Ruotsin kieli

Ruotsin kielen perusopinnot 30 op lähiopintoina

Kuvaus Perusopintokokonaisuus painottuu peruskielitaidon luomiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.
Osaamistavoite Kieli- ja viestintätaidot
 • hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
 • pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
 • ääntää ruotsia luontevasti
Sisältötaidot
 • osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
 • pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
 • osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja  tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Opintojaksot

A. Kielitaito-opinnot (16 op)
Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op
Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op
Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op
Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op
B. Kielitieteelliset opinnot (5 op)
Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)
Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op
Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Lähiopetuksen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa opetusta myös verkko-opetuksena tai etävälineitä käyttäen.  Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe (kasto valintakriteerit), jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja, Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot

Hyväksytysti suoritettu sivuainekoe.

Sivuainekokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068

 

Ruotsin kielen aineopinnot 30 op lähiopintoina

Osaamistavoite Opiskelijan suoritettua opintokokonaisuuden hänen kieli- ja viestintätaitonsa ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.2.

Kieli- ja viestintätaidot
 • omaa hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
 •  tuntee ruotsin kielen kieliopin ja hallitsee sen hyvin
 • osaa arvioida ruotsin kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
Sisältötaidot
 • hallitsee pääpiirteittäin nykyruotsin tyylilajit, tyylillisen kehityksen ja oikeakielisyyden sekä tuntee ruotsalaista kaunokirjallisuutta
 • hallitsee ruotsin kielen kieliopillisen kuvauksen perusteet
 • tuntee pääpiirteittäin ruotsin kielen historian ja kehityksen kuten äänne- ja muotorakenteen kehityksen sekä osaa selittää kielen vaihtelua ja ilmiöitä
 • on tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja  tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Opintojakso

A. Kielitaito-opinnot (10 op)
Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 2, 3 op
Käytännön kieli A (ruotsin kieli), 2 op
Kieliharjoittelu 1 (ruotsin kieli), 3 op
Käännösharjoitukset 2 (ruotsin kieli), 2 op
B. Kielitieteelliset opinnot (9 op)
Ruotsin kielioppi 2, 4 op
Tekstin kuvaus ja analyysi (ruotsin kieli), 3 op
Kielihistoria (ruotsin kieli), 2 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (pääaineessa 12 op, sivuaineessa 11 op)
Tyylioppi ja kirjallisuus (ruotsin kieli), 5–6 op
Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit, 6 op: Norja ja tanska, 4 op ja Islanti, 2 op
D. Näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin (valinnaiset opinnot)
Kieliharjoittelu 2 (ruotsin kieli), 3 op
Työharjoittelu (ruotsin kieli), 3–10 op
Tekstilingvistiikka (ruotsin kieli), 3 op
Kirjallinen viestintä 2 (ruotsin kieli), 2 op
Luokkahuoneruotsi opettajaksi aikoville, 2 op
Diakroninen kielitiede (ks. yleinen kielitiede), 1–3 op
Johdanto tilastolliseen analyysiin (ks. yleinen kielitiede), 2 op
Puhekorpusten käsittely (ks. yleinen kielitiede), 2 op
Tekstikorpukset (ks. yleinen kielitiede), 2–5 op
Muut valinnaiset opinnot 1–3, 2 op tai enemmän
Opinnot muussa yliopistossa (ruotsin kieli), 1–100 op
Kielitieteen peruskurssi 3 op (vain muista kuin kieliaineista tuleville sivuaineopiskelijoille)
E. Tulkkaus ja kääntäminen (valinnaiset opinnot)
Kääntäminen I, ruotsi–suomi, 5 op
Kääntäminen II, suomi–ruotsi, 5 op
Tulkkauksen perusteet (ruotsin kieli), 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot Perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068