Preventiivinen hoitotiede 25 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Preventiivisen hoitotieteen perusopinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä edistävässä toiminnassa terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Lisäksi perusopintojen sisältämää tietoa voidaan hyödyntää tutkimus- ja suunnittelutehtävissä terveyspalvelujärjestelmässä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede).

Opintojaksot

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op.
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus 5 op
Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina.
Opettajat

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi,  029 445 7110