Hankkeet 2006-2010

Itä-Suomen innovaatiokeskittymän taustaselvitys
Itä-Suomen innovaatiokeskittymän strategiatyön käynnistäminen kuuluu Joensuun ja Keski-Karjalan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2010–2013. Taustaselvityksessä kartoitetaan mm. Itä-Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan profiilia sekä tätä hyödyntävää yrityspotentiaalia. Toimenpide on yhteinen Kuopion seudun KOKO:n kanssa.
Kesto: 4/2010–9/2010
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Timo Hirvonen
Rahoittaja: Joensuun ja Keski-Karjalan alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (Josek Oy)


Venäläisten opiskelijoiden potentiaali elinkeinoelämälle
Korkeakoulukaupunkina Joensuu houkuttelee opiskelijoita ympäri maailmaa, myös Venäjältä. Joensuun yliopistossa ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelee vuosittain 40–50 Venäjän kansalaista ja noin 50 äidinkieleltään venäläistä, joiden kotipaikka on Suomi. Selvityksessä kartoitetaan venäläisten korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisia tavoitteita, resursseja ja sosiaalisia verkostoja Venäjällä. Lisäksi kehitetään toimintamallia opiskelijoiden nykyistä vahvemmaksi kytkemiseksi alueen elinkeinoelämään. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoyhtiöt ja yritykset.
Kesto: 4–10/2010
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Dmitry Zimin, Aleksander Izotov
Rahoittaja: Joensuun seudun ja Keski-Karjalan KOKO-ohjelma (Josek Oy)


Akateemisen yrittäjyyden tila, esteet ja mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa
Tutkimus selvittää Joensuun yliopiston tutkimus- ja koulutusaloihin liittyvää korkeaan osaamiseen pohjautuvaa yritystoimintaa. Sen tavoitteena on selventää Joensuun yliopiston akateemisen yrittäjyyden kokonaiskuvaa ja sen edistämisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa tarkastellaan akateemisen yrittäjyyden esteitä ja tukitarpeita jo toimivien yritysten kokemusten pohjalta. Tutkimuksen havaintoja peilataan aiempaan akateemista yrittäjyyttä koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimus liittyy Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen toteuttamaan OSSI-hankkeeseen (Osaamisperustaisen yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan synnyn edistäminen Pohjois-Karjalassa), jonka päärahoittajia ovat Euroopan Unioni ja Pohjois-Karjalan TE-keskus. Toimeksiantoon sisältyy myös OSSI-hankkeen sisäinen väliarviointi, jonka tavoitteena tuottaa tietoa projektin toiminnan kehittämistä ja jatkotoimenpiteitä varten.
Kesto: 11/2009–5/2010
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaajat/rahoittajat: Joensuun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus (OSSI-hanke)

 

Energiaa biomassasta – kasvun edellyttämät työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeet 2020
Bioenergian työllistävyyteen liittyy kasvavia odotuksia. Tutkimusten esittämät arviot työvoiman lisätarpeesta vaihtelevat huomattavasti, mikä selittyy niiden taustalla olevista erilaisista rajauksista ja oletuksista, kuten teknologian kehityksestä, biomassojen käyttöönoton ennusteista ja fossiilisten polttoaineiden hintakehitysennusteista. Työllistävyyden määräennusteiden lisäksi on tärkeää huomioida myös työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä.Tutkimuksen kysymyksiä ovat: 

Millaisia muutoksia Eu:n ilmastopolitiikassa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana?
Miten bioenergia-alan työmarkkinat ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana?
Miten alaan liittyvä koulutus on vastannut bioenergia-alan tarpeita?
Millaisia osaamis- ja koulutustarpeita työllisyyden kasvu synnyttää?
Millaiselta työvoiman saatavuus alalle näyttää?
Mitkä osaamisalat muodostavat kapeikkoja alan kasvutavoitteiden kannalta?

