Laatutyö

Laatutyön tavoitteet ja toteutus

Matkailualan verkostoyliopiston laadunseuranta on osa kunkin jäsenyliopiston laadunseurantaa ja koordinaatioyksikön laatujärjestelmää. Johtoryhmä vahvistaa MAVY:n laatukäsikirjan, joka pohjaa Itä-Suomen yliopiston ja sen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatutyöhön.

Matkailualan verkostoyliopiston laatutyön tavoitteena on varmistaa matkailualan opetuksen laadun jatkuva kehittyminen monitieteisenä verkostona, kehittää ohjausta, opetuksen monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja vuorovaikutusta elinkeinon kanssa tavoitteena opiskelijan ammatillisen moniosaamisen lisääminen ja matkailualan tutkimuksen laadun jatkuva kehittyminen.

Laatutyö myös varmistaa toiminnan tuloksellisuutta ja jäsenyliopistojen MAVY:n toiminnan kautta saamaa lisäarvoa Matkailualan verkostoyliopiston mission ja tehtävien mukaisesti.

Johtoryhmä valvoo ja kehittää laatutyötä yhdessä opiskelijoiden, opettajien, koordinaatioyksikön sekä sidosryhmien kanssa. Käytännön laatutyöstä vastaa koordinaatioyksikkö kotiyliopiston ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatutyön ja laadunvalvontajärjestelmän osana. Jäsenyliopistot arvioivat lisäksi harkintansa mukaan Matkailualan verkostoyliopiston toimintaa osana kunkin yliopiston omaa arviointia.

Laatukäsikirja on liite koordinaatioyksikön, matkaialualan opetus- ja tutkimuslaitoksen toimintakäsikirjaan, joka puolestaan on liite Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatukäsikirjaan.

Linkki: MAVY laatukäsikirja versio 2.3.

Arviointi ja tuloksellisuus

Opettajat ja johtoryhmä kokoontuvat vuosittain SUVI-seminaariin, jossa keskitytään opetuksen ja laadun kehittämiseen sekä laatujärjestelmään. MAVY:n toimintasuunnitelmassa määritellään kehittämisen painopistealueet palautteiden ja tulosten pohjalta. Arviointia kehitetään sekä itsearviointina että osana koordinaatioyliopiston ja jäsenyliopistojen opetuksen laatutyötä. Toiminnassa toteutetaan jatkuvaa laadunseurantaa Matkailualan verkostoyliopiston periaatteiden toteutumisesta, tulostavoitteiden saavuttamisesta, käytäntöjen toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta.

Matkailualan verkostoyliopistossa suoritetut opintosuoritukset kirjautuvat sen yliopiston tiedekunnan hyväksi, jossa opiskelija opiskelee pääainettaan. Tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintopisteiden vuosikertymän ja verkostossa läsnä olevien opiskelijoiden määrällä sekä opiskelijoiden matkailua käsittelevien opinnäytteiden vuosittaisen määrän perusteella. Opiskelijoilta ja opettajilta pyydetään palautetta säännöllisesti. Opiskelijoiden sijoittumista työelämään seurataan neljän vuoden välein toistuvalla kyselyllä.

Raportit

Auditointiraportti kesäkuu 2016,
UEF sisäinen auditointi matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos/opetus 31.5.2016

Julkaisut

Pasi Saukkonen,  Pasi. MAVY-opintojen eväät opinto- ja työelämäpoluille (pdf 612 kB). Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Spatia raportteja- julkaisusarja 4/2015    

Saukkonen, Pasi: Matkailualan sivuaineopinnoilla valmiuksia työelämään. Vuosina 1995-2007 MAVY-opinnot aloittaneiden työllistyminen ja opiskelun motiivit (pdf 765 kB).    Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Spatia raportteja- julkaisusarja 2/2011. 

Reklamaatio

Jos opiskelija on tyytymätön opetuksen laatuun tai saamaansa arviointiin, on hänen ensisijaisesti otettava yhteyttä MAVY:n opintotoimistoon, ko.opettajaan tai MAVY:n johtajaan.

Jos pyynnöstä huolimatta ei koe saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua ko. tahoilta, reklamaation voi sitten tarvittaessa tehdä.

Linkki reklamaatioilmoitus, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto. Reklamaatio toimitetaan matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtajalle.