Hyvinvointioikeuden instituutti

Lapsen oikeuksien viikon tempaus 18.-22.11.2019 

Ostopalvelujen laatu ja valvonta 28.11.2019

Conference on Meaningful Relations in Aging and Dying 28.-30.8.2019

Jatkokoulutuspäivä 28.11.2018

Itsemääräämisoikeus filosofisena ja juridisena käsitteenä -seminaari 26.11.-27.11.2018

Kuka päättää, mikä on lapsen etu? seminaari 24.10.2018

Sosiaalioikeuden opettajien valtakunnallinen tapaaminen 20.-21.8.2018

Hyvinvointioikeuden instituutti avattiin 7.5.2018

Hyvinvointioikeuden instituutti Twitterissä

In English

Hyvinvointioikeuden instituutti kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Lähes kahdenkymmenen tutkijan instituutti on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa.
 
Monitieteisesti verkottunut instituutti tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se reagoi ketterästi hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa.
 
Instituutin tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa.  Instituutissa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia  viranomaisia ja muita toimijoita.
 
Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely. Hyvinvointioikeuden voi siten nähdä kytkeytyvän useisiin oikeudenaloihin esimerkiksi seuraavasti:
 

Blogitekstejä ja lausuntoja

Sosiaalihuoltolain päivitystarpeesta kunnan hallinnon järjetämisen näkökulmasta

Asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista

Tohtori harjoittelemassa maailmalla: Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

Hyvinvointioikeuden instituutin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi

Asiakas- ja potilaslaki yhdistyvät – miten muuttuu muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus?

Sointu-klinikalla oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijat pääsevät kohtaamaan asiakkaita ja näiden arjen haasteita

Erityislait puoltavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Instituutin tutkijat

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, instituutin johtaja

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden yliopistonlehtori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista

Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).

Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla.

Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkosto VAASIssa.

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi, 040 511 8841, linkki CV-sivulle

Twitter: @Annamakipetaja

 

Henna Nikumaa, instituutin koordinaattori

Henna Nikumaa (Sosionomi YAMK, tohtorikoulutettava) toimii vanhuusoikeuden yliopisto-opettajana ja Hyvinvointioikeuden instituutin koordinaattorina. Hän keskittyy empiirisessä väitöstutkimuksessaan muistisairaan ihmisen autonomiseen toimijuuteen ja oikeudellisen toimintakyvyn tukemiseen hyödyntäen abduktiivista tutkimusotetta.

Nikumaa on toiminut 20 vuotta vanhustenhuollon eri tehtävissä, hän on tehnyt sekä hoito- ja neuvontatyötä että kehittämis- ja tutkimustyötä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt eri järjestöissä vastaten muistisairaiden ihmisten oikeuksien edistämiseen liittyvistä hankkeista. Hän on julkaissut ikääntyneiden oikeudellisista kysymyksistä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppikirjalukuja ja artikkeleita.

Nikumaa on kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden ihmisten yhdenvertaisuudesta, autonomian kunnioittamisen ja rajoittamisen kysymyksistä sekä oikeudellisen ennakoinnin keinojen edistämisestä.

   Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkosto VAASIssa.

   henna.nikumaa@uef.fi, 040 581 2151, linkki CV-sivulle

 

Suvianna Hakalehto

Suvianna Hakalehto (OTT, VT) on oikeustieteen professori (erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus). Hän opettaa kurssit lapsen oikeudet, koulutusoikeus, vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus sekä lapsioikeuden osuuden perhe- ja jäämistöoikeuden kurssilla. Suvianna ohjaa graduja ja väitöskirjoja, joiden teemat liittyvät lapsioikeuteen, koulutusoikeuteen tai vahingonkorvausoikeuteen.

Suvianna on tutkinut viime vuosina mm. lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamista Suomessa ja oppilaan oikeudellista asemaa. Hänen lapsioikeutta koskeva perusteoksensa Lapsioikeuden perusteet ilmestyi vuonna 2018. Suvianna on kiinnostunut lapsioikeuden ja koulutusoikeuden kehittämisestä oikeudenaloina, perus- ja ihmisoikeusloukkausten korvaamisesta sekä kansalaisten oikeusturvasta. Suvianna on mm.  lapsiasiavaltuutetun lapsiasiainneuvottelukunnan sekä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tieteellisen neuvoston jäsen sekä Lapsioikeusjuristit ry:n puheenjohtaja. Hän on perustanut valtakunnallisen koulutusoikeuden tutkijapiirin.