Tutkimuksesta syntynyt julkaisu ladattavissa pdf-muodossa osoitteesta http://www.tem.fi/files/25900/TEM_6_2010.pdf

Kesto: 12/2008 - 12/2009
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Aki Villa, Pasi Saukkonen
Asiantuntijat: Paavo Pelkonen, Pertti Koistinen, Heikki Eskelinen, Kimmo Niiranen    
Tilaaja/rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

 

Biomas–Bioenergiaa maaseudulle-hankkeen arviointi
Biomas-tiedonvälityshankkeella pyritään edistämään Pohjois-Karjalan yritysten (ml. maatilat) bioenergiaan liittyviä investointeja ja käynnistämään yritysinvestointihankkeita. Tähän pyritään tehostamalla ajantasaisen tiedon välittymistä tiedonvälitystilaisuuksien, tutustumismatkojen, kohdekartoituksien, kahdensuuntaisen Internet-tiedonvälityksen ja muun medianäkyvyyden avulla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Suomen valtio ja Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöt (Keti, Josek, Pikes). Spatian toteuttamassa ulkoisessa arvioinnissa tarkastellaan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista, hankeen toimintatapaa ja toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamisessa ja esille nousevia kehittämismahdollisuuksia.
Kesto: 10–12/2009
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Asiantuntija: Aki Villa
Tilaaja/rahoittaja: Metsäkeskus Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2007–2010 arviointi (POKAT 2010)
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2007–2010 arvioinnissa tarkastellaan POKAT 2010 –ohjelma-asiakirjan tavoitteiden asettamista, ohjelman toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi arvioinnissa tehdään kehittämisehdotuksia uudistettavaan vuosia 2011–2014 koskevaan maakuntaohjelmaan. Arviointiaineistoina käytetään asiakirjalähteitä ja toimijaverkostolle suunnattua internet-kyselyä. Uutta maakuntaohjelmaa varten tehtäviä suosituksia ja toimintaympäristöä koskevaa SWOT-analyysiä työstetään alueen toimijoiden yhteisessä workshopissa.
Kesto: 8–10/2009
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Seppo Sivonen, Timo Hirvonen, Pasi Saukkonen
Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2015
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto päivittää muovi- ja metalliteollisuuden kehittämisstrategian 2010 teknologiateollisuuden kehittämisohjelmaksi 2015. Päivityksestä vastaa Josek Oy, jonka kumppanina Spatia hankkeessa toimii. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa aiemman strategian toteutumista sekä teknologiateollisuuden asiakasalojen tulevaisuudennäkymiä. Hankkeen yhteistyötahoja ovat muun muassa alueen yritykset, Pohjois-Karjalan kauppakamari, seudulliset elinkeinoyhtiöt ja Joensuun tiedepuisto.
Kesto: 4/2009–2/2010
Tutkija: Timo Lautanen
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Rahoittaja: Josek Oy (Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoituksella)

Ikäneuvola Ruori –hankkeen arviointitutkimusprosessi
Joensuun kaupungin vanhuspalvelujen Ikäneuvola Ruori - Ikääntyvien neuvolamallin käynnistys ja pilotointi -hankkeen kokonaistavoitteena on Ruori-terveydenedistämismallin kehittäminen osaksi ikääntyvien palveluja. Hankkeen osatavoitteita ovat ikäneuvolatoiminnan vakiintuminen, kumppanuusverkoston muodostuminen, ennakoivan tuen ja varhaisen puuttumisen toimintakäytäntöjen vahvistuminen sekä toiminnan jalkautuminen ylimaakunnallisesti. Spatia toteuttaa hankkeelle arviointitutkimusprosessin, joka koostuu useasta eri vaiheessa kerättävästä aineistosta, projektin kanssa yhteisistä palavereista ja arviointiraporteista. Arviointinäkökulmat ovat hankkeen tavoitteiden mukaisesti työryhmätyöskentely, asiakaskokemukset, koulutukset ja viestintä.
Kesto: 3/2009–12/2010
Tutkija: Silva Tedre
Vastuuhenkilöt: Silva Tedre, Timo Lautanen
Rahoittaja: Joensuun kaupunki

