Yliopistopalvelujen Green Office

Yliopistopalvelujen kestävän kehityksen missio ja lupaus

Itä-Suomen yliopiston yliopistopalvelujen ympäristöohjelma pohjautuu yliopistomme strategisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan 2015 - 2020 sekä sen liitteenä olevaan ympäristöohjelmaan. Itä-Suomen yliopiston yliopistopalvelujen jäseninä kehitämme ja noudatamme toiminnoissamme kestävän kehityksen periaatteita voimassa olevan strategian mukaisesti. Toimintayksikkömme toimivat yhteistyössä henkilökunnan, opiskelijoiden, palveluntuottajien, kiinteistön omistajien ja tavarantoimittajien kanssa ohjatessaan ja kehittäessään toimintaansa ja toimintaympäristöä puhtaammaksi, turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi, taloudellisemmaksi sekä sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestävämmäksi. Kehitämme toimintaamme niin, että henkilökuntamme tiedot ja taidot kestävän kehityksen asioissa antavat heille valmiuden ottaa vastuuta ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimista ja päätöksistä sekä edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Sisällytämme toimintoihin liittyvät kestävän kehityksen periaatteet ja toimenpiteet toimintayksiköiden toimintasuunnitelmiin ja laatujärjestelmiin. Seuraamme ja arvioimme toimintamme laatua ja vaikutuksia vuosittaisissa auditoinneissa, arvioinneissa ja johdon katselmuksissa. Arvioinnin tuloksia käytämme jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Viestimme avoimesti kestävän kehityksen asioista yliopistopalvelujen ja yliopiston sisällä sekä ulkoisille sidosryhmille. Osoitamme vastuumme ja halumme toimia edelläkävijänä kestävää kehitystä tukevien vahvuusalojemme mukaisesti.

Kestävän kehityksen edistäminen yliopistopalveluissa

Yliopistopalvelujen kestävän kehityksen toimet on linkitetty osaksi sen laatujärjestelmää. Yliopistopalvelut on solminut Green Office -sopimuksen WWF Finlandin kanssa ja pyrkii sen avulla edistämään kestävän kehityksen toimia. GO-yhteyshenkilönä toimii yliopiston laatukoordinaattori. Kestävän kehityksen toimenpiteitä kuvataan yliopistopalvelujen laatukäsikirjassa ja ympäristöohjelmassa. Ympäristöohjelman hyväksyy hallintojohtaja yliopistopalvelujen johdon katselmusta kuultuaan.

Yliopiston Green Office -toiminta on yhdistetty vuoden 2017 alusta osaksi yliopiston Kestävän kehityksen neuvottelukunnan toimintaa. Neuvottelukunta, jossa on edustajat yliopiston eri yksiköistä sekä ylioppilaskunnasta, edistää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden  toteutumista yliopistolla, koordinoi kestävän kehityksen toimintaa ja vuotuisia tapahtumia, huolehtii vuosittaisesta kestävän kehityksen raportoinnista ja suorittaa yliopiston kestävän kehityksen auditointeja.

Yliopistopalvelujen erityiset GO-toimenpiteet

Yliopistopalvelut toimii yleisesti yliopiston kestävän kehityksen toimenpideohjelman mukaisesti. Yliopistopalvelujen omina erityisinä kehittämiskohteina on vähentää sähkönkulutusta, toimistopaperin kulutusta ja kampusten välistä liikkumista.

Toimistopaperin kulutusta seurataan paperin tilausten perusteella. Kampusten välistä liikkumista seurataan vuoden 2011 kestävän kehityksen auditoinnin yhteydessä sovitulla tavalla.

Vaikka Green Office -sopimus on tehty lähinnä yliopiston tukipalveluista vastaavien yliopistopalveluiden kanssa,  Green Office-periaatteita noudatetaan koko yliopistolla kaikissa sen yksiköissä.

Jätteiden lajittelu

Yliopistopalveluissa noudatetaan yliopiston Jätehuoltosuunnitelmaa ja sen ohjeita.

Henkilötyöhuoneissa on erikseen laatikot toimistopaperin keräykseen. Taukotiloissa on biojätteille oma jäteastiansa  ja kertakäyttöastioista luovutaan kokonaan.

Mustepatruunoiden kierrätys ja ongelmajätteiden keräys hoidetaan keskitetysti.

