Liikuntalääketieteen perusopinnot lähiopintoina tai monimuoto-opintoina

Kuvaus

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan

Osaamistavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan.
  • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa.
  • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa.
  • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
  • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa.
  • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.
  • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan.
  • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.
Kohderyhmä

Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojakso

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
Liikunta ja sairaudet 4 op
Liikunnan turvallisuus 4 op
Ravitsemus ja Liikunta 4 op
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot voidaan järjestää joko monimuoto- tai lähiopetuksena.

Opettaja/tuutori

Lähiopetuksessa yhteistyöopisto rekrytoi omat opettajat. Opettaja/tutor vaatimuksen vähintään maisteritutkinto liikuntalääketieteen pääaineesta. Liikunta ja sairaudet opintojaksolle suositellaan vähintään lääketieteen lisensiaatin koulutusta.

Monimuoto-opetuksessa toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi,  029 445 7110