Tavoite 1-ohjelman hankkeiden vaikuttavuusselvitys
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on rahoittanut ohjelmakaudella 2000–2006 yhteensä 127 hanketta ja temaattisesti hankkeet on jaoteltu 10 toimialaklusteriin. Hankkeiden kokonaisrahoitus on ollut 18.172.300 euroa.
Nyt tehtävässä selvityksessä:
- arvioidaan hankkeiden vaikuttavuutta
- pyritään tunnistamaan hyvien käytäntöjen hankkeet
- tehdään kehittämisehdotuksia hankkeiden vaikuttavuuden ja niiden seurannan parantamiseksi
- suunnitellaan hankkeiden vaikuttavuuden seurannan työkalu rakennerahastokaudelle 2008-2013.
Kesto: 6–12/2008
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Seppo Roivas
Asiantuntijat: Heikki Eskelinen, Seppo Sivonen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 
Seutuyhteistyön toimivuuden arviointi Joensuun seudulla
Joensuun seudun kuntien yhteistyö perustuu Joensuun seudun palvelujen kehittämisohjelmaan (2006) ja elinkeino-ohjelmaan (2006). Kuntien yhteistyötä on tehty mm. elinkeinopolitiikassa, julkaisten palvelujen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa, yhteisen henkilöstöpolitiikan avulla sekä maankäytön yhteisellä suunnittelussa ja ympäristöhuollon yhteisessä toteutuksessa. Joensuun Seudun kuntien palvelujen kehittämisen yhteistyössä ovat mukana olleet Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Enon, Liperin, Kontiolahden, Polvijärven ja Pyhäselän kunnat. Seudun elinkeinojen kehittämisen yhteistyössä on lisäksi mukana Ilomantsin kunta. Nyt tehtävässä selvityksessä tarkastellaan Joensuun seudun seutuyhteistyön toimivuutta. Arvioinnin tarkoituksena on tukea seudullisen yhteistyön jatkon suunnittelua ja kehitystyötä.
Kesto: 4–6/2008
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Tiina Soininen
Asiantuntijat: Timo Hirvonen, Ilkka Pyy, Rauno Sairinen
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun kaupunki/Joensuun Seudun seutuhallinto


Yhteistyömahdollisuudet Petroskoin kaupungin kanssa
Joensuun ja Petroskoin kaupunkien sekä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n yhteishankkeessa pyritään lisäämään rajan yli ulottuvaa elinkeinoelämän yhteistyötä Karjalan tasavallassa. Hankkeen tuloksena perustetaan Petroskoihin vuoden 2008 aikana uusi aluemarkkinoinnista ja elinkeinoelämän kehittämisestä vastaava toimija. Hankkeeseen kuuluvassa osaselvityksessä Spatia kartoittaa suomalaisten seudullisten kehittämisyhteisöjen sekä kaupunkien yhteistyöintressejä Petroskoin uuden elinkeinotoimijan kanssa. Lisäksi kartoituksen tietoja hyödynnetään Petroskoin uuden elinkeinotoimijan toimintamallin luomisessa.
Kesto: 2/2008
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Josek Oy/Euregio Karelia naapuruusohjelma

