Hankkeet 2001-2005

YritysHarava -hankkeen tutkimusaineiston analyysi ja arviointi

YritysHarava- hankkeen tarkoituksena on edistää maaseudun yritystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa kartoitetaan mahdolliset maaseudulla yritystoimintaa harkitsevat yrittäjät, rohkaistaan heitä yritystoiminnan aloittamiseen ja ohjataan neuvontaa antavien organisaatioiden ja hankkeiden pariin. Samassa yhteydessä kerrotaan rahoitusvaihtoehdoista ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Spatian tehtävänä on analysoida ja arvioida hankkeen aktivointi/neuvontakeskusteluissa kerättävä aineisto. Tehtävä on kaksiosainen. Ensimmäisen vaiheen analyysi (kevät 2005) antaa väliaikatietoja ja palautetta hankkeen etenemisestä, toimii suunnannäyttäjänä toiselle vaiheelle ja tuo esille toimenpide-ehdotuksia. Toisen vaiheen analyysi (loppuvuosi 2005) selventää kuvaa mm. maaseutuyrittäjyyden potentiaalista Pohjois-Karjalassa ja yritysneuvonnan tarpeesta.
Kesto: 1/2005–12/2005
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Pasi Saukkonen, Jukka Sihvonen, Esko Lehto, Jukka Oksa
Tilaaja/rahoittaja: ProAgria Pohjois-Karjala


Maakuntaohjelmien arviointi Itä-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)

Maakuntaohjelmat ovat maakuntien keskeisiä kehittämisen strategioita, joihin kytkeytyvät muun muassa EU-ohjelmat ja aluekehittämislain mukaiset erityisohjelmat, kuten aluekeskusohjelmat ja osaamiskeskusohjelmat. Käynnissä olevat maakuntaohjelmat on laadittu vuosille 2003–2006. Vuonna 2006 maakunnat laativat uuden maakuntaohjelman vuosille 2007–2010. Arviointia käytetään hyväksi laadittaessa uusia maakuntaohjelmia. Arvioinnissa tarkastellaan maakuntaohjelmien tavoitteiden toteutumista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Arvioinnin yhteydessä tehdään myös arvioinnin kohteena olevan toimintaympäristön muutoksia koskeva SWOT-analyysi.
Kesto: 7/2005–12/2005
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Ilkka Lehtola, Ene Härkönen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Kainuun maakuntayhtymä, Etelä-Savon maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan työllisyysstrategia 2005–2010, Enon erillisselvitys

Tutkimuksessa selvitetään Enon kunnan työttömyyttä ja työllisyyttä. Tavoitteena on selvittää paikalliseen työttömyyteen vaikuttavat tekijät ja kehittää keinoja alueen heikon työllistyvyyden parantamiseksi. Selvitys on osa Pohjois-Karjalan työllisyysstrategia 2005-2010 -hanketta, jota rahoittavat EU:n Tavoite 1 -ohjelman tuella Pohjois-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan TE-keskus.
Kesto: 5–9/2005
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Tiina Soininen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto


Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on käynnissä työllisyysstrategian ja siihen liittyvän toimintaohjelman laatiminen vuosille 2005-2010. Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni (ESR), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan TE-keskus. Spatian hankkeelle tekemä osaselvitys kohdistuu Pohjois-Karjalan maakunnan osaamisintensiivisiin liike-elämänpalveluihin. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen saatavuutta ja kysyntää sekä palveluiden tarvetta lähitulevaisuudessa.
Kesto: 1/2005–6/2005
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuun kaupungin maaseudun markkinointi- ja kehittämisohjelma 2005–2009

Hanke on osa Joensuun kaupungin, Kiihtelysvaaran kunnan ja Tuupovaaran kunnan kuntaliitoksen valmistelutyötä. Ohjelman on määrä valmistua syyskuussa 2004. Työtä ohjaa ja koordinoi kuntaliitoksen seurantaryhmä.
Kesto: huhtikuu–lokakuu 2004
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Jukka Oksa, Jukka Sihvonen, Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun kaupunki

