Opiskelu erikoistumiskoulutuksessa

SISÄLTÖ

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Yhteisten opintojen teemoja ovat johtaminen ja toiminta terveydenhuollossa, lääkehoitojen arviointi ja kliininen farmasia, tutkimus ja kehittäminen sekä oma kehittyminen. Käytännönläheinen kehittämisprojekti on keskeinen osa opintoja. Se tukee opiskelijan omia osaamistavoitteita, hyödyttää työyhteisöä ja kehittää farmasian alaa.

Valinnaisissa opinnoissa syvennetään omien tavoitteiden mukaista osaamista. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat kehittämisprojektin toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

LÄÄKEHOIDON ARVIOINNIN ASIANTUNTIJUUS (LHA) OSANA ERIKOISTUMISKOULUTUSTA

Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistämisen työryhmä (AATE-ryhmä) määritteli syksyllä 2017 osaamistavoitteet (Dosis 3/2017, s. 199) erilaisille farmasian ammattilaisten yksin tai moniammatillisissa työryhmissä suorittamille lääkehoitojen arvioinneille. Samalla AATE-ryhmä määritteli, miten voi tulla Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi (LHA).

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen kaikille osallistujille yhteiset opinnot sisältävät lääkehoidon arvioinnin ja kliinisen farmasian, lääkitysturvallisuuden ja terveydenhuollon johtamisen opintoja. Nämä opinnot kehittävät lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointitaitoja ja lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvää osaamista. Opinnoista saa eväitä myös moniammatillisessa tiimissä toimimiseen. Niinpä osallistujat saavuttavat opintojen kautta myös Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA), mikä merkitään opinnoista saatavaan todistukseen.

Saat siis kaksi aluetta haltuun yhden koulutuksen avulla!

TOTEUTUS

KOULUTUKSEN TOTEUTUSAIKA
1.9.2018 - 31.5.2022 (proviisorit)
1.9.2018 - 31.5.2021 (farmaseutit)

Koulutus järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston kanssa siten, että kummallakin yliopistoilla on vastuuopintojaksonsa.  Opintojen aikana pääset siten verkostoitumaan myös Helsingissä opiskelevien kanssa. Opettajina toimivat aihealueiden asiantuntijat.

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään erilaisia osallistumista helpottavia työskentelytapoja, kuten verkkoseminaareja ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja oppimistehtävien palautus- ja kommentointialustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali.

Lähipäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1–2 kuukaudessa. Lähipäivät järjestetään joko Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tai Helsingin yliopiston tiloissa. Yliopistojen välillä käytetään etäyhteyttä. Voit osallistua lähipäiviin Helsingissä, jos se on esimerkiksi kulkuyhteyksien kannalta järkevää. Lähipäiviä on mahdollista myös korvata itsenäisillä oppimistehtävillä.

Opinto-ohjelman suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Itä-Suomen yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

  • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
  • Muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
  • Ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
  • Aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
    • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
    • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista

 

Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta

Koulutuksesta apua sote-aikaan

Kehittämisprojekti osana opintoja