Farmasian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus Tähtäimessä alan opinnot tai ammatillinen kehittäminen – mikä lääkkeeksi? Farmasian perusopinnot tuovat farmasian alaa tutuksi laaja-alaisesti, sillä opinnoissa tutustutaan farmasian eri osa-alueisiin. Opinnoissa perehdytään farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
  • lääkealla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
  • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

Opintojaksot

Johdatus farmakologiaan 4,5 op
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
Farmaseuttinen kemia 2 op
Tautioppia farmasian opiskelijoille osa I, 3 op
Laatuajattelun perusteet, 1 op
Laatuajattelun perusteet farmasiassa, 1 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina.

Farmasiaa opiskellaan pääosin verkko-opintoina. Opinnot tehdään pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta, osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa verkkotenttinä.  Lisäksi osaan opintojaksoista kuuluu etäluentoja, osalla opintojaksoista on myös itsenäisesti kuunneltavia tallenteita.

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentin voi tenttiä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä, Farmaseuttisen kemian tenttipäivät (varsinainen tentti ja uusinta) on määritelty.

Yhteistyöoppilaitoksessa opiskellaan avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa tai tarvittaessa nopeutetusti kahdessa lukukaudessa.

Yhteistyöoppilaitos tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä mahdollisuuden kuunnella opintojaksoihin kuuluvia etäluentoja, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joita on vain kahdella opintojaksolla (Farmaseuttinen kemia, Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti).

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Riitta Sutinen, riitta.sutinen@uef.fi, 029 445 7100