Ympäristönäkökulmat hankinnoissa

Yliopistopalveluissa noudatetaan yliopiston hankintaohjetta, jossa huomioidaan myös ympäristöasiat ja kestävä kehitys valtioneuvoston julkisille organisaatioille antaman päätöksen (Valtioneuvosten periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa, 13.6.2013) mukaisesti. 
Käytämme muun muassa ympäristömerkkipaperia ja muita ympäristöystävällisiä sekä vähemmän energiaa sekä vettä käyttäviä tuotteita. Yliopiston käyttämästä sähköstä osa on kestävästi tuotettua nk. vihreää sähköä.  Yliopiston Kuopion kampukselle on asennettu vuonna 2016 Mediteknia -rakennuksen katolle ensimmäiset aurinkopaneelit aurinkoenergian hyödyntämiseksi. Paneeleita asennetaan jatkossa lisää, kun käyttökokemuksia niistä kertyy.

Matkustaminen ja työmatkaliikenne

Kilpailutamme  kampusten välisessä liikenteessä tarvitsemamme tilausbussit vuodeksi kerrallaan ja käytämme muutenkin matkustamisessa ensisijaisesti kimppakyytejä ja julkista liikennettä. Molempien kampusten välittömässä läheisyydessä on linja-autojen paikallisliikenne ja pikavuoropysäkit ja runsaasti linja-autoyhteyksiä. 

Kampusten välistä liikennettä pyrimme välttämään mm. käyttämällä kokouksissa videoneuvotteluita ja Skype-kokouksia sekä kokoustallenteita matkustamisen sijaan ja samoin opetuksessa mm. luentotallenteita .

Työmatkapyöräilyä tuemme osallistumalla vuosittain valtakunnalliseen Kilometrikisaan. Molemmilla kampuksilla on myös pyöränhuoltopisteet Joensuussa Carelia-rakennuksen katoksessa (kirjaston sisäänkäynti) ja Kuopiossa Canthia-rakennuksen katoksessa (A-rappu). Keväisin tai syksyisin opiskelijoita ja henkilökuntaa myös opastetaan huoltopisteiden käytössä yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.

Kampusviljely

Yliopiston molemmilla kampuksilla on mahdollisuus kampusviljelyyn kesäisin. Kampusviljelyä voivat harrastaa sekä yliopiston opiskelijat että henkilökunta. Molemmilla kampuksilla on sovitut paikat viljelyä varten ja yliopiston puolesta on järjestetty viljelylaatikot tai astiat sekä multaa, viljelijät hankkivat itse tarvitsemansa taimet tai siemenet ja huolehtivat viljelmiensä kastelusta ja hoidosta. Ylioppilaskunta on ollut mukana kampusviljelyssä ja opiskelijoiden osalta tehdään vuosittain sopimus viljelystä ylioppilaskunnan kanssa.

Tiedottaminen

GO-yhdyshenkilö viestittää yliopiston Green Office -toiminnasta Kestävän kehityksen neuvottelukunnan muun toiminnan yhteydessä neuvottelukunnan, yliopistopalveluiden  ja yliopiston laatuvastaavien verkoston sähköpostilistojen kautta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan  yliopistolaisille Yammerin ja Heimon sekä Kamun kautta.  Myös yliopiston sosiaalisen median kanavien (Facebook, Twitter) kautta tiedotetaan sekä Green Office-toimintaan että muuhun kestävän kehityksen toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Yliopistolla on omat kestävän kehityksen verkkosivut, joille kerätään tietoa kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä tapahtumista sekä Green Office-asioista.

Yliopistopalveluilla on myös omat Vihreät Vinkit.

Ohjeistus ja koulutus

Yhteyshenkilö ohjeistaa ja tuottaa materiaalia sekä  järjestää tarvittaessa Green Ofiice -koulutusta kaikille yliopistolaisille.

Kulutustapamittari

Green Officen kulutustapamittarikysely lähetetään vuosittain kaikille yliopistopalveluiden henkilökunnan jäsenille ja  mahdollisimman monen heistä toivotaan vastaavan siihen. Kulutustapamittari ja sen vastausprosentti on osa yliopiston Green Office-diplomin ylläpitoon liittyvää vuosittaista raportointia.

Toimistotarkastukset ja auditoinnit

WWF suorittaa toimistotarkastuksen kolmen  vuoden välein. Yliopisto suorittaa kestävän kehityksen sisäisen auditoinnin joka toinen vuosi. Yliopistopalvelut osallistuu siihen sovitun ohjelman mukaisesti.