Tankit täyteen – taidolla tulevaisuuteen -hankkeen ulkoinen arviointi

Tankit täyteen -hanke on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän /aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima hanke, jonka tarkoituksena on Pohjois-Karjalan maatalous- ja maidontuotannon vahvistaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat omistajaa vaihtavat tilat, maitotilat ja alihankkijat. Sen toimenpiteisiin kuuluvat koulutus- ja neuvonta, yrittäjien verkostoiminen sekä toimintaympäristön kehittäminen. Hankkeen tuloksena tulisi syntyä uutta yrittäjyysajattelua, pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, high tech -osaamista, eri toimijoiden yhteistyön voimistumista sekä uusia toimintamalleja. Ulkopuolinen arvioitsija seuraa projektin toimintaa ja etenemistä, tuottaa kriittistä arviointitietoa projektin käyttöön sekä toimii projektinvetäjän keskustelukumppanina.
Kesto: 3/2004–12/2005
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Jukka Sihvonen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan aikuisopisto


Itäisen Suomen tulevaisuuden suuret kysymykset - toimialaklustereiden kehitys 1995–2002

Itäisen Suomen tulevaisuuden suuret kysymykset -projekti on Etelä-Savon maakuntaliiton vetämä rakennerahastohanke, jossa ovat mukana Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien liitot. Spatia päivittää hankkeelle RITTS 4445 Itä-Suomi -hankkeessa vuonna 2001 tehdyn toimialaklustereiden kehitystä koskevan tilastollisen tarkastelun, joka on osa laajempaa hankkeen tuottamaa itäisen Suomen kehitystä koskevaa arviointiraporttia.
Kesto: huhtikuu–heinäkuu 2004
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden trendejä 1995–2004

Muovi- ja metalliteollisuuden tilastokatsaus. Sisältää työ- ja toimipaikkoihin, tuotannon arvoon, vientiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä tilastoja ja tunnuslukuja muovi- ja metalliteollisuudesta Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.
Kesto: 5–6/2004
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun Tiedepuisto Oy / Imtec


Nurmeksen kaupungin henkilöstön tilan kokonaiskartoitus

Kartoitus on pohjatyötä Nurmeksen kaupungin suunnitelmalle laatia kokonaisvaltainen henkilöstöstrategia. Kyselyyn perustuvassa kartoituksessa käsitellään mm. johtamista ja esimiestyötä, henkilöstön kehittymismahdollisuuksia, kannustinjärjestelmien toimivuutta, vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia, tiedonkulkua, työilmapiiriä sekä työsuojelu- ja työturvallisuuskysymyksiä. Nurmeksen kaupungin palveluksessa on noin 400 vakinaista ja noin 150 muuta työntekijää. Spatiassa työ toteutetaan yhteistyössä psykologian laitoksen kanssa ja sen on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.
Kesto: 7–12/2004
Vastuuhenkilö: Matti Kuittinen (psykologian laitos)
Tutkija: Mirva Pirinen
Tilaaja/rahoittaja: Nurmeksen kaupunki

Yrityksen kasvu, menestys ja kansainvälistyminen Pohjois-Karjalassa (esitutkimus 2003)

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen toimialan (informaatio- ja viestintäteknologia, muovi-metalli ja matkailu) pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun, menestymiseen ja kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä Pohjois-Karjalassa. Kasvuun vaikuttavista tekijöistä selvitetään yritysten kasvuhalua ja kasvutapaa sekä kasvun tavoitteellisuutta. Menestymiseen vaikuttavista tekijöistä selvitetään tuotantoon, markkinointiin, johtamiseen, rahoitukseen sekä strategiseen suunnitteluun liittyviä tekijöitä. Kansainvälistymisen osalta tarkastellaan erityisesti vientiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Esitutkimuksen pohjalta tavoite on laajentaa tutkimus myöhemmin myös muille toimialoille.
Kesto: –1/2004
Vastuuhenkilö/lisätietoja: Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tutkimusjohtaja Timo Lautanen SPATIAsta sekä ma. professori Raija Komppula Joensuun yliopiston taloustieteiden laitokselta.
Tutkija: yht.yo. Jaakko Löppönen
Rahoittajat: Joensuun yliopisto, Joensuun Tiedepuisto Oy, Karelia Expert Matkailupalvelu, Pohjois-Karjalan muovi-metalliosaamiskeskus
Julkaisu: Komppula, Raija, Timo Lautanen ja Jaakko Löppönen (2004) Pk-yritysten kansainvälistyminen, kasvu ja menestys Pohjois-Karjalassa - Esitutkimus 2003. Spatia raportteja 2/2004. Joensuun yliopisto.

