Johtaminen ja palvelujen talous

Palveluprosessien johtamisella on olennainen merkitys palvelujen vaikuttavuudelle, siksi myös sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen on tutkimustyömme kohteena. Resurssien tehokas kohdentaminen puolestaan edellyttää tutkittua tietoa palvelujen taloudellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta koskevaa tietoa. Etenkin sote-uudistuksessa korostuu reformien arvioinnin tärkes. 

Johtaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen on olennaisesti yhteydessä palvelujen vaikuttavuuteen. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksen näkökulmina ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi, monisairaiden asiakkaiden palveluprosessit, tulevaisuuden osaamistarpeet, sote-johtamisen vaikuttavuus sekä henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät teemat. Sote-uudistuksessa korostuu myös reformien arvioinnin tärkeys sekä kunta- maakunta että kansallisella tasolla. 

Talous

Palvelujen ja hoitojen oikea kohdentaminen ja käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää luotettavaa tietoa palvelujen ja interventioiden vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Terveystaloustieteen tutkimus tarkastelee terveyspalvelujen, ikääntyneille sekä lapsille ja perheille tarjottujen palvelujen kustannusvaikuttavuutta, lääkkeiden kustannuksia ja liikunnan vaikuttavuutta. 

  • APEX Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot
  • EXCELC Pitkäaikaishoidon vaikuttavuus ja tehokkuus kansainvälisessä vertailussa
  • STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta.