Takaisin

Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)

Uusin tutkimustieto peitteisen metsätalouden menetelmistä (ml. jatkuva kasvatus) osoittaa, että se on viljelymetsätaloutta kannattavampaa erityisesti karuilla kasvupaikoilla ja Pohjois-Suomessa, missä puun kasvu on niin hidasta, että viljelykustannuksia ei saada korkoineen katetuiksi.  Kyselytutkimusten mukaan jatkuva kasvatus kiinnostaa merkittävää valtaosaa metsänomistajista. Ongelmana on edelleen puutteellinen ja jopa virheellinen tieto itse menetelmästä ja soveltamisesta erilaisissa metsissä. Biojalostamoinvestoinnit kasvattavat merkittävästi kuitupuun kysyntää, mutta tukkien ja parrujen sahaus myös väistämättä kasvaa. Jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksilta saadaankin laadukasta tukkipuuta, josta merkittävä osa päätyy sivuvirtoina myös biojalostamojen raaka-aineeksi. Jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto on tässä tilanteessa myös yksi keino aktivoida passiivisia ja avohakkuita karttavia metsänomistajia mukaan puumarkkinoille.

Tässä joustavalla verkko-opintojaksolla tutustutaan jatkuvan kasvatuksen perusteisiin, soveltamiseen ja kehittämiseen. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin. Millaisissa metsissä voidaan käyttää jatkuvaa kasvatusta ja mihin se sopii parhaiten? Miksi yläharvennus on yleensä alaharvennusta kannattavampaa? Kuinka jatkuvan kasvatuksen ja tasaikäismetsätalouden kannattavuutta voidaan verrata tilatasolla ja yksittäisissä metsiköissä? Miten metsäpalveluja, metsäneuvontaa ja puukauppaa pitäisi kehittää vastaamaan paremmin metsänhoidon vaihtoehdoista kiinnostuneiden tarpeisiin? Millaisia kokemuksia on saatu jatkuvan kasvatuksen leimikoiden puukaupasta ja puunkorjuusta käytännössä? Miksi peitteinen metsätalous on varteenotettava vaihtoehto, kun halutaan edistää luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemipalveluja, riistan elinympäristöjä tai metsien hiilitasetta ja minimoida vesistövaikutuksia sekä ilmastonmuutoksen ja metsätuhojen riskejä? Millaisissa metsiköissä on haastavaa siirtyä jatkuvaan kasvatukseen?

Kenelle?

Metsäpalvelujen tuottajat, tutkijat, kehittäjät ja johtajat metsäpalveluyrityksissä, metsäyhtiöiden ja sahojen puunhankinnassa, metsänhoitoyhdistyksissä ja neuvontaorganisaatioissa.  Riistanhoidon kehittäjät ja tutkijat. Yhteismetsien, kuntien, seurakuntien ja valtion metsien hoidosta vastaavat sekä metsäsijoittajat ja muut metsänomistajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Verkkokurssilla on monipuolinen aineisto, johon on mahdollista perehtyä rauhassa omaan tahtiin. Luentomateriaalit sekä tallennetut luennot ja laskuharjoitukset/demot ovat valmiina verkko-oppimisympäristössä, missä on myös teoriaan ja käytännön soveltamiseen liittyviä tehtäviä ja keskustelualueita. Laskuharjoituksissa tutustutaan muutamiin Timo Pukkalan kehittämiin laskentaohjelmistoihin, jotka ovat osallistujien käytössä määräajan kurssin suorittamisen aikana. Ohjuri -sovellus on ilmaisohjelma, joka jää osallistujien käyttöön. Ohjelmilla voidaan tehdä metsikkötason laskelmia (Ohjuri ja Hakkuri) tai tilatason metsäsuunnittelulaskelmia (Metsuri).

Koulutuksen sisältö

prof. Timo Pukkala

 • Jatkuvan kasvatuksen perusteet ja vaihtoehdot, esimerkkikohteita
 • Jatkuvaan kasvatukseen liittyviä harhakäsityksiä
 • Metsän kasvatuksen taloudelliset perusteet
 • Metsikön käsittelyn optimointi
 • Jokametsän hakkuuohjeet
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus metsien kasvuun
 • Ekosysteemipalvelut eri metsänkäsittelymenetelmissä
 • Jatkuvan kasvatuksen laskentaohjelmistot, esimerkkejä ja harjoituksia

MMT Janne Miettinen, Suomen riistakeskus

 • Jatkuva kasvatus riistametsänhoidossa

CASE-luentoja/tietoiskuja:

 • Metsästäjäliiton ja metsästysseurojen näkökulmia ja kokemuksia. Veli-Matti Pekkarinen

 • Jatkuvaan kasvatukseen erikoistuneen metsäpalveluyrityksen kokemuksia: metsäsuunnittelu, leimikonsuunnittelu, puukauppa ja puunkorjuu. Jussi Saarinen

 • Metsäsijoittajan ja liikemiehen näkökulmia & kokemuksia. Timo Kujala

 • Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla, Raija Laiho, Markku Saarinen, Sakari Sarkkola

 • Puunkorjuuyritys, puunostaja

 • Esimerkkejä myös osallistujien omista kohteista (harjoitustyöt)

Tehtäviä:

 • Orientoiva ennakkotehtävä, pohdintatehtäviä ja keskusteluja

 • Tutustuminen jatkuvaan kasvatukseen soveltuviin metsiköihin tai toteutettuihin hakkuisiin omalla lähialueella.

 • Laskuharjoituksia esimerkkiaineistolla tai omalla aineistolla

 • Perusteiden (2 op) lisäksi voit suorittaa 1 opintopisteen laajuisen harjoitustyön, jossa laaditaan kaksi vaihtoehtoista metsäsuunnitelmaa (perinteinen tasaikäismetsätalous ja jatkuvan kasvatus) omalla aineistolla.

Pääkouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu metsäsuunnittelun ja optimointilaskelmien menetelmiä kehittänyt Timo Pukkala (Joen Forest Program Consulting), jolla on painavaa sanottavaa jatkuvan kasvatuksen soveltuvuudesta ja kannattavuudesta Suomen oloissa. Pukkala toimii myös metsätalouden suunnittelun professorina Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi kuullaan on asiantuntijoita, jotka tarkastelevat jatkuvan kasvatuksen käytännön soveltamista puunkorjuun, puukaupan, metsätuhojen torjunnan sekä myös riistanhoidon näkökulmista.

Hinta, osallistujamäärä

2 op:n laajuus: 200 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 248 €
3 op:n laajuus (sisältää harjoitustyön): 350 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 434 €.

Hinnat sisältävät verkkoluennot ja laskuharjoitukset (tallenteet), luentoaineistot sähköisessä muodossa sekä todistuksen. 3 op:n laajuiseen koulutuksen hintaan sisältyy myös harjoitustyön ohjaus, tarkastus ja webinaari, jossa esitellään harjoitustyön tuloksia.

Yhteystiedot

Suunnittelija
Kari Pasanen, MMM
kari.pasanen@uef.fi
050 528 4665

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Verkkokurssiin liittyvät maksuttomat webinaarit:

15.5.2018: Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla.
Tallenne

22.8.2017 Kysymyksiä metsän jatkuvasta kasvatuksesta 
Tallenne

18.8.2016 professori Timo Pukkalan metsästä. Tallenne

Timo Pukkalan blogikirjoitus kesäkuussa 2016

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.