Suomen kielen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille –perusopinnot 25 op lähiopintoina

Kuvaus

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnot edellyttävät suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Suurin osa kursseista on harjoituskursseja. Niillä perehdytään suomen kieleen ja kulttuuriin monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Opinnot auttavat kommunikoimaan luontevasti suomeksi tavallisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Lisäksi tutustutaan monipuolisesti Suomen historiaan ja yhteiskuntaan sekä suomalaiseen kirjallisuuteen. Kursseilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja korjataan tekstien kieliasua. Opiskelija oppii kuvaamaan ja analysoimaan suomen kielen rakenteita ja tunnistamaan tekstilajien peruspiirteet

Kohderyhmä Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka haluavat syventää suomen kielen taitoaan.

Opintojaksot

Yhteiset opinnot 15 op:

  • Suomen peruskielioppi 5 op
  • Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito 5 op
  • Kääntäjän viestintätaidot 5 op

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

  • Suomen maatuntemus 4 op
  • Kulttuurienvälinen viestintä 6 op
  • Suomalaisen kirjallisuuden historia 3 op
  • Suomalaisen kirjallisuuden klassikot 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen opettajan pätevyyttä/ko. kielen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä. Yliopiston opettajat eivät ole käytettävissä.

Edeltävät opinnot Suomen kielen perusteiden hyvä hallinta.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048

 

Suomen kieli toisena/vieraana kielenä 30 op monimuoto-opintoina

Kuvaus Suomi toisena/vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä.
Osaamistavoite

Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä. Saat myös valmiuksia opettaa suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Pätevyysvaatimuksista löytyy tietoa  s2opettajat.fi.
Kohderyhmä Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista.

Opintojaksot

Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (7 op)
Kulttuurienvälinen viestintä (6 op)
Harjoittelu (5 op)
Äänne- ja muoto-oppi (5 op)
Lauseoppi I (5 op)
Kirjatentti (2 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Suomea toisena/vieraana kielenä opiskellaan monimuoto-opintoina. Opinnot suoritetaan kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta ja/tai tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.  Lauseopin sekä Äänne- ja muoto-opin opintojaksoissa on tarjolla avoimen yliopiston järjestämä luento- ja harjoituskurssi, joka on mahdollista välittää etäyhteydellä yhteistyöoppilaitoksiin. Opintoihin kuuluu myös opiskelijan itsenäisesti suorittama harjoittelu.

Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan järjestää omaa lähiopetusta Lauseopin ja Äänne- ja muoto-opin opintojaksoissa. 

Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan ja millä aikataululla kirjalliset tehtävät pyritään palauttamaan.  

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim., ryhmätyöskentelyä ja vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena suomen kieli. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Edeltävät opinnot Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli opiskelijan äidinkiele ei ole suomi, hänen on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaito todistuksilla. Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla.
Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048