Kestävä kehitys UEF:ssa

Näiltä kestävän kehityksen verkkosivuilta löydät tietoa yliopistomme kestävän kehityksen toiminnasta. 
Yliopiston kestävän kehityksen toimintaa on kuvattu tarkemmin myös Green Office - sekä Reilun kaupan otsikoiden alla.

Itä-Suomen yliopisto on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Se näkyy läpäisyperiaatteella kaikessa yliopiston  toiminnassa. Yliopisto on strategiassaan 2020  http://www.uef.fi/uef/strategia tunnistanut neljä kestävään kehitykseen läheisesti liittyvää maailmanlaajuista haastetta, joihin pyrimme tutkimuksemme ja koulutuksemme avulla löytämään tieteidenvälisiä ratkaisuja.

Maailmanlaajuiset haasteet ovat:
- Ikääntyminen, elintavat ja terveys
- Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa
- Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat
- Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Yliopiston tutkimukselta ja koulutukselta odotetaan taitoa rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toiminnoillaan yliopisto tukee näitä ydintoimintojaan ja Yliopistopalvelut luovat yliopiston tukipalveluiden kautta edellytykset kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi kaikessa arjen toiminassamme.  Yliopiston kestävän kehityksen tavoitteita on kuvattu yliopiston kestävän kehityksen toimenpideohjelmassa.  Yliopistopalveluilla on sen ympäristöohjelmaan pohjautuva Green Office -diplomi ja lisäksi yliopistollamme on Reilun kaupan yliopiston arvonimi.  Yliopisto on allekirjoittanut myös kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumuksen. Näiden tavoitteidensa ja sitoumusten pohjalta yliopistomme kehittää toimintaansa ja toteuttaa konkreettisesti kestävän kehityksen periaatteitaan.   

Yliopiston kestävän kehityksen käytännön toimet  kuuluvat laatukoordinaattorin ja yksiöiden laatuvastaavien tehtäviin. Kaksivuotiskaudeksi nimettävä yliopiston eri yksiköiden edustajista muodostuva Kestävän kehityksen neuvottelukunta koordinoi tätä toimintaa. Opetukseen liittyvän kestävän kehityksen toiminnasta ja sen sisällöstä vastaavat oppiaineiden opettajat. Tutkimuksen osalta kestävän kehityksen toiminnasta vastaavat tutkimusryhmien vetäjät yhdessä tutkijoiden kanssa.  Kestävän kehityksen toiminnan  vastuuhenkilönä yliopistotasolla toimii yliopiston hallintojohtaja.
Itä-Suomen yliopisto tekee kestävän kehityksen toiminnassa yhteistyötä myös ylioppilaskunnan sekä ravintolapalveluista vastaavan Fazer & Co kanssa. 

Kestävän kehityksen yleinen määritelmä

YK:n  Brundtlandin komissiossa v. 1987 Gro Harlem Brundtland totesi että "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa."
Kestävä kehityksen yleisen määritelmän mukaan se on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on luonnonvarojen riittävyys. Kansainvälisissä yhteyksissä "kestävä kehitys" (sustainable development) onkin korvattu usein käsitteellä "kestävyys"  (sustainability).  Kestävän kehityksen tavoitteena on, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen määräämiin puitteisiin niin, että luonto ja inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.

Yhteiskuntavastuu on organisaation vastuu sen päätösten ja toimintojen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön, ja tästä vastuusta huolehtiminen noudattaen avointa ja eettistä toimintaa joka
- edistää kestävää kehitystä sekä terveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia 
- ottaa huomioon sidosryhmien odotukset 
- noudattaa soveltuvia lakeja ja on kansainvälisten toimintasääntöjen mukaista 
- on sisällytetty koko organisaation toimintaan ja jota toteutetaan sen suhteessa muihin tahoihin

Lisää tietoa Suomen sitoutumisesta kansainvälisiin kestävän kehityksen sitoumuksiin ja yhteiskuntavastuuseen löydät ympäristöministeriön kestävä kehitys.fi sivuilta

Itä-Suomen yliopisto raportoi kestävän kehityksen toimenpiteistään mm. opetus- ja kulttuuriministeriölle osana  muuta vuosittaista raportointiaan. Lisäksi yliopisto raportoi vuosittain Green Office- toiminnastaan WWF Suomelle ja Reilun kaupan toiminnastaan Reilu Kauppa ry:lle.  Diplomien voimassaoloon ja toiminnan varmennukseen liittyen WWF ja Reilu kauppa ry tekevät määrävuosin myös tarkastuksia ja auditointeja, joissa  tarkastellaan yliopiston toimintaa suhteessa Green Officen ja Reilun kaupan kriteereihin.   

Itä-Suomen yliopisto osallistuu vuosittain myös kansainvälisiin kestävän kehityksen ranking-kyselyihin. Yliopisto on osallistunut vuodesta 2016 lähtien University of Indonesian GreenMetric World Ranking kyselyyn, joka on sijoittanut yliopistoja paremmuusjärjestykseen kestävän kehityksen toimintojen osalta vuodesta 2010 lähtien.
Kysely sisältää useita kestävän kehityksen eri osa-aluita ja rankingiin osallistuu vuosittain satoja yliopistoja ympäri maailman. Itä-Suomen yliopisto on yltänyt vuosina 2016 - 2018 sijoille 114. , 74. ja 65.  519 - 719 yliopiston joukosta. Yliopiston tulokset löytyvät tästä.

2016
2017
2018
 

                    

Sitoumus 2050                                Green Office            Reilu Kauppa ry