Uusin ensin
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op) Uusin tutkimustieto peitteisen metsätalouden menetelmistä (ml. jatkuva kasvatus) osoittaa, että se on viljelymetsätaloutta kannattavampaa erityisesti karuilla...
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere Koulutuspäivässä tutustutaan Rationaalista lääkehoitoa tukeviin tietokantoihin ja niiden hyödynnettävyyteen  lääkehoidon arvioinneissa. Kenelle? Koulutus on...
Lääkehoidon arviointi, Kuopio Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota lääkärin...
Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Joensuu ja Oulu Opettajan oikeuksia säätelevät koululait, kuten perusopetuslaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta (voimaan 1.1.2018) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opettajan...
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op Viestintä ja vuorovaikutus ovat työyhteisön ydintoimintoja. Toimiva vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehostaa perustehtävän, prosessien ja...
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op) Johtamistyössä ovat tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys organisaation dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja itsetuntemisesta. Johtajana muutoksissa...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen...
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op), kevät 2018 Opintojakson tavoitteena on luoda ajankohtainen ja ennakoiva näkymä bioenergian markkinoista, liiketoimintamalleista sekä investointien kannattavuuteen vaikuttavista...
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op) Mitä näkymiä uusin tutkimustieto avaa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsien kasvuun, tuhoriskeihin, metsien hoitoon ja puunkorjuuseen eri alueilla Suomessa? Millaisia...
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op), kevät 2018 Metsäbiotalouden menestyminen edellyttää kestävyyden huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Hakkuutarpeen kasvaessa metsien eri käyttömuotojen...
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op), kevät 2018 Opintojaksolla tarkastellaan monipuolistuvan, ajantasaisen ja pitkälle jalostetun metsädatan soveltamispotentiaalia metsäpalvelujen markkinoilla. Tavoitteena on myös...
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), kevät 2018 Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden ja puutuoteteollisuuden tuotteista,...
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op) Kehittyvä ja kasvava biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotannon ja jalostamisen arvoverkkoja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiempaa...
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva...
Palvelumuotoilua yrityksiin -valmennus (5 op) Palvelumuotoilua yrityksiin -valmennuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osaamista palvelujen ja palveluliiketoiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä...
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle Valmennus tarjoaa organisaation muutosvaihetta läpikäyville johtajille ja esimiehille mahdollisuuden syventää uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja työkaluja...
Sovitteleva työorientaatio kouluyhteisössä, kevät 2018 Sovittelu ja sovittelullinen työskentely on viime vuosina yleistynyt erilaisissa organisaatioissa ja työskentelytapaa sovelletaan työpaikoilla, kouluissa,...
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op) Kuuluuko työhösi yhteistyötä monikulttuuristen perheiden kanssa? Kaipaatko lisää osaamista, vertaistukea, yhteistyökumppaneita tai konkreettisia työkaluja kehittääksesi...
28.8.2018 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio Kaipaatko uusia näkökulmia ja työkaluja oireilevien tilojen käyttäjien kohtaamiseen, sisäilmaongelmien kärjistymisen ennaltaehkäisyyn ja laukaisuun? Käynnistymässä olevan...
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate aloitti keväällä 2017 webinaarisarjan osana Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelmaa . Tervetuloa tutustumaan...

Seuraavaksi alkamassa