   Linkki esittelysivulle, Solecris

   Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

   suvianna.hakalehto@uef.fi, 0400 947228

 

Toomas Kotkas

Toomas Kotkas (OTT) tutkii sosiaalioikeutta sekä lainopillisesta että yhteiskuntateoreettisesta ja historiallisesta näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut sosiaalisten oikeuksien ja hallinnoinnin evoluutiosta hyvinvointivaltiossa.

Kotkas opettaa sosiaalioikeutta, oikeusteoriaa ja oikeussosiologiaa. Hän toimii myös oikeustieteiden tohtoriohjelman johtajana. Kotkas on työstävapaalla vuoden 2019 loppuun asti.

Linkki CV-sivulle

toomas.kotkas@uef.fi, 050 355 2632

 

 

 

Eeva Nykänen

Eeva Nykänen (OTT) toimii hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professorina. Nykäsen tutkimusintresseihin kuuluvat sote-uudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät oikeudelliset kysymykset, sosiaaliset oikeudet ihmis- ja perusoikeuksina sekä pakolais- ja ulkomaalaisoikeus.

Nykänen opettaa sosiaalioikeutta ja ulkomaalaisoikeutta. Hän on eduskunnan oikeusasiamiehen asettaman ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.

eeva.nykanen@uef.fi, 029 524 7901

 

 

 

Maija Aalto-Heinilä

Maija Aalto-Heinilä (FT) toimii oikeusfilosofian yliopistonlehtorina. Oikeusfilosofian lisäksi hän opettaa mm. etiikkaa, yhteiskuntafilosofiaa, ihmisoikeuksien filosofiaa sekä uutena kurssina syksyllä 2018 hyvinvoinnin filosofiaa.

Aalto-Heinilän tutkimusintresseihin kuuluu oikeuksien käsite, erityisesti ns. oikeuksien tahtoteoria, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusteoriat, sekä laintulkinnan teoriaan liittyvät kielifilosofiset kysymykset. Aalto-Heinilä on oikeustieteiden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen sekä Suomen Oikeusfilosofisen yhdistyksen (SOFY Ry:n ) puheenjohtaja.

maija.aalto@uef.fi, 050 442 0611, 050 329 9393 (oma)
 

 

 

Katja Karjalainen

Katja Karjalainen (OTT) on kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkijatohtori. Häntä kiinnostavat erityisesti rajat ylittäviin perhesuhteisiin ja oikeusjärjestelmien eroihin liittyvät kysymykset.

Karjalainen on tutkijana työikäisinä muistisairauksiin sairastuvien asemaa koskevassa projektissa (MCI@work). Lisäksi Karjalainen opettaa kansainvälistä yksityisoikeutta.

Linkki CV-sivulle

katja.karjalainen@uef.fi

 

 

 

Tarja Koskela

Tarja Koskela (OTT) on rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori ja post doc -tutkija. Hän opettaa rikosten seuraamuksia ja kriminologisen tutkimuksen menetelmiä. Lisäksi hän opettaa eläinoikeutta (Animal Law) Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Poliisiammattikorkeakoulussa. Koskelan väitöskirja ”Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkihallinnossa” on kriminaalipoliittisesti orientoitunut lainopillinen tutkimus ja keskittyi pääosin siihen, onko rikosprosessissa saavutettavissa eläinsuojelulain tarkoitus ja eläinsuojelulaissa säädetyt tavoitteet. Koskela on kiinnostunut laaja-alaisesti eläinten hyvinvointiin liittyvistä juridisista kysymyksistä, myös eläinten kaltoinkohtelun taustalla olevista ihmisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Koskela toimii Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran hallitukseen jäsenenä ja kv-sihteerinä, Eläinoikeusjuristit ry:n hallituksen jäsenenä, Global Journal of Animal Law -julkaisun hallituksen jäsenenä ja Trofeeton EU-työryhmän jäsenenä. Lisäksi hän kuuluu kansainvälisiin järjestöihin: Educational Group for Animal Law Studies (EGALS) ja Global Animal Law Projects (GAL).

