Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Perusopinnot suorittanut opiskelija osaa viestinnän, joukkoviestinnän ja median tutkimuksen keskeiset käsitteet ja kykenee tunnistamaan alan tutkimuksen kehityslinjojen pääpiirteet. Opiskelija osaa muodostaa yleiskuvan mediasta sekä kykenee erottelemaan siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita ja käytäntöjä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kriittisesti median sisältöjä ja esityksiä. Lisäksi hän kykenee arvioimaan mediaa ja siihen liittyviä teknologioita osana jokapäiväistä ympäristöään.

Opintojakso

Viestinnän perusteet (10 op)

  • Lähestymistapoja viestinnän tutkimukseen (4 op)
  • Viestintä kulttuurisena ilmiönä (6 op)

Media (20 op)

  • Mediasisältöjen analyysi (5 op)
  • Suomalainen viestintäjärjestelmä (4 op)
  • Media ja arkielämä (5 op)
  • Mediateknologian kulttuurinen tutkimus (6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7110