Viransijaisuuskelpoisuus

AJANKOHTAISTA

Valvira on 25.5.2018 päivittänyt ohjeitaan opiskelijoiden tietojen ilmoittamisesta yliopistoista Valviraan. Ohessa 1.6. yliopistoille tulleen kirjeen tekstiä :

"...

Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on oikeus toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, mikäli vaadittavat edellytykset täyttyvät. Lisätietoja opiskelijan ammattioikeudesta http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat
 
Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämien sähköisten varmenteiden toimiminen potilastietojärjestelmissä edellyttää, että opiskelijaoikeus on voimassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä. Kun terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä tapahtuu ammattioikeustietojen muutos, on tehtävä uusi ammattikorttitilaus. Esimerkiksi ”lääketieteen opiskelija 4 vuotta” -oikeuden jälkeen on merkitty ”lääketieteen opiskelija 5 vuotta” -oikeudet. Lisätietoja http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat
 
Valvira hyödyntää opiskelijoiden rekisteröinnissä korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta saatavia suoritusmerkintöjä, jotka yliopisto on ilmoittanut Virta-palveluun. Yliopiston ilmoittamat tiedot siirtyvät teknisesti Valviraan. Valvira lähettää rekisteriin merkitylle opiskelijalle rekisteröintitodistuksen. Ajantasaiset ammattioikeustiedot ovat nähtävissä rekisterin julkisessa tietopalvelussa https://julkiterhikki.valvira.fi/.

...

10 vuotta opintojen aloittamisesta

Jos opintojen aloittamisesta on kulunut 10 vuotta, ei opiskelija enää voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Opintojen tässä vaiheessa opiskelijaa ei merkitä Terhikki-rekisteriin opiskelijana. Mikäli oikeus toimia opiskelijana ammattihenkilön tehtävissä on myönnetty aiemmin, rekisteriin merkitty oikeus lakkaa automaattisesti (teknisesti), kun ammattioikeuteen merkityn opintosuorituksen aloituspäivämäärästä on kulunut 10 vuotta.  
 
Opintojen aloituspäivämääräksi katsotaan sen lukukauden aloittamispäivämäärä, jolloin on aloitettu kyseiseen ammattiin johtavat opinnot. Jos siis tutkintoon on hyväksi luettu toiseen ammattiin kuuluvia opintoja, ei näitä opintoja huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut samaa ammattia kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

... "

 

HUOM!
Opiskelijoiden ilmoittamisesta Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki)


Kirjeellään 19.2.2014, sekä tarkentavalla s-postilla 26.2.2014, Valvira on täsmentänyt menettelyä, joka koskee niiden opiskelijoiden Terhikki -rekisteristatusta, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai ilmoittautuneet poissaoleviksi.

Tiedekuntia on pyydetty ilmoittamaan Valviraan niiden opiskelijoiden nimet, jotka on merkitty Terhikki-rekisteriin mutta jotka ovat lopettaneet tai syystä tai toisesta väliaikaisesti keskeyttäneet opintonsa (mukaan lukien poissaolevat). Valviran mukaan: "Jos opiskelija haluaa toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, tulee hänen olla opiskelija, eli ilmoittautunut läsnä olevaksi."

Ilmoitamme valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti poissaolevien ja kirjoiltapoistettujen opiskelijoitten nimet kaksi kertaa lukuvuodessa, lukukausien ilmoittautumisaikojen umpeuduttua. Ajankohdat ovat syyslukukaudella 1. lokakuuta ja kevätlukukaudella 1. helmikuuta.

Ohjeet opiskelijalle:

Lääketieteen opiskelijan viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (104/2008):

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

 Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti 1 momentissa mainitussa asetuksessa tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön välitön johto ja valvonta.

Tämä tarkoittaa kaikkien viiden / neljän ensimmäisen opintovuoden pakollisten opintojaksojen suorittamista tentteineen sekä ao. erikoisalaan kuuluvien opintojen suorittamista. Kieliopinnot, (+ biostatistiikka, epidemiologia tai tiedonhaku ennen vuotta 2014 aloittaneilla) eivät kuulu Itä-Suomen yliopiston lääketieteen koulutusohjelman kynnysvaatimuksiin. Niiden suorittamisajankohta on vapaa, vaikka ne onkin alustavasti merkitty tutkintorakenteessa ja lukujärjestyksissä tiettyihin ajankohtiin.

Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008. Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valvira ylläpitää myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki-rekisteri) valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa, joka astui voimaan 1.3.2009.

Opiskelijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki vaadittavat opintojaksot on suoritettu. Kynnyksen täyttyessä opiskelija täyttää viransijaisuuskelpoisuuden osoittamiseen vaadittavan lomakkeen ja hakee kelpoisuudelle lääketieteen laitoksen varmennuksen. Lomake toimii samalla tiedotteena laitoksen suuntaan siitä, että kynnys on saavutettu.

Laitos puolestaan toimittaa tarvittavat tiedot rekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle.

Varmennus tapahtuu tarkemmin seuraavalla tavalla. Opiskelija täyttää ensin itse asiaan kuuluvan lomakkeen ja toimittaa sen yhdessä virallisen opintorekisteriotteen kanssa lääketieteen laitoksen hallintoon (Medistudia) allekirjoitettavaksi. Jotta saisimme koottua opiskelijan tiedot rekisteröintiohjelmaan, tulee opiskelijan lisäksi ilmoittautua asianmukaiseen opintokohteeseen WebOodissa (v. 2018: 5v kynnys - 4411508 ja 4v kynnys 4411408)

  • lomake opintojen tilanteen selvittämiseksi löytyy lomakkeet-sivulta, valitse opintojesi aloitusvuoden mukaan
  • opintorekisteriote (opintopalvelut, Mediteknia 1. krs) (Huom! Poikkeava käytäntö touko-kesäkuussa)
  • ilmoittautuminen (WebOodi)

Vertaa esim. WebOodista saatavaa rekisteriotetta tai opintopalveluista hankkimaasi virallista opintorekisteriotetta ja lomaketta ja täytä suoritettu -sarakkeeseen suorituspäivämäärä rekisteritietojen mukaisesti. Mikäli sinulle on kirjoitettu aiempi selvitys neljän ensimmäisen vuoden suorituksesta, voit jättää lomakkeen alkupuolen täyttämättä ja merkitä erikseen varattuun kohtaan päivämäärä jolloin edellinen kynnys oli saavutettu. Tämän jälkeen täytä vain 5. vuoden osuus (luettelon kohta C). Allekirjoita selvityksesi. Toimita se lääketieteen laitoksen hallintoon tiedekunnan varmennusta ja allekirjoitusta varten. Liitä tässä vaiheessa mukaan myös virallinen opintorekisteriote. (Poikkeus: touko-kesäkuun vaihteessa voit jättää hallintoon pelkän lomakkeen ja opintorekisteriote liitetään hakemukseen viran puolesta.)

Muista täyttää lomakkeelle täydellinen henkilötunnus, joka tarvitaan Valviraa varten, opiskelijanumerosi sekä s-postiosoitteesi ja puhelinnumerosi mahdollisia kiireellisiä yhteydenottoja varten sekä voimassa oleva osoitteesi.

Asiakirjat toimitetaan opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Sepälle joko postitse tai suoraan Medistudiassa sijaitsevaan laitoksen hallintopalvelukeskuksen oven vieressä olevaan siniseen postilaatikkoon.

Valvira lähettää teille yksilöintitunnukset ja/tai todistukset kelpoisuudesta postitse kotiosoitteeseenne. Muista päivittää osoitetiedot WebOodiin!

Selvitys pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, yleensä vähintään kahden viikon kuluessa (huomioi loma- ja ruuhka-aikojen mahdollinen vaikutus käsittelyaikoihin).

Mikäli tarvitset tiedekunnan varmentaman lomakkeen mutta et pääse lomaketta hakemaan niin toimita papereittesi mukana myös postimerkillä ja osoitetiedoillasi varustettu kirjekuori palautuslähetystä varten.

Kiireellisissä tapauksissa kannattaa toimittaa työnantajalle kopio alustavasta selvityksestäsi jo siinä vaiheessa kun olet oman osuutesi allekirjoittanut ja jätät asiakirjat tiedekuntaan vahvistettavaksi.

Huomioithan, että teemme vain yhden todistuksen / opiskelija. Ota työnantajallesi kopio selvityksestä, näytä hänelle tarvittaessa alkuperäinen ja säästä se itselläsi mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kun tietosi ovat jatkossa Terhikki-rekisterissä niin työnantajasi voi tarkistaa kelpoisuutesi virallisesti sitä kautta.

 
Pirjo Lindström-Seppä, opintoasiainpäällikkö

Katso: Opiskelijoiden tilapäinen toiminta laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.