 
Aluehallinnon uudistaminen ja Savonlinnan seutu
Valtakunnallisen aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) tavoitteena on luoda kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Spatian selvityksessä luodaan katsaus Savonlinnan seudun kuntayhtymän hallinnollisiin ja toiminnallisiin yhteistyöverkostoihin. Kirjalliseen materiaaliin, tilastoaineistoon ja haastatteluihin perustuva katsaus tuo näkökulmia käynnissä olevaan keskusteluun aluehallinnon uudistamisesta.
Kesto: 1–2/ 2008
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Seppo Sivonen, Pasi Saukkonen, Matti Fritsch
Asiantuntija: Heikki Eskelinen
Tilaaja/rahoittaja: Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Jalo-hankkeen arviointi
Arvioinnin kohteena on Joensuun seudulla nuorten työ- ja yksilövalmennuspalveluja tuottava Jalo-hanke. Joensuun lisäksi Jalo toimii Outokummussa, Pyhäselässä ja Kontiolahdessa. Jalon tavoitteena on muodostaa seutukunnallinen tukimalli (Nuorisoverstas), jossa nuoria tuetaan työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Hankkeen toimintamuotoja ovat mm. valmentava koulutus, tuettu työharjoittelu, työpajat ja yksilövalmennus. Arvioinnilla pyritään tukemaan toiminnan vakiintumista kartoittamalla projektin keskeisten yhteistyökumppaneiden, valmennuksessa olevien nuorten, hankkeen henkilöstön ja yrittäjien / työnantajien kokemuksia hankkeesta. Lisäksi tarkastellaan hanketta palvelumallien kehittämisen ja tuotteistamisen näkökulmasta osana seudullista työvoimapolitiikkaa.
Kesto: 12/2007–2/2008
Vastuuhenkilöt: Seppo Roivas ja Timo Lautanen
Tutkija: Seppo Roivas
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun kaupunki, Jalo-hanke


Liikkuminen maaseudun palvelurakenteen murroksessa
Tutkimusprojekti käsittelee maaseudun toimintaympäristön muutosten (mm. kunta- ja palvelurakenneuudistus) vaikutuksia kuntien palvelurakenteeseen ja maaseudun asukkaiden liikkumiskäyttäytymiseen. Tavoitteena on koota tietoa siitä, miten maaseutukunnissa on reagoitu kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen, millaisia seurauksia niillä on palvelujen tarjontaan maaseutualueilla ja millaista yhteistyötä on kuntien välillä palvelujen tuottamisessa. Toiseksi tutkimuksessa kartoitetaan maaseudun asukkaiden kokemuksia ja tarpeita liikkumisessa, sekä pohditaan liikkumisen muuttumista tulevaisuudessa.
Kesto: 3/2007–7/2008
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Ilkka Lehtola
Rahoittajat: Kunnallisalan kehittämissäätiö, Tiehallinto


"Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija" -hankkeen arviointi
Liikenne- ja viestintäministeriön, Itä-Suomen lääninhallituksen ja Tiehallinnon Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen tiepiirien "Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija" -hankkeen päätavoitteena on läänin liikenneturvallisuuden parantaminen sekä liikenneturvallisuushankkeiden ja eri toimijatahojen välisen yhteistyön edistäminen Itä-Suomen läänissä. Hankkeella pyritään erityisesti kuntien liikenneturvallisuustoiminnan ja -työn käynnistämiseen ja aktivoimiseen Itä-Suomen alueella. Käytännössä hanketta toteuttavat Esisuunnittelijat SITO Oy:n ja Tieliikelaitoksen muodostama konsulttiyhteenliittymä. Hanke kestää vuoden 2006 loppuun, jonka jälkeen sitä on osapuolten keskinäisellä sopimuksella mahdollista jatkaa vuoden 2007 loppuun.
Spatian suorittaman evaluoinnin tarkoituksena on arvioida hankkeen vaikuttavuutta. Keskeinen kysymys arvioinnissa on se, onnistutaanko hankkeella muuttamaan tai luomaan toimijoille sellaisia uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla liikenneturvallisuustyö tehostuu sen eri tasoilla (kunta-, maakunta- ja läänitaso). Tältä pohjalta on mahdollista arvioida sitä, olisiko hankkeen toimintamallia tai sen osia kannattavaa soveltaa myös muilla alueilla tai valtakunnallisesti.
Kesto: 5/2005–2/2007 (optiovuosi -2/2008)
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Tiina Soininen
Tilaaja/rahoittaja: Tiehallinto


Ako 2007: Elinkeinoelämän Venäjä-yhteistyön kehittäminen
Venäjään liittyvä liiketoiminta on Pohjois-Karjalassa lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Esimerkiksi viennin määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Käsillä olevassa selvityksessä tarkastellaan Venäjälle suuntautuvaa liiketoimintaa tukevien yrityspalvelujen ja yritysten yhteistyötarpeita paitsi Pohjois-Karjalassa, myös valtakunnallisesti seudullisten elinkeinoyhtiöiden (SEKES ry:n) piirissä.
Kesto: 5–12/2007
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: mm. Pasi Saukkonen, Dmitry Zimin
Asiantuntijat: mm. Riitta Kosonen
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun seudun aluekeskusohjelma (JOSEK Oy), www.josek.fi


Alueellinen vuorovaikutus ja korkeakoulujen yhteistyö innovaatiotoiminnan tehostamisessa: Case Joensuu -arviointihanke

Arviointihanke käsittelee Joensuun yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyötä alueellisen vaikuttavuuden ja erityisesti innovaatiotoiminnan edistämisessä. Arvioinnissa analysoidaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön käytäntöjä ja vuorovaikutusta alueellisen innovaatiopolitiikan toteuttamisessa ja arvioidaan tämän työn tavoitteita, tuloksia, parhaita käytäntöjä, ongelmia ja tulevaisuutta. Yliopiston ja ammatti-korkeakoulun laajemmista yhteistyön strategioista ja käytännöistä käsin arviointi kohdistuu erityisesti yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Evaluointi arvioi yhteisen innovaatiotoiminnan merkitytä molempien oppilaitosten kannalta ja aluepolitiikan toimijoiden ja eri sidosryhmien näkemyksiä tämän yhteistyön tuloksista ja vaikuttavuudesta. Teknologisten innovaatioiden lisäksi arvioinnissa tarkastellaan sosiaalisia innovaatioita, kuten alueellisen innovaatiotoiminnan uusia toimintamalleja, palveluja ja työmenetelmiä.
Kesto: 1.3.–31.12.2007
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Seppo Sivonen ja Pasi Saukkonen
Asiantuntijat: Heikki Eskelinen ja Jukka Oksa
Rahoittaja: Opetusministeriö


Selvitys Jyväskylän kaupunkiseudun muuttoliikkeestä ja sen vaikutuksista

Jyväskylän kaupungin väestö on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pitkän kasvukauden jälkeen väestönkasvu on kuitenkin pysähtynyt erityisesti lähtömuuttajien määrän lisääntymisen seurauksena. Poismuutto on suuntautunut paitsi pääkaupunkiseudulle myös Jyväskylän seudun sisällä Jyväskylän maalaiskuntaan ja muihin lähikuntiin. Valtaosa muuttajista on 25-34 -vuotiaita. Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Jyväskylän maalaiskunnassa asuvien nuorten perheiden muuttoon vaikuttavia tekijöitä ja asumisen mieltymyksiä, sekä arvioida tämän valikoivan muuttoliikkeen vaikutuksia kaupunkiseudulla. Vaikutuksia arvioidaan muun muassa kuntatalouden, seudun kilpailukyvyn, asunto- ja yhdyskuntarakenteen ja palvelujen järjestämisen näkökulmista.
Kesto: 8/2006–12/2006
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Asiantuntijat: Markku Tykkyläinen, Mikko Kumpulainen, Arja Jolkkonen
Tilaaja/rahoittaja: Jyväskylän kaupunki


Spatial North

Tutkimuksessa sovelletaan ESPON (European Spatial Planning Observation Network) -ohjelman käsitteitä ja tuloksia Itä-Suomen aluerakenteen analyysiin sekä arvioidaan niiden käyttökelpoisuutta. Spatial North -hanke kuuluu Pohjoisen periferian Intrerreg IIIB -ohjelmaan. Siinä on partnereita Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Joensuun yliopiston osatehtävä toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.
Kesto: 6/2005–12/2007
Vastuuhenkilö: Heikki Eskelinen
Tutkijat: Matti Fritsch, Timo Hirvonen
Tilaaja/rahoittaja: Interreg IIIB –ohjelma, Ympäristöministeriö, Itä-Suomen maakuntien liitot
Yhteistyötaho: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuun seudun aluekeskusohjelma, Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan kehittäminen 2004–2006

