Opiskelu erikoistumiskoulutuksessa

SISÄLTÖ

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Yhteisten opintojen teemoja ovat johtaminen ja toiminta terveydenhuollossa, lääkehoitojen arviointi ja kliininen farmasia, tutkimus ja kehittäminen sekä oma kehittyminen. Käytännönläheinen kehittämisprojekti on keskeinen osa opintoja. Se tukee opiskelijan omia osaamistavoitteita, hyödyttää työyhteisöä ja kehittää farmasian alaa.

Valinnaisissa opinnoissa syvennetään omien tavoitteiden mukaista osaamista. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat kehittämisprojektin toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

TOTEUTUS

KOULUTUKSEN TOTEUTUSAIKA
1.9.2018 - 31.5.2022 (proviisorit)
1.9.2018 - 31.5.2021 (farmaseutit)

Koulutus järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston kanssa siten, että kummallakin yliopistoilla on vastuuopintojaksonsa.  Opintojen aikana pääset siten verkostoitumaan myös Helsingissä opiskelevien kanssa. Opettajina toimivat aihealueiden asiantuntijat.

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään erilaisia osallistumista helpottavia työskentelytapoja, kuten verkkoseminaareja ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja oppimistehtävien palautus- ja kommentointialustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali.

Lähipäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1–2 kuukaudessa. Ne järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Osaan lähipäivistä on mahdollista osallistua Helsingin yliopistossa, jos se on kulkuyhteyksien kannalta järkevää. Osa lähipäivistä on myös korvattavissa itsenäisillä oppimistehtävillä.

Opinto-ohjelman suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Itä-Suomen yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

  • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
  • Muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
  • Ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
  • Aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
    • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
    • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista


Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta

Koulutuksesta apua sote-aikaan

Kehittämisprojekti osana opintoja