   tarja.s.koskela@uef.fi, 0503369236, linkki CV-sivulle

 

 

Marjo Ylhäinen

Marjo Ylhäinen (OTT) on työoikeuden tutkija, jota kiinnostaa työoikeus paitsi lainopillisesta myös oikeussosiologisesta ja yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on työoikeus ja työn muutos alati liikkeessä olevassa toimintaympäristössä. Juuri työntekotapojen muutos ja siihen liittyvät kysymykset toimeentulosta ovat keskeisiä hyvinvointiin liittyviä sosiaali- ja työoikeuden yhdistäviä tekijöitä. Ylhäinen on mukana kansainvälisessä MCI@work_in_progress tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisinä muistisairauteen sairastuneiden asemaa, SOTE:n henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta arvioivassa hankkeessa sekä yhteispohjoismaisessa, monitieteisessä The Future of Work –tutkimushankkeessa, jossa tutkimuskohteena on työn muutos ja pohjoismainen työmarkkinamalli. Hän on lisäksi mukana alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian pitkäaikaistyöttömiä koskevassa tutkimuksessa. Ylhäinen opettaa työoikeutta ja on yksityisoikeuden perusteet-kurssin vastuuopettaja. Hän on tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen ja syksyllä 2017 aloittaneiden opiskelijoiden opetuutori.

   marjo.ylhainen@uef.fi, 050 324 7589, linkki CV-sivulle

 

 

Mia Kilpeläinen

Mia Kilpeläinen (KTM, ekonomi) on rikos- ja prosessioikeuden yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava ja oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten asioiden koordinaattori.

Kilpeläinen opettaa rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa, rikostaloustiedettä ja kriminologiaan liittyviä opintojaksoja.

Kilpeläisen väitöstutkimuksen aiheena on ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset. Hänen tutkimusintressit kohdistuvat rangaistusajan suunnitteluun ja täytäntöönpanon yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

mia.kilpelainen@uef.fi, 050 4422 631

 

Oskari Korhonen

Oskari Korhonen (OTM) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava ja oikeustieteiden laitoksen viestintävastaava.

Korhonen opettaa terveydenhuolto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa ja sosiaalioikeutta tuntiopettajana avoimessa yliopistossa.

Korhosen väitöstutkimuksen aiheena on lääkärinlausunnon merkitys sosiaalioikeudellisessa päätöksenteossa. Korhonen on kiinnostunut laajasti terveyttä ja hyvinvointia,  sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa, palvelujärjestelmien integraatiota ja päihdehuoltoa koskevista oikeudellisista kysymyksistä.

oskari.korhonen@uef.fi, 040 593 5847

 

 

Jonna Kosonen

Jonna Kosonen (HTM, FM) on hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava.

Kosonen opettaa hallinnon yleislakeihin liittyviä opintoja sekä koulutusoikeutta keskittyen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujuridiikkaan.

Kososen väitöstutkimuksen aiheena on korkeakouluopiskelijan opiskeluoikeus. Hänen tutkimusintressinsä kohdentuvat laajasti erilaisiin korkeakoulutukseen liittyviin kysymyksiin yliopisto- ja ammattikorkeakoulun institutionaalisista rakenteista yksilön asemaan ja yksilön oikeuksien toteutumiseen.

Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

 

 

 

Heidi Poikonen

Heidi Poikonen (HTM, sosionomi (AMK)) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Poikonen opettaa terveydenhuolto-oikeuden ja sosiaalioikeuden klinikkatoiminnan kursseilla. Hän opettaa sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaa myös sosiaalityön oppiaineessa yhteiskuntatieteiden laitoksella sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella.

Poikosen tutkimukselliset intressit liittyvät heikoimmassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Hänen väitöstutkimuksensa aiheena on päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema, erityisesti palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon kosketuspintojen näkökulmasta.

SoleCris

heidi.poikonen@uef.fi, 046 921 5510

 

Virve Valtonen

Virve Valtonen (HTM) työskentelee julkisoikeuden yliopisto-opettajana ja tekee väitöstutkimusta perusopetuksen opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kurinpitotilanteessa. Valtosen väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kokonaiskuva kunnan järjestämässä perusopetuksessa tosiasiallisen julkisen vallan käytön yhteydessä. Tutkimuksen lähtökohtana on 2000-luvulla perusopetuslain kurinpitosäännöksiin tehdyt muutokset ja lopullisena tavoitteena on arvioida lakimuutosten vaikutuksia koulun todellisuudessa.

