Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Itä-Suomen yliopistossa kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede on yhdistetty monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään tutkimusta mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.
Kohderyhmä

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 029 445 7048

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, monimuoto-opintoina tai lähiopintoina

Opintojaksot

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Kolmen ensimmäisen opintojakson osalta opintojakso jakaantuu ns. yhteiseen osaan Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden kanssa ja kummassakin kokonaisuudessa ko opintojakson toinen osa, ns. eriytyvä osa on oppiainekohtainen.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä, opintopiireinä, oppimistehtävinä ja kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. osa opetuksesta on integroitu yliopiston perusopetukseen ja verkkoympäristöön. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan osin aikatauluttaa opintoja opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti, mutta monimuoto-opintojen tukena ei enää edellytetä tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 38 op, monimuoto-opintoina

Tavoitteet Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonhankinnan ja tulkinnan perusteet sekä kykenee ymmärtämään ja suunnittelemaan tutkimuskysymyksien asettamisesta johtuvia metodisia ja metodologisia seurauksia. Opiskelija tunnistaa opetus- ja kasvatusalan keskeisimpiä teorioita, kohteita ja käytäntöjä elinikäisen oppimisen kontekstissa. Opiskelijalla on kehittyneet valmiudet omaksua syventävien opintojen edellyttämiä tavoitteita.

Opintojaksot

Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op
Koulutuksen suunnittelu 5 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 5 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
Teemaseminaari ja raportti 10 op: Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op ja Teemaseminaariraportti 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä, opintopiireinä, oppimistehtävinä ja kirjallisuustentteinä. Osa opintojaksoista on integroitu yliopiston perusopetukseen ja verkkoympäristöön. Kvantitatiivinen tutkimus 1 -opintojakso sisältää yhteistyöoppilaitoksen itse järjestettävää lähiopetusta. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan osin aikatauluttaa opintoja opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti, mutta monimuoto-opintojen tukena ei enää edellytetä tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston palkkaamat sivutoimiset opettajat, joista valtaosa heistä työskentelee Itä-Suomen yliopistossa. Yhden opintojakson lähiopetuksen opettaja tulee yhteistyöoppilaitoksen palkata ja hyväksyttää.
Edeltävät opinnot Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää kasvatus- ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli perusopintokokonaisuus on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.

 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 70 op, lähiopintoina

Tavoite

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kriittisesti tunnistaa, arvioida ja kehittää opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen monimutkaisia prosesseja. Hän tuntee hyvin elinikäisen oppimisen, kasvun ja kehityksen teoriaperinteitä ja kehittyviä nykykäytänteitä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa sekä kykenee tieteellisen tiedon tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen hankintaan ja ongelmanratkaisuun.

Opintojaksot

2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
2230603 Syventyminen sivuaineen tutkielman erityiskysymyksiin 4 op
2230601 Sivuaineen tutkielmaseminaari 5 op
2230610 Syventävien opintojen sivuainetutkielma 30 op
2230303a tai b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
2230331a tai b Arviointi kehittämisen tukena 5 op
2230316 Active citizenship and non-formal education 5 op

Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin (valitaan kaksi seuraavista) 10 op:
2230334a tai b Kasvatusfilosofia 5 op
2230335a tai b Kasvatuspsykologia 5 op
2230336a tai b Pedagogiikka 5 op
2230337a tai b Kasvatussosiologia 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa omana lähiopetuksena.

Opettaja/tuutori

Yhteistyöoppilaitoksen tulee palkata opintojaksoille omat opettajat.
Yliopiston opettajien käytettävyyttä voidaan selvittää esim. tenttien osalta.

Edeltävät opinnot

Syventävien opintojen opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää kasvatus- ja/tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli opintokokonaisuudet on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.