Nurmeksen Nuortenpaja APAJAN ulkoinen arviointi

Nuortenpaja APAJA on tarkoitettu 17-24 -vuotiaille nurmeslaisille ja valtimolaisille, jotka haluavat miettiä ammatinvalintaansa ja kokeilla eri ammattialoja. Projektia hallinnoi Loma-Nurmes Oy ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, mikä on APAJA-pajatoimintaan osallistuneiden työttömien nuorten pääasiallinen toiminnan muoto tänä päivänä ja millaisia kokemuksia/millaista hyötyä he saivat pajatoiminnasta.
Kesto: marras–joulukuu 2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija/lisätietoja: Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Loma-Nurmes Oy / Nuorisokeskus Hyvärilä

Yliopistot ja maakuntien kehitys – tutkimus Joensuun ja Lappeenrannan teknologiakeskuksista ja yliopistoista

Tutkimus liittyy keskusteluun yliopistojen merkityksestä alueiden kehityksessä taustanaan nk. kolmoiskierremalli. Käsillä oleva tapaustutkimus rajautuu tarkastelemaan yliopistojen merkitystä Joensuun Tiedepuistossa ja Lappeenrannan Teknologiakeskus Kareltekissa. Tutkimuksessa hahmotetaan kohdealueiden teknologiakeskusmallit sekä keskuksissa toimille yrityksille suunnattujen kyselyjen ja haastattelujen avulla analysoidaan teknologiakeskusyritysten toimintaa ja niiden yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteyksiä.
Kesto: –11/2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija/lisätietoja: tutkija Pasi Saukkonen
Tilaaja/rahoittaja: Valtiontilintarkastajat
Julkaisu: Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen (2003) Yliopisto teknologiakeskuksessa - näkökulmia keskusteluun yliopistojen alueellisesta vaikuttavuudesta. Spatia raportteja 5/2003. Joensuun yliopisto.

Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden kehittämisstrategia 2010

Muovi- ja metallitoimialan kehittämisstrategian laatiminen vuoteen 2010.
Kesto: 11/2002–4/2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Yhteistyötahot: mm. Joensuun Tiedepuisto Oy / Imtec, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan liitto
Julkaisu: Lautanen, Timo ja Jyrki Peltomaa (2004) Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden kehittämisstrategia 2010. Pohjois-Karjalan liitto, julkaisu 82/2004.

Selvitys Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisestä työvoimanliikkuvuudesta

Työn tarkoituksena on kuvata ja arvioida Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen työvoiman liikkuvuuden edistämisen mahdollisuuksia ja esteitä.
Kesto: 5/2003–9/2003
Vastuuhenkilö: Pertti Koistinen
Tutkija/lisätietoja: tutkija Tuukka Arosara
Tilaaja/rahoittaja: Joy/Täydennyskoulutuskeskus/Raja- ja lähialueverkosto (NEBEX)
Julkaisu: Arosara, Tuukka (2004) Työvoiman liikkuvuudesta Pohjois-Karjalan ja Karjalan Tasavallan välillä. Spatian raportteja 3/2004. Joensuun yliopisto.


Joensuun seudun aluekeskusohjelma, raja- ja lähialueyhteistyöosio 2002–2003

Joensuun seudun aluekeskusohjelman raja- ja lähialueyhteistyöosion tavoitteena on alueen sijainnin ja laajan rajaosaamisen hyödyntäminen alueen elinkeinoalämän tukena sekä raja- ja lähialueosaamisperustan vahvistaminen mm. erilaisin tutkimuksin ja selvityksin. Vuonna 2003 erityispaino on yritysten alihankintatoiminnan edistämisessä.
Kesto: 2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Joni Virkkunen, Timo Lautanen, Pirjo Kakkonen, Leena Lauronen
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Yhteistyötahot: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan liitto, Joensuun seudun aluekeskusohjelma-alueen kunnat, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Täydennyskoulutuskeskus/Itä-Innova
Julkaisut: Saukkonen, Pasi (2003): Venäjänkaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle, Spatian raportteja 1/2003.
Internet: http://www.josek.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=600

