Sosiaalityö

Sosiaalityön perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Sosiaalityö yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Kohderyhmä

Sosiaalityön opinnot soveltuu ensisijaisesti niille, jotka tavoittelevat sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja.

Opintojaksot

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
Sosiaalityön käytäntö 5 op
Tutkiva sosiaalityö 5 op
Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, kolme on verkkojaksoja ja kaksi lähiopetusta. 

Yhteistyöoppilaitoksessa opiskelu tapahtuu avoimen yliopiston aikataulun mukaan ja samalla moodle-alustalla. Yhteistyöoppilaitos tarjoaa opiskelijoille lähituen (tuutorit ja seminaarit niissä jaksoissa, missä se on toteutustapa). Oppilaitos vastaa tämän lähiohjauksen ja paikallisten seminaarien kuluista.

Opettaja/tuutori

Paikalliset tuutorit on joko sosiaalityön käytännön tuntijoita ja/tai yliopiston omia jatko-opiskelijoita. Opintojaksojen opettajina toimivat oman yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marja Randelin, marja.randelin@uef.fi, 029 445 7033

Sosiaalityön aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Kokonaisuus yhdessä sosiaalityön perusopintojen kanssa on edellytyksenä sosiaalityöntekijän pätevyyteen. Kokonaisuus ja yksittäiset opintojaksot antavat valmiudet tehdä sosiaalityön asiakastyötä, syventävät työstä nousevan tiedon hyödyntämistä ja tutkimuksen tekemistä

Opintojaksot

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op
Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op
Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille  3 op
Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op
Sosiaalityön etiikka 5 opSosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

Toteutus oppilaitoksessa

Aineopinnoissa jaksoista 6 on verkkojaksoja, 3:lla jaksolla on lähiopetusta. Kandidaattiseminaari on lähiopetusta. Opinnot suoritetaan verkkoympäristössä tekemällä tehtäviä, kirjallisina oppimistehtävinä, kirjallisuustentteinä ja tutustumalla käytännön työhön.

Yhteistyöoppilaitoksessa opiskelu tapahtuu avoimen yliopiston aikataulun mukaan ja samalla moodle-alustalla. Yhteistyöoppilaitos tarjoaa opiskelijoille lähituen (tuutorit ja seminaarit niissä jaksoissa, missä se on toteutustapa). Oppilaitos vastaa tämän lähiohjauksen ja paikallisten seminaarien kuluista.

Opettaja/tuutori

Paikalliset tuutorit on joko sosiaalityön käytännön tuntijoita ja/tai yliopiston omia jatko-opiskelijoita. Opintojaksojen opettajina toimivat oman yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marja Randelin, marja.randelin@uef.fi, 029 445 7033