Ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt (AGILE) 1.1.2014-31.12.2015

TEKES-rahoitteisessa AGILE-hankkeessa tutkittiin pk-yritysten ja konsultin tekemää ketterää yhteiskehittämistä, jonka ymmärtämisessä yhteistuhoamisen ja yhteisreflektion käsitteet osoittautuivat tärkeäksi. Tältä pohjalta tutkimuksen tulokset käsittelevät etenkin arvonluonnin ja arvontuhoamisen välistä suhdetta ja dynamiikkaa sekä asiaan liittyvää problematiikkaa erilaisissa kehittämistilanteissa. Ensimmäisen hankkeessa julkaistun artikkelin keskeinen tulos on, että yhteiskehittämisessä arvonluonti ja -tuhoaminen näyttäisivät liittyvän yhteen huomattavasti tiiviimmin kuin aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu. Kun kehittämistilanteessa haetaan suurempaa muutosta toimintatavoissa, voi olla välttämätöntä tuhota arvoa ennen kuin uutta ja etenkin erilaista arvoa voidaan luoda. Toisessa arvonluontia käsittelevässä artikkelissa esitettiin uuden yhteisreflektion (co-reflection) malli, joka korostaa yhteiskehittämiseen osallistuneiden toimijoiden yhdessä tapahtuvan jälkikäteisen reflektoinnin tärkeyttä.

Hankkeen viestintäosion päätuloksena tunnistettiin arvontuottamisprosessissa 14 erilaista konsultin tehtävää, jotka puolestaan heijastelivat erilaisia rooleja, kuten tiedonvälittäjän, tulkitsijan, yhteiskehittäjän ja organisaattorin. Dialogisuuden toteutuminen työpajassa näkyi mm. arvostamisena, osallistamisena, rentona ilmapiirinä ja rohkaisemisena.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä viiden kotimaisen yliopiston konsortiossa. Yhteisissä tapaamisissa onnistuttiin merkittävällä tavalla syventämään monitieteisen tutkijaryhmän ymmärrystä yhteiskehittämisen tutkimuksesta ja kehittämisestä. Konsortion sekä VTT:n yhteistyön tuloksena syntyi Inka Lappalaisen ym. toimittama VTT:n julkaisu Arvonluonnin muutoksen aakkoset – arvot, arki ja arvostus, joka löytyy osoitteesta: https://issuu.com/vttfinland/docs/muutoksen_aakkoset?e=5313536/35313694

Tutkimuskonsortion yhteistyönä suunniteltiin Pk-yrityksille suunnattu sähköinen yhteiskehittämisen työkalu, Agilemobile, johon koottiin koko tutkimuskonsortion saamien tutkimustulosten pohjalta yhteiskehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, tarinoita ja hankkeessa kehitettyjä tai testattuja työkaluja. Työkalu löytyy osoitteesta: www.agilemobile.fi.