MAEK Pohjois-Karjalassa -projektin loppuevaluointi

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry:n MAEK (Maaseutuyrittäjyyden edistämiskeskus) -projektin loppuarviointi. Arvioinnin tarkoituksena on mm. parhaiden käytäntöjen seulominen, toimintojen vaikuttavuuden ja tulosten kestävyyden arviointi.
Kesto: kesä–elokuu 2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Jukka Sihvonen
Rahoittaja/tilaaja: Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry
Yhteistyötahot: Hankkeen toteuttaja, yhteistyö- ja edunsaajatahoja

Pohjois-Karjalan maaseutustrategian tarkistus ja analyysi 2003

Hankkeessa päivitetään Pohjois-Karjalan TE-keskuksen maaseutuosaston vuonna 1999 laatima Pohjois-Karjalan maaseutusuunnitelma 2000–2006, arvioidaan ohjelman toteutumista sekä pohditaan maaseutustrategialinjauksia vuodesta 2007 eteenpäin.
Kesto: kesäkuu–joulukuu 2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija/lisätietoja: Jukka Sihvonen
Tilaaja/rahoittaja: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen loppuevaluointi

Muovi- ja metallialan yritysten vuosina 2000–3003 toteutetun Euroopan sosiaaliraraston ja TE-keskuksen tukeman kehittämishankkeen loppuarviointi. Arviointi painottuu asiakasyritysten kokemuksiin ja niissä aikaansaatuun muutokseen sekä projektin työskentelymallien ja -prosessien arviointiin.
Kesto: kesä–elokuu 2003
Vastuuhenkilö: Jarno Turunen
Tutkija: Tero Oinonen
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun Tiedepuisto Oy/Imtec/Osaava Pohjois-Karjala II -hanke
Yhteistyötahot: Osaava Pohjois-Karjala II -hanke, hankkeeseen osallistuneita yrityksiä

Muovi- ja metalliteollisuuden toimintaympäristöt Suomessa

Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden toimintaympäristöjä koskeva tutkimus.
Kesto: 5–2/2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Timo Lautanen, Pasi Saukkonen ja Irinja Kiprianoff
Tilaaja/rahoittaja: Joensuun Tiedepuisto Oy, Itä-Suomen Muovi-metallikeskus (IMTEC)

Selvitys venäjänkaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle

Työn tarkoituksena on kuvata ja arvioida idänkaupan ja lähialueyhteistyön aluetaloudellisia vaikutuksia matkailun, idänkaupan ja hanketoiminnan näkökulmista Pohjois-Karjalassa.
Kesto: 10/2002–1/2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija/lisätietoja: Pasi Saukkonen
Rahoittaja/tilaaja: Raja- ja lähialueverkosto (NEBEX) ja Spatia (Joensuun Seudun aluekeskusohjelma, raja- ja lähialueyhteistyöosio)
Raportti: Saukkonen, Pasi (2003): Venäjänkaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle, Spatian raportteja 1/2003.

Tavoite 6 -ohjelman Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämishankkeiden arviointi

Pohjois-Karjalan TE -keskuksen maaseutuosaston vuosina 1995–1999 rahoittamien Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämisprojektien vaikuttavuuden arviointi työllisyyden, yritystoiminnan ja osaamisen rakenteiden näkökulmasta. Tämän lisäksi hankkeita luonnehditaan myös kestävän kehityksen tasa-arvon ja tietoyhteiskunnan kannalta.
Kesto: 1/2002–3/2002
Tutkimustehtävä: Maaseudun kehittämisprojektien vaikuttavuusarviointi.
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Jukka Sihvonen
Rahoittaja/tilaaja: Pohjois-Karjalan TE -keskuksen maaseutuosasto
Yhteistyötahot: Pohjois-Karjalan TE -keskus ja Pohjois-Karjalan Liitto

Pohjois-Karjalan liiton POKAT 2006 -maakuntaohjelman painoalojen arviointi

POKAT 2006 aluekehitysohjelman paino- eli klusterialojen väliarviointi. Ohjelman väliarvioinnissa selvitetään klusterialojen kehitystä, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden ja strategioiden ajankohtaisuutta ja toimivuutta.
Kesto: 3–5/2002
Tutkimustehtävä: Spatia valmistelee ohjelman tarkistuksen työsuunnitelman, asettaa arviointikysymykset ja osallistuu klusteriryhmien oma-arviointiprosessin konsultointiin. Tämän lisäksi se arvioi klusterialat tilastoperusteisesti ja laatii arvioinnin tuloksista klusterikohtaisen yhteenvedon. Spatia kartoittaa myös arviointiin käytettävissä olevat yliopiston asiantuntijaresurssit.
Vastuullinen tutkija: Kimmo Niiranen
Tutkijat/asiantuntijat: Pasi Saukkonen, Timo Lautanen ja Jukka Oksa
Rahoittaja/tilaaja: Pohjois-Karjalan liitto
Yhteistyötahot: Pohjois-Karjalan liitto, klusteriryhmät
Internet: http://www.pohjois-karjala.fi/, pääsivulta valitaan Liiton toiminta -sivu, josta valitaan Maakunnan kehittämisohjelma -sivulinkki.

