Laboratoriomittaukset ja -analyysit

Työt otetaan vastaan tilauksen perusteella. Laboratoriossa voidaan tehdä analyysejä ja mittauksia, jotka liittyvät mm. metsän ravinnekiertoon ja puiden ravinnetalouteen, maan biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, puiden sisältämiin orgaanisiin yhdisteisiin, puuaineksen ominaisuuksiin ja puiden pakkaskestävyyteen.

Analyysien tilaukset tehdään laboratoriopalveluiden tilauslomakkeella laboratorion esimiehelle.  

Analyysipalvelut on hinnoiteltu erikseen metsätieteiden osaston henkilöstölle sekä osaston ulkopuolisille:

Alla on esitelty metsätieteiden osaston laboratorioissa tehtäviä analyysejä ja määrityksiä pääpiirteittäin. Näiden lisäksi tutkijoiden/tilaajien toiveiden ja tarpeiden mukaan voidaan laboratorioissa tehdä myös muita analyysejä, mutta niissä analyysimenetelmissä, jotka eivät ole vielä vakiintuneet, tulee tutkijan osallistua menetelmän valintaan, sen soveltamiseen ja laborantin työsuorituksen ohjaukseen.

Kasvinäytteet

Säilytys

Pakastettuna -20 °C: ssa tai -80 °C: ssa
Kuivattuna huoneen lämmössä

Esikäsittely

Kuivaus 40 °C:ssa ja jauhatus
Yksityiskohtaiset menettelyohjeet tutkijan toiveen mukaan

Kemialliset analyysit

Alkuainemääritykset happouutoista:
- Kuivapoltto (550 °C), tuhkan uutto HCl:lla
- Märkäpoltto HNO3-H2O2
- Liuosten mittaus plasmaemissiospektrometrillä (ICP-OES). Mitattavat alkuaineet: Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, [Si], Zn, Ti. Mahdollisuus myös muihin alkuaineisiin.

Totaali N Kjeldahl-menetelmällä

Orgaanisten yhdisteiden määrittäminen

- Kaasukromatografi (GC)
- Spektrofotometrisesti

Fysiologiset mittaukset

- Pakkaskestävyyden määrittäminen impedanssin mittauslaitteistolla
- Vesipotentiaalin määrittäminen painekammiolaitteistolla

Maanäytteet 

Säilytys

Pakastettuna -20 °C:ssa
Kuivattuna huoneen lämmössä

Esikäsittely

Kuivaus 40 °C:ssa
Ilmakuivaus huoneen lämmössä, hyvin tuuletetussa tilassa
Kuivatuista humusnäytteistä poistetaan juuret ja näyte jauhetaan
Kuivatut kivennäismaanäytteet seulotaan


Fysikaaliset mittaukset

Johtokyky
Raekoostumuksen määritys kuivaseulonnalla ja laserdiffraktiolaitteella
Ominaispinta-alan mittaus veden tai typen adsorptiolla
Maan vedenpidätyskyky painelevylaitteilla

Kemialliset analyysit

pH vesilietoksesta tuore tai kuivattu näyte 1:2, 5
pH suolalietoksesta (0.1M KCl tai 0.01 M CaCl 2)
Hehkutushäviö 550 °C:ssa, orgaanisen aineen osuus prosentteina
Alkuainemääritykset happouutoista:
- Kuivapoltto (550 °C), tuhkan uutto HCl:lla
- Märkäpoltto HNO3-H2O2
- Liuosten mittaus plasmaemissiospektrometrillä (ICP-OES). Mitattavat alkuaineet: Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, [Si], Zn, Ti. Mahdollisuus myös muihin alkuaineisiin.

Totaali N Kjeldahl-menetelmällä

Kasveille käyttökelpoiset ravinteet:
- Ammoniumasetaattiuutto pH 4,65:ssä, mittaus ICP-OES:llä
- Mahdollista myös muista uutoista

Puunäytteet

- ITRAX-röntgenanalyysit: lustoittain tiheysprofiili, josta on mahdollista määrittää edelleen lustoittain keskimääräinen tiheys, kevät- ja kesäpuun tiheys ja lustoittain minimi- ja maksimitiheys; luston leveys, kevät- ja kesäpuun leveys. Hyvin ohuet vuosilustot voivat aiheuttaa analyysissä ongelmia (luston leveys 1 mm tai alle sen).

Esikäsittely

- Puukiekko, josta sahattu ytimestä pintaan 3-5 cm paksu ja leveä kappale, josta voidaan tarkkuussahalla tehdä edelleen 5 x 5 mm näyte röntgenajoja varten; näytteiden kosteus vakioidaan vakioilmastointihuoneessa (väh. 2 vkoa, 12 % kosteus) ennen röntgenajoja

- Fiber Tester -kuituanalysaattori: näytteen keskimääräinen kuidun pituus ja leveys sekä kuidun muotokerroin ja pituusmassa, lisäksi saadaan halutuissa kuidun pituusluokissa (0,2-0,5-1 jne.) kuitujen pituus- ja leveysjakauma

Esikäsittely

- Puukiekko tai sen osa, josta irroitetaan lustonäytteitä kuidutusta varten (esim. 1-2 lustoa riittävän kuitunäytteen saamiseksi)