Joensuun seudun aluekeskusohjelman painopisteala "Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan kehittäminen" pyrkii parantamaan Pohjois-Karjalalaisten yritysten otetta Venäjän markkinoista. Ohjelman osatoimenpiteenä Josek Oy ja Jykes Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla Jykesin Pietarissa sijaitsevan yrityspalvelupisteen palvelut ovat myös pohjoiskarjalaisten yritysten käytettävissä. Muita toimenpiteitä vuonna 2005-2006 ovat mm. eri alojen markkinatutkimukset Venäjällä (matkailu, rakennusteollisuus yms.) sekä yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittäminen Luoteis-Venäjällä. Spatia toimii hankkeessa yhteistyökumppaneinaan Josek Oy:n lisäksi mm. Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan TE-Keskus ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Keti Oy. Ohjelman toteutus jatkuu vuoteen 2007 saakka.
Kesto: 2004–2006
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: mm. Timo Lautanen, Marita Rummukainen-Heikkinen, Lidia Ushakova, Pasi Saukkonen, Dmitry Zimin
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Yhteistyötahot: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Keti Oy, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Täydennyskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Internet: http://www.josek.fi

Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen

Tutkimusprojekti käsittelee maaseudun toimintaympäristön muutosta ja liikkumista. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen maaseudun, kuntien, liikkumisen ja liikennejärjestelmän toimintaympäristön muutosta koskevaa keskustelua ja tutkimusta. Lisäksi siinä pohditaan, mitä toimintaympäristön muutokset merkitsevät elinkeinoelämän kuljetustarpeiden ja maaseudun asukkaiden liikkumiskäyttäytymisen kannalta. Tutkimuksessa pyritään erityisesti pohtimaan sitä, mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus merkitsee maaseudun palvelujen aluerakenteen, palvelutarjonnan ja asukkaiden liikkumistarpeiden kannalta. Tutkimus on osa Tiehallinnon Astar -tutkimusohjelmaa.
Kesto: kesäkuu–joulukuu 2006
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Ilkka Lehtola
Tilaaja/rahoittaja: Tiehallinto/Astar tutkimusohjelma, Savo-Karjalan tiepiiri ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tie- ja liikenneolojen merkitys matkailulle Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella, esiselvitys

Selvityksessä tarkastellaan matkailun ja tienpidon yhteisiä kysymyksiä Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella sekä kartoitetaan aihealueeseen liittyvää jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Lisäksi se tuottaa tietoa jatkoselvitystä vaativista kohteista ja näihin liittyvistä tutkimuskysymyksistä. Selvitys on valmisteleva osa Kaakkois-Suomen tiepiirin ja Joensuun yliopiston välistä yhteistyötä, jonka perusteella luodaan pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle ja tutkimushankkeille.
Kesto: touko–syyskuu 2006
Vastuuhenkilö ja tutkija: Jaana Nevalainen
Tilaaja/rahoittaja: Tiehallinto/Kaakkois-Suomen tiepiiri

Elinkeinoelämän kehittäminen Joensuun vaarojen alueella 2006–2010

Selvityshanke on osa Joensuun kaupungin, Kiihtelysvaaran kunnan ja Tuupovaaran kunnan kuntaliitoshanketta. Valtion yhdistymisavustuksista on alustavasti sovittu kuntaliitoneuvotteluissa käytettäväksi noin 1,5 miljoonaa euroa vaarojen elinkeinoelämän kehittämiseen. Suunnitelma rahojen käytöstä on määrä valmistua toukokuussa 2006 ja se laaditaan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Josek Oy:n kanssa.
Kesto: huhtikuu–toukokuu 2006
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun kaupunki, Josek Oy