Valtonen on aiemmin osana tutkimushanketta tutkinut, miten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat syrjäkunnissa. Yleisesti ottaen hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat koulutusoikeudellisiin, lapsioikeudellisiin sekä sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin etenkin siitä näkökulmasta, miten oikeudet toteutuvat käytännön tasolla.

Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

virve.valtonen@uef.fi, 050 512 4471

 

Jutta Kinnunen

Jutta Kinnunen (HTM, oikeustieteen tohtorikoulutettava) toimii sosiaalioikeuden yliopisto-opettajana. Hänen empiirinen väitöskirjatutkimuksensa kohdistuu potilaan oikeusturvaan, potilaslain mukaiseen muistutusmenettelyyn. Tutkimuksella saadaan tietoa mm. muistutusmenettelyn käytännön toteutumisesta valtakunnallisella tasolla sekä mahdollisista uudistustarpeista sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen.

Kinnunen on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon  valvonnan ja ohjauksen keinoista ja yksilön oikeuksiin ja oikeussuojakeinojen vaikuttavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloa hän työskenteli sosiaali- ja potilasasiamiehenä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.

jutta.kinnunen@uef.fi, 050 304 8602

 

Mirva Poikola

Mirva Poikola (KM) on erityispedagogiikan yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Hän tekee poikkitieteellistä väitöstutkimusta oppilaiden oikeuksista koulunkäynnin ja oppimisen tukeen inklusiivisissa kouluissa. 

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan inkluusion oikeudellista ja kasvatustieteellistä perustaa Suomessa, ja tavoitteena on lisäksi tuottaa empiiristä tutkimusta oppilaiden, huoltajien ja opettajien kokemuksista oppimisen ja koulunkäynnin tuesta inklusiivisissa kouluissa.

Poikola työskentelee lisäksi projektitutkijana TUVET-hankkeessa, jossa kehitetään vaativan erityisen tuen sisältöjä sekä osaamista opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Tutkimusintressejä ovat vaativan erityisen tuen, oppilaiden oikeuksien ja inkluusion lisäksi myös autismikirjo ja teknologia opetuksessa.

Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

mirva.poikola@uef.fi, 050 562 7998

 

Hanna-Maria Niemi

Hanna-Maria Niemi (YTM, HTK) toimii nuorempana tutkijana. Hän työskentelee yleisen oikeustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksensa parissa. Tutkimuksen aiheena on oikeudellisen ihmisarvon käsitteen filosofinen analyysi. Tutkimuksen keskiössä on ihmisarvon sisällön ja merkityksen selventäminen oikeudellisena käsitteenä ja näiden käsitysten filosofinen arviointi. Näkökulma ihmisarvoon on erityisesti hyvinvointioikeudellinen, sillä tutkimuksen pääkysymys koskee sitä, millaisia elämän edellytyksiä ihmisarvoisen elämän nähdään vaativan.

Niemen kiinnostuksen kohteissa yhdistyy niin filosofinen inhimillisen hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten analysointi kuin tällaisten vaatimusten oikeudellisen turvaamisen tutkiminen.

hanna-maria.niemi@uef.fi

 

 

Elisa Silvennoinen

Elisa Silvennoinen (HTM) on rikos- ja prosessioikeuden nuorempi tutkija ja laitoksen harjoitteluvastaava.

Elisa opettaa oikeuspsykologian opintokokonaisuudessa rikoksen uhrin asemasta ja oikeuksista. Lisäksi hän on antanut opetusta lapsen asemasta ja oikeuksista rikosprosessissa.

Elisan väitöstutkimuksen aiheena on lapsiasianomistajan asema ja oikeudet esitutkinnassa. Tutkimuksellisina kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti lapsen itsemääräämisoikeus, esitutkinnan lapsikäsitys ja lapsen oikeudet rikosprosessissa.

elisa.silvennoinen@uef.fi

 

Tutkimusavustajat

Anni Kainulainen

Roosa Ylikoski