiikan menetelmät ovat merkittävässä osassa. Lisätietoja antaa apulaisprofessori Timo Kumpula, jonka kanssa tulee sopia opintojen suorittamisesta.

Geospatiaalisen analyysin opinnot antavat valmiuksia spatiaalisen mallintamisen ja ajattelutavan oppimiseksi. Linjaa suositellaan erityisesti tutkijan uralle suuntautuville opiskelijoille.  Geospatiaalisen analyysin opinnot antavat valmiuksia erityisesti paikkatietoaineistojen käyttämiseen suunnittelu- ja tutkimustehtävissä maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen eri osa-alueilla, joissa korostuvat sijainnista ja spatiaalisista relaatioista esille nousevat vuorovaikutussuhteet ja tekijät. Lisätietoja antaa professori Markku Tykkyläinen, jonka kanssa tulee sopia opintojen suorittamisesta.