Filosofia

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

Filosofia jaetaan perinteisesti teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettiseen filosofiaan kuuluvat tiedon mahdollisuutta ja perusteita tutkivat tietoteoria ja tieteenfilosofia, sekä kaikkein yleisimpiä olemassaoloon liittyviä kysymyksiä pohtiva metafysiikka. Käytännöllisen filosofian puolelle kuuluvat ihmisten käytännön elämään läheisemmin liittyvät osa-alueet: etiikka, yhteiskuntafilosofia ja oikeusfilosofia. Ne tutkivat yksilön ja yhteisön toimintaan liittyviä arvo- ja normikysymyksiä.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella filosofiaa on mahdollista lukea sivuaineena perus- ja aineopintojen laajuuden verran. Oikeustieteiden syventävissä opinnoissa on myös yksittäisiä filosofian oppiaineen tuottamia kursseja. Filosofian opetus keskittyy erityisesti käytännöllisen filosofian eri osa-alueiden kursseihin ja oikeus- ja yhteiskuntatieteiden metodikursseihin. Oppiaineen henkilökunnan tutkimusintressit painottuvat oikeusfilosofiaan, erityisesti oikeudellisen argumentaation ja tulkinnan, oikeuden ja moraalin suhteen, sekä eri oikeudellisten käsitteiden analyyttiseen tutkimiseen. Filosofeilla on paljon tutkimus- ja opetusyhteistyötä eri oppiaineiden kanssa.

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opinnoissa siitä voi olla suurta hyötyä, koska se antaa hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa myös filosofian alueen ulkopuolelle. Näitä tarjoavat erityisesti argumentaation ja tieteenfilosofian kurssit.

Filosofia - Opinnot ja opetus

Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella filosofian opetusta annetaan Filosofia- ja Oikeusfilosofia-nimisissä pääaineissa 31.7.2017 saakka. Viimeiset uudet opiskelijat aloittivat filosofian opinnot pääaineena 1.8.2011. Filosofiaa voi 31.7.2017 jälkeenkin suorittaa sivuaineena perus- ja aineopintojen verran.

YTK-tutkinnon rakenne (180 op)

Viestintä - ja aloitusopinnot 13
Johdatus akateemisiin opintoihin (1 op)
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op)
Kirjoitusviestintää filosofian opiskelijoille (2 op)
Puheviestintää filosofian opiskelijoille (2 op)
Ruotsia filosofian opiskelijoille (3 op)
English Academic Reading and Study Skills (2 op)
English Academic and Professional Communication (2 op)
Filosofian perus- ja aineopinnot 70 op
Filosofian perusopinnot 30 op
Filosofian aineopintoja 30 op
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Sivuaineopinnot 97 op
Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa yliopiston tarjonnasta.
Yhdestä sivuaineesta on oltava 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot.

YTM-tutkinnon rakenne (120 op)

Filosofian syventävät opinnot 80 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op)
Kirjatentti I (10 op) ja Kirjatentti II/opetus/harjoittelu (10 op)
Pro gradu -seminaari (19 op)
Pro gradu -tutkielma (40 op)
Sivuaineopinnot 40 op
sivuaineet ovat vapaasti valittavissa yliopiston tarjonnasta
(jos filosofian syventäviä opintoja on yli 80 op, sivuaineita voi olla vastaavasti vähemmän)

 

Pelkästään YTM-tutkintoon valittujen opiskelijoiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot määritellään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, jossa huomioidaan aiemmat opinnot.

Filosofian opetus

Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista (Opintojaksot / opetus  – Oppaittain – Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta – Filosofian opinto-opas).

Oppiaineiden luentorungot löytyvät WebOodista opintojaksokuvauksista. 

Ohje esseiden kirjoittamiseen
Logiikka ja argumentaatio 2011
Oikeudellinen argumentaatio 2017
Metafysiikka
Oikeusfilosofia

Filosofian tentit

Filosofian perus-, aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan sähköisinä tentteinä verkossa osoitteessa http://stentti.uef.fi, missä myös tentteihin ilmoittaudutaan. Joensuun kampuksella sähköisen tentin tenttitila on kampuskirjastossa Careliassa 2. kerroksessa, sali 2A (yhteiskuntatieteet). Kuopion kampuksella tenttitila on Mediteknian, 1. kerroksessa, huone 1029. Savonlinnan kampuksella tenttitila sijaitsee kirjaston yhteydessä huoneessa B116b.

Tarkemmat ohjeet tenttimisestä löytyvät osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti

Filosofia sivuaineena

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opintoja ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle.

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa