Lukiolaisille

Lukiolaiset voi opiskella haluamiaan opintoja Avoimessa yliopistossa. Tutustu opetustarjontaan sekä ilmoittautuminen ja maksut -osioon.

Kuopion kaupunki on sopinut erikseen kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskelusta Avoimessa yliopistossa.

Opiskeluohjeet Kuopion kaupungin lukiolaisille

Tervetuloa opiskelemaan Avoimeen yliopistoon!

Kun suunnittelet omaa kurssitarjotinta ja haluat saada syventävää tietoa jostain Itä-Suomen yliopiston tieteenalasta tai oppiaineesta, voit valita opintojaksoja Avoimen yliopiston tarjonnasta. Avoimen yliopiston opinnot ovat osa yliopistotutkintoa ja saat opiskeltua yliopiston opintopisteitä jo lukio-opiskelun aikana.

Opinnot Avoimessa yliopistossa ovat joko verkko-opintoja tai osallistut yliopiston perusopiskelijoiden päiväopetukseen. Opintojaksojen suoritustavat ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustu huolellisesti opintojaksojen kuvauksiin. Apua ja neuvoja opintojaksojen valintaan saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

Opintojaksojen työmäärä määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia opiskelua. Huomioi tämä opintojaksoa valitessasi. Erityisesti verkko-opinnoissa opiskelun aikataulutus on tärkeää, jotta sinulla on lukujärjestyksessä riittävästi aikaa opintojakson suorittamiseen.

Kun olet tutustunut opetustarjontaan ja löytänyt sieltä sopivan opintojakson, varaa aika omalle opinto-ohjaajallesi. Sovi hänen kanssaan opintojakson sijoittuminen lukujärjestykseen. Opinto-ohjaaltasi saat myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Jos haluat tietää tarkemmin opiskelusta Avoimessa yliopistossa tai opintojakson suorittamisesta, niin voit olla yhteydessä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajaan, katso yhteystiedot.

Opetustarjonta Kuopion kaupungin lukiolaisille

Kasvatusalat

Erityispedagogiikan perusopinnot  Erityispedagogiikan perusta, luennot 2 op
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot  Kasvatuspsykologian perusteet 2 op (kirjallisuustentti)

Humanistiset alat

Historian perusopinnot  Orientaatio historiaan 5 op
  Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka 5 op
  Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle 5 op
  Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle 5 op
  Historian ajankohtaisena tieteenä 5 op

Yleisen teologian perusopinnot

Johdatus eksegetiikkaan 5 op
  Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
  Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
  Johdatus opin historiaan 3 op
  Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op
  Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
  Uskontotieteen oppihistoria 2 op
 

Moderni uskonnollisuus 3 op

Ortodoksisen teologian perusopinnot

Johdatus eksegetiikkaan 5 op
  Johdatus kirkkohistoriaan sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
  Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op
  Johdatus liturgiseen elämään 3 op
  Kirkkohallinto 2 op
  Uskontotieteen oppihistoria 2 op
  Moderni uskonnollisuus 3 op

Yhteiskunnalliset alat

Filosofian yleisopintojaksot Johdatus filosofiaan 2 op
  Etiikka I 2 op
  Yhteiskuntafilosofia I 2 op
Filosofian perusopinnot Filosofian perusteet 6 op
Psykologian perusopinnot Kehityspsykologian perusteet 5 op 
  Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 
  Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 
  Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
  Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
  Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op 
  Sosiologian perusteet 5 op
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot Sosiaalipsykologian perusteet 5 op 
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusteet 5 op
Taloustiede Taloustieteen perusteet 6 op
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
  Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
  Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
 

Kauppa ja hallinto, oikeustieteet

Kauppatieteen perusopinnot Johtamisen perusteet 6 op
  Markkinoinnin perusteet 6 op
  Laskentatoimen perusteet 6 op
  Rahoituksen perusteet 6 op
Taloustieteen perusteet Taloustieteen perusteet 6 op
Oikeustieteet Oikeustieteen perusteet 1 op

Luonnontieteet

Fysiikan perusopinnot Fysiikan peruskurssi a 5 op, syksy 2018
  Fysiikan peruskurssi b 4 op, syksy 2018
  Fysiikan peruskurssi c 5 op, kevät 2019
  Fysiikan peruskurssi d 5 op, kevät 2019
  Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 6 op, syksy 2018 / kevät 2018
Kemia Kemian perusteet 6 op, syksy 2018
Matematiikan perusopinnot Matematiikan peruskurssi a 4 op, syksy 2018
  Matematiikan peruskurssi b 4 op, syksy 2018
  Lineaarialgebra a 4 op, kevät 2019
  Lineaarialgebra b 4 op, kevät 2019
  Analyysi I a 5 op, kevät 2019
  Analyysi I b 4 op, kevät 2019
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot  Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta 7 op
  Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Farmasian perusopinnot ilmoitetaan myöhemmin
Gerontologian perusopinnot Johdatus gerontologiaan 2 op 
  Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
  Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusteet 3 op
  Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op
  Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op
  Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja -lait 3 op
Liikuntalääketieteen perusopinnot Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
  Liikunnan turvallisuus 4 op
  Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op
Lääketieteen perusteita -perusopinnot Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
  Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op, syksy 2018 ja kevät 2019
  Kansanterveystieteen perusteet 3 op, syksy 2018 ja kevät 2019
  Terveyspedagogiikan perusteet 5 op, kevät 2019