Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa, miten syvällisesti hän on oppinut tutkimansa asian eli miten hyvin aihe on "kypsynyt" hänen mielessään. Tehtävänä on kirjoittaa pohdiskeleva, n. 4-sivuinen essee, jonka otsikkovaihtoehdot ohjaaja antaa opiskelijan tutkielman aiheesta.

TARKISTA TIEDEKUNNASTASI/OPPIAINEESTASI KYPSYYSNÄYTTEESEEN LIITTYVÄ AJANTASAINEN OHJEISTUS!

Kypsyysnäyte on essee

Essee voi olla yhdestä perustellusta tai monesta eri näkökulmasta aihetta tarkasteleva, pohdiskeleva kirjoitelma, joka on tiedoiltaan tarkka, kriittinen ja jäsentynyt kokonaisuus.

"Hyvin kirjoitettu essee osoittaa kirjoittajan hallitsevan ne asiat, joista hän kirjoittaa. Se sisältää väitteitä ja perusteluja, näkökulmia, ja se on objektiivinen ja analyyttinen. Hyvässä esseessä lukijalle osoitetaan, millä perusteella kirjoittaja on päätynyt tiettyyn johtopäätökseen, jotta lukija voi seurata kirjoittajan ajatuksenjuoksua."

Essee tekstilajina sisältää sekä tietotekstin että kaunokirjallisen tekstin piirteitä; teoriatieto voidaan havainnollistaa kaunokirjallisinkin keinoin. Esseessä saat siis pohtia tutkielmastasi annettua aihetta oman näkemyksesi pohjalta luovasti ja kriittisesti ja kirjoittaa persoonallisella tyylilläsi, kuitenkin huolitellulla asiatyylillä.

Kirjoitusviestinnän opettaja tarkastaa kypsyysnäytteen kieliasun

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa ohjaaja ja kieliasun kirjoitusviestinnän opettaja. Kieliasu tarkastetaan vain kerran, yleensä kandidaattitutkinnossa. Maisterintutkintoon kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen tehdään siis usein vain asiasisällön tarkastus.

Kirjoitusviestinnän opettaja arvioi

• tekstilajin mukaisuutta (esseemäisyyttä)
• jäsentelyn loogisuutta, tekstin kokonaisrakennetta, kappaleiden
rakennetta, punaista lankaa
• ymmärrettävyyttä, ajatuksen etenemistä eheästi, argumentointia
• kielenkäytön selkeyttä ja kieliasun moitteettomuutta (kielenhuollon
näkökulmasta)
• tyyliä.

Ohjeita kirjoitustilannetta varten

• Valitse YKSI annetuista aiheista. Kirjoita otsikko näkyviin. Jos
otsikkoa ei ole suoraan annettu, keksi se itse.
• Kuvittele lukijoiksesi oman alasi yleisen ajattelutavan tuntevat
opiskelijatoverit, jotka eivät ole lukeneet tutkielmaasi ja joille tarjoat
esseessäsi jotain uutta. Ota siis huomioon, että lukija ei ole lukenut
tutkielmaasi.
• Kypsyysnäyte on itsenäinen, eheä teksti, joten kirjoita asioista
käyttämättä väliotsikoita, kuvia, kuvioita jne.
• Kirjoita omalla käsialallasi (luettavasti, ei kuitenkaan suuraakkosin eli ns. tikkukirjaimin).
• Osoita kappalejako noin 3 cm:n sisennyksellä.
• Älä kirjoita reunasta reunaan vaan jätä marginaalit, myös
alareunaan.
• Muista myös nimesi (myös selvennös) ja koulutusohjelmasi.
• Kypsyysnäytteen pituudeksi riittää n. 4 sivua.

  • Jos kypsyyskoe kirjoitetaan sähköisenä tenttinä (tenttiakvaario): kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä ja tekstin pituus on 500–700 sanaa.

Kypsyysnäyte-esimerkkejä

Kuopion yliopistolehti: Duodecimin v. 2003 Iso Niilo -palkinnon saanut kypsyysnäyte: Kulttuurin ja vallan aallokossa

Aikakauskirja Duodecim: Duodecimin v. 2005 Iso Niilo -palkinnon saanut kypsyysnäyte: Itseään viiltelevän nuoren psykiatrisen hoidon haasteet

Kypsyysnäytteen polku


Kun olet tehnyt tutkintoosi vaadittavan tutkielman, voit ilmoittautua
yleisenä tenttipäivänä tutkielmasi ohjaajalle kirjoittamaan kypsyysnäytettä
(tilaisuuden saattaa järjestää myös laitoksesi).

Saat ohjaajaltasi tutkielmaasi liittyviä aiheita,
joista sinun tulee valita yksi.
Kirjoittamisaikaa on yleensä 4 tuntia.

Kypsyysnäytteesi asiasisältö tarkistetaan omalla laitoksellasi
(tarkistusaikaa kaksi viikkoa). Sen jälkeen työsi lähetetään
Kielikeskukseen kirjoitusviestinnän opettajalle kieliasun tarkistamista
varten (tarkistusaikaa kaksi viikkoa).

Kieliasun hyväksynnän jälkeen kypsyysnäyte
lähetetään omalle laitoksellesi.

Suoritusmerkintä kypsyysnäytteestä kirjataan
Oodiin opiskelijan omalla laitoksella.

Jos kirjoitusviestinnän opettaja ei hyväksy kypsyysnäytettäsi
saat tiedon asiasta. Sinun on otettava yhteyttä opettajaan,
jotta saat palautetta ja uuden tilaisuuden
kirjoittaa kypsyysnäytteesi.