Hoitotiede

Hoitotieteen aineopinnot 61 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.  Tällöin opinnot muodostuvat hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta (33 op) sekä perusopinnoista (30 op). Perusopinnot korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 61 op.

Opintojaksot

Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5 op
Potilasturvallisuus 4 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op
Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 4 op
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
International Issues in Health Care 5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen opettajat.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi,  029 445 7110.

Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op monimuoto-opintoina

Kuvaus

Kirjallisuuskatsaus tieteellisen tutkimuksen menetelmänä, tieteellisen tiedon hakuprosessi, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen esittäminen, aineiston analyysi.

Suoritustapana on tutkielma, luennot, pienryhmätyöskentely verkkoympäristössä ja seminaarit.  Opintojakson lopussa pidettävään seminaariin opiskelijat tekevät joko suullisen esityksen tai posterin.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa loogisen ja vastattavissa olevan tutkimuskysymyksen hakea systemaattisesti tietoa eri tietokannoista ja manuaalisista lähteistä esittämäänsä tutkimuskysymykseen.
  • arvioida kriittisesti hakemaansa tutkimustietoa ja muuta kirjallisuut-ta- muodostaa loogisen vastauksen tutkimuskysymykseen aiem-paan tutkimustietoon perustuen.
  • raportoida tulokset tieteellisiä periaatteita noudattavana kirjallisena tutkielmana.
  • esittää tutkielman joko tieteellisenä posterina tai suullisena esityksenä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.
Kohderyhmä

Tutkintotavoitteisille opiskelijoille, pääaine hoitotiede

Toteutus oppilaitoksessa

Monimuoto-opetus sisältää verkko-opetusta ja lähipäiviä.

Opettaja

Dosentti Tarja Kvist, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi,  029 445 7110