Pohjois-Karjalan aluekehityksen analyysi Tavoite 6 -ohjelmakaudella

Katsaus aluekehitykseen ja Tavoite 6 -ohjelman vaikuttavuuteen Pohjois-Karjalassa vuosina 1995–1999
Kesto: kesäkuu 2002
Vastuuhenkilö: Kimmo Niiranen
Rahoittajat/tilaajat: Pohjois-Karjalan liitto

Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen väliarviointi

Muovi- ja metalliyritysten kehittämishankkeen väliarviointi. Arvioinnin painopisteenä ovat osallistuvien yritysten näkemykset projektista ja asiakasyritysten kehittämisehdotukset jatkoa ajatellen. Arvioinnin tarkoituksena on tukea projektin kehittämistoimintaa.
Kesto: tammikuu 2002
Tutkimustehtävä: Väliarvioinnin toteuttaja
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Jarno Turunen
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun Tiedepuisto Oy/Osaava Pohjois-Karjala II -hanke
Yhteistyötahot: Osaava Pohjois-Karjala II -hanke, hankkeen toimintaan osallistuneet yritykset
Raportti: Turunen, Jarno (2002): Osaava Pohjois-Karjala II -hankkeen väliarviointi, Spatian raportteja 1/2002.

Pohjois-Karjalan palvelurakenteen kehitysarvio vuoteen 2020 saakka

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida palvelurakenteen muutostrendejä ja visioida Pohjois-Karjalan palvelurakennetta vuoteen 2020 mm. väestöennusteita hyväksikäyttämällä.
Kesto: 11/2002–1/2003
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Sini Tainio
Rahoittaja/tilaaja: Pohjois-Karjalan liitto
Julkaisu: tulossa Pohjois-Karjalan liiton sarjassa

Naistyöpaikka -kehittämishankkeen perusselvitys Varkauden talousalueella

Esiselvitys Varkauden talousalueen aluekeskuksen naistyöpaikka -kehittämishankkeelle; Varkauden talousalueen paikallisten työmarkkinoiden tutkimus.
Kesto: 8–12/2002
Vastuuhenkilöt: Pertti Koistinen ja Arja Jolkkonen
Tilaaja/rahoittaja: Varkauden kaupunki, aluekeskusohjelma
Julkaisu: Arja Jolkkonen, Mikko Haarala ja Pertti Koistinen (2003): Varkauden talousalueen työmarkkinat ja naisten työllistymismahdollisuudet. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja, 2/2003.

Tie- ja rataverkon peruspalvelutaso Suomessa

Tie- ja rataverkon peruspalvelutasoa jäsentävä tarkastelu.
Kesto: 1/2002–9/2002
Vastuuhenkilö: Heikki Eskelinen
Tutkija: Ilkka Lehtola
Rahoittaja/tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö, TTKK/Liikene- ja kuljetustekniiken laitos
Yhteistyötahot: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Tampereen teknillinen korkeakoulu/ liikenne- ja kuljetustekniikan laitos

Päivän tilastotieto -aineistot

Päivän tilastotieto -palstan tilastoaineiston tuottaminen Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy:lle/sanomalehti Karjalaiselle.
Kesto: 4/2002–
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Rahoittaja/tilaaja: Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy/Karjalainen

Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden työvoimatarpeen ennakointi 2000–2007

