Ohjauksen koulutus

Ohjaus oppiaineena ja tiedonalana vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Ohjauksen koulutuksessa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi.

Ohjauksen koulutus käynnistyi jo Joensuun yliopiston aikoina vuonna 1972 erillisinä opinto-ohjaajan opintoina. Vuodesta 1988 lähtien ollut mahdollista opiskella opinto-ohjaajaksi maisteritasoisena koulutuksena, joka johtaa kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja maisterin (KM, 120 op) tutkintoihin. Opinto-ohjaajan koulutuksen lisäksi opinto-ohjaajaksi voi opiskella myös ohjausalan maisterikoulutuksessa (120 op) sekä erillisissä opinto-ohjaajan opinnoissa (60 op) ja opinto-ohjaajan sivuaineopinnoissa (60 op). Sivuaineopintojen osalta katso tarkemmin Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Opinto-ohjaajan koulutus eri muodoissaan antaa kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä sivuaineopinnoista riippuen myös aineenopettajana. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia muissa ohjaus- ja neuvontatyön sekä koulutuksen asiantuntijatehtävissä.

 

Yhteisömme opiskelu- ja tutkimusympäristönä

Ohjauksen koulutus on osa Kasvatustieteiden ja psykologian osastoa ja Filosofista tiedekuntaa. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi (career guidance and counselling).

Tavoite ja tehtävä

Tavoittelemme sitä, että ohjauksen koulutus toimii yliopistollisena yhteisönä, jossa

  • opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti, kokemustietoa ja tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja oppimistilanteita käytännön ohjaustyössä hyödyntäen,
  • tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutuspolut ja työpolut elämänkulussa,
  • toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi.

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa kehittyy ohjaajia, opettajia ja tutkijoita, jotka ohjauksen ammattilaisina

  • pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa;
  • kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä, kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi;
  • perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen maisteritasoinen koulutus mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot ja suuntautumisen tutkijan uralle. Ohjausalan yliopistollisena jatkokoulutuksena voi suorittaa kasvatustieteen/filosofian lisensiaatin tai kasvatustieteen/filosofian tohtorin tutkinnon. Ohjauksen koulutuksen jälkeen voi jatkaa Kasvatustieteiden tohtoriohjelmaan tai Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelmaan.

Koulutusohjelmat

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
opo.haku(at)uef.fi
0294 45 2034

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö