Johtamisen sivuaineopinnot

Kuvaus

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista.

Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä..

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Opintojaksot

Johtamisen perusteet 6 op (jos ei ole suoritettu kauppatieteiden perusopintoihin)
Strategic Management 6 op
Tietojohtaminen 6 op
Muutoksen johtaminen 6 op
Innovaatiojohtaminen 6 op
Johtajuus ja esimiestyö 6 op
Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
Luottamus johtajuuden voimavarana 6 op

Toteutus oppilaitoksessa

Johtamisen aineopinnot toteutetaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla, missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö

suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068

Yksittäiset opintojaksot:

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hankintojen strategiset vaikutukset julkisorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Opiskelija tuntee julkisen hankintaprosessin vaiheet, julkisten hankintojen johtamisen yleisimmät työkalut ja pystyy soveltamaan näitä käytännössä.

Sisältö Opintojakson kirjallisuuden avulla syvennetään strategisen hankintajohtamisen teoriaa ja käsitteitä, hankintalain perusteita sekä olemassa olevia julkisten hankintojen strategioita. Sisällössä pyritään käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun ja hankinta-asioiden käsittelytapaan johtajan näkökulmasta.
Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille tilastollisten menetelmien perusteista kiinnostuneille. Myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jakso on pakollinen kauppatieteiden kandidaatintutkinnossa.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot voi toteuttaa yhteistyöoppilaitoksessa verkko-opintona. Opintojakson suoritustapana on oppimistehtävät. Verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Yhteistyöoppilaitos voi aikatauluttaa opinnot opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti. Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä opintoihin esim. johdantoluentoja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, tuutorointia.

Opettaja/tuutori

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi,  029 445 7068

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op