Muovi- ja metalliteollisuuden osuus Pohjois-Karjalan maakunnan teollisuuden työvoimasta kohosi 1990-luvun jälkipuoliskolla lähelle 50 prosenttia. Teknologisen osaamisen ohella alan yritysten kasvun tärkeä osatekijä on osaavan työvoiman saatavuus. Tätä varten työvoiman ennakointiselvityksessä pyrittiin kartoittamaan mahdollisuuksia ennakoida yritysten työvoimatarpeiden määrälliset ja laadulliset muutoksia sekä siirtää nämä muutokset muovi-metallialan koulutukseen osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi.
Kesto: 9/2001–2/2002
Tutkimustehtävä: SPATIA selvitti Pohjois-Karjalassa toteutetut tai käynnissä olevat työvoiman ja koulutuksen ennakointiin liittyviä hankkeita. Tämän lisäksi kartoitettiin alan yrityksille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla muovi-metallialan työvoima- ja osaamistarpeita sekä muovi-metalliteollisuuden työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta Pohjois-Karjalassa vuoteen 2007 saakka.
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun Tiedepuisto Oy/Itä-Suomen Muovi-metallikeskus
Yhteistyötahot: Joensuun Tiedepuisto Oy/Itä-Suomen Muovi-metallikeskus, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Raportti: Lautanen, Timo ja Pasi Saukkonen (2002): Pohjois-Karjalan muovi-metallialan työvoiman ennakointiselvitys 2002–2007, Spatian raportteja 2/2002.

Kuntien palvelurakenteiden analyysejä

Kuntien palvelurakennetutkimusta tukevia analyysejä
Kesto: 5–6/2002
Vastuuhenkilö: Timo Hirvonen
Rahoittajat/tilaajat: Efektia Oy

Seutuistumisen uusia näköaloja Keski-Suomessa

Tutkimushankkeessa selvitetään Keski-Suomen maakunnan alueellisen kehityksen yleispiirteet viimeisen vuosikymmenen aikana. Tähän liittyen tarkastellaan hallinnollisen ja toiminnallisen aluejaon kehittymistä alueella sekä selvitetään seutukuntajakojen ja seudullisen yhteistyön kehitysnäkymät ja tarpeet.
Kesto: 3–4/2002
Tutkimustehtävä: Keski-suomen seutuistumiskehitystä ja aluepolitiikan toimintaympäristön muutoksen analyysi.
Vastuuhenkilö: Perttu Vartiainen
Tutkijat: Pertti Saarelainen ja Jaakko Suvantola
Rahoittaja/tilaaja: Keski-Suomen liitto
Yhteistyötaho: Joensuun yliopiston maantieteen laitos
Julkaisu: Vartiainen, Perttu ja Pertti Saarelainen (2002): Seutuistumisen uusia näköaloja Keski-Suomessa, Spatian raportteja 3/2002.

Joensuun seudun aluekeskusohjelma 20012002, ohjelmaehdotuksen täsmennys

Spatia toimii aluekeskusohjelman yhteistyökumppanina ja asiantuntijana. Sen tehtäviin kuuluu aluekeskusohjelman laatiminen ja täsmentäminen yhteistyössä työn tilaajan ja ohjelman eri painoalojen asiantuntijoiden kanssa.
Kesto: 2001–2002
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkijat: Kimmo Niiranen, Timo Hirvonen, Joni Virkkunen
Rahoittaja/tilaaja: Joensuun seudun kunnat ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Yhteistyötahot: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan liitto, Joensuun seudun kunnat (Eno, Joensuu, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä), Sisäasiainministeriö ja Täydennyskoulutuskeskus/Itä-Innova ja Karelia Congress
Julkaisut: Hirvonen, Timo ja Kimmo Niiranen (2001): Joensuun seudun aluekeskusohjelmaehdotus. Spatian raportteja 1/2001.
Hirvonen, Timo ja Kimmo Niiranen (2001): Joensuun seudun aluekeskusohjelmaehdotus. Perusteluosa. Spatian raportteja 2/2001.

Kehityskäytävät Suomessa ja Euroopassa - taustaselvitys ja hankesuunnitelma Karjalan kehityskäytävä -hankkeelle

Selvitys suomalaisista ja eurooppalaisista kehitysliikennekäytävähankkeista.
Kesto: 11–12/2001
Tutkimustehtävä: Selvityksessä tarkasteltiin sekä kirjallisuuden että suomalaisten ja eurooppalaisten esimerkkien avulla kehityskäytävähankkeiden aluetaloudellista vaikuttavuutta.
Vastuuhenkilö: Timo Lautanen
Tutkija: Pasi Saukkonen
Rahoittajat/tilaajat: PRO VT6, Imatran kaupunki ja Pohjois-Karjalan liitto