Takaisin

HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma 2020

Päivitä tietosi henkilöstöhallinnon lainsäädännöstä!
 

Koulutuksessa syvennät lainsäädännön tuntemusta ja saat varmuutta säännösten soveltamiseen työssäsi. Samalla päivität tietosi tuoreimmista lakimuutoksista. Teemoja käydään läpi käytännön tapausten avulla ja perehdyt hakemaan ratkaisuja työelämän juridisiin kysymyksiin, kuten sopimusten tulkintaan.

HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma sopii eri nimikkeillä henkilöstöhallinnossa ja siihen liittyvissä tehtävissä toimiville sekä asioista vastaaville osaamisen päivittämiseen.

Koulutukseen on valittu ajankohtaisia teemoja:

 • Uusi työaikalaki – vaikutukset käytäntöihin
 • EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilöstöhallinnolle ja digitaalisuuden huomiointi
 • Sairaus-ja muiden poissaolojen palkanmaksun juridiikka
 • Asiallinen ja häiriötön työympäristö – työnantajan velvollisuudet
 • Ajankohtaista verotuksessa

Kenelle?

Koulutus soveltuu eri tehtävänimikkeillä henkilöstöhallinnon asioista vastaaville tai tehtäviä hoitaville: hr- ammattilaiset, pk-yritysten johtajat, esimiehet, hallintosihteerit ja muut henkilöstö,- talous- ja palkka-asioita työssään hoitavat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja omalle organisaatiolle toteutettavan omiin työtehtäviin liittyvän kehittämistehtävän, johon saat henkilökohtaista ohjausta ja palautteen. Yhteisessä päätösseminaarissa esiteltävät organisaatioiden case-esittelyt syventävät vertaisoppimista. Voit osallistua myös yksittäisiin koulutuspäiviin.


OPINTOJAKSOJEN AJANKOHDAT JA TEEMAT
 

1. Uudistuneet työaikalain säännökset käytännössä (1 op)
23.4.2020 klo 9-15
OTT, dosentti Jaana Paanetoja


Koulutuksessa käsitellään 1.1.2020 voimaan tullutta uutta työaikalakia ja vuonna 2019 voimaan tulleita vaihtelevaa työaikaa (nollatuntisopimukset) koskevia säännöksiä.

Työaikaa vai muuta aikaa? Muuttuuko ylityön enimmäismäärä? Mihin työaikapankki perustuu?

Mitä on huomioitava etätyössä? Voidaanko työajan määräksi yhä sopia esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa?

Työaikalaki sisältää kokonaan uusia lainsäännöksiä sekä entisten lainsäännösten korvaavia säännöksiä. Päivän aikana saat tiiviissä paketissa käsityksen siitä, mikä on muuttunut ja miten. Koulutuksessa asiaa käsitellään käytännönläheisesti käyden läpi erilaisia ongelmakohtia ja ratkaisuja.
 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Soveltamisala; laajennukset ja supistukset, muutokset 1.1.2020
 • Mikä on työaikaa
 • Säännöllisen työajan järjestelyt
 • Joustotyöaika
 • Lisä- ja ylityö
 • Työaikapankki
 • Työaikaan liittyvät asiakirjat
 • Vaihtelevasta työajasta sopiminen, kiinteä työvoiman tarve
 • Poissaolojen vaikutus ja irtisanomissuoja

 

2. Mitä tietosuoja-asetus edellyttää henkilöstöhallinnolta?  (1 op)
14.5.2020 klo 9-15
OTL, tietosuojajohtaja  Leena Alapuranen
 

Koulutuksessa perehdytään henkilöstöhallinnon työn kannalta merkittäviin EU-tietosuoja-asetuksen lainsäännöksiin. Vuonna 2019 voimaan tullut EU-tietosuoja-asetus ei kuulu vain tietosuojavastaaville, vaan asetus korostuu erityisesti henkilötietoja käsittelevien ja hr-prosessien parissa työskentelevien toiminnassa.  

1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain mahdollistama laajempi etätyö ja digitalisaation myötä jatkuvasti kehittyvät työnteon muodot edellyttävät tarkempaa huomiota henkilötietojen suojaamiseen. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa myös tiedolla johtamisen, jolloin nousee kysymys työntekijöiden yksityisyyden suojasta. Muun muassa nämä ovat ajankohtaisimpia asioita, joihin henkilöstöhallinnossa työskentelevien on hyvä perehtyä.
 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Mikä tietosuoja-asetuksessa muuttui?
 • Työelämän tietosuojan erityispiirteet
 • Henkilöstöhallinnon roolit henkilötietojen käsittelyssä
 • Rekisteripitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät
 • Mitä tietosuoja edellyttää järjestelmiltä?
 • Mitä tulee dokumentoida?
 • Miten huomioida oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja henkilöstöhallinnon järjestelmissä?
 • Rekrytointi ja henkilötietojen käsittely
 • Mitä tietoja saa kerätä, mitä tietoja saa kysyä, miten tietoja käsitellään?
 • Työntekijän terveydentilatiedot
 • Erityisesti suojattavat tiedot
 • Sairauspoissaolot
 • Huumausainetestit
 • Tietojen luovutus työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän välillä
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Tietopyynnöt
 • Informointi
 • Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?
 • Milloin henkilöstöhallinnossa vaikutustenarviointi on tehtävä?
 • Miten arviointi tehdään?
 • HR-tiedot ja digitalisaatio
 • Muuttuvat työnteon muodot ja henkilötietojen suoja
 • Uudet mahdollisuudet kerätä ja käsitellä tietoa
 • Analytiikka ja tiedolla johtaminen vs. työntekijän yksityisyys

 

3. Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka
juridinen näkökulma käytännön tuen tueksi (1 op)

27.8.2020 klo 9-15
OTT, dosentti Jaana Paanetoja
 

Milloin työntekijällä on oikeus poissaoloon ja palkkaan?

Sairaus- ja muiden poissaolojen aikainen palkkaoikeuden syntyminen ei ole aina yksiselitteistä. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä. Työntekijä voi olla työkyvytön myös muusta syystä kuin sairaudesta tai tapaturmasta, esim. esteettisistä toimenpiteistä johtuen. Lääkäri voi kirjoittaa työkyvyttömyystodistuksen, joka oikeuttaa työstä poissaoloon, mutta työnantajalla ei aina ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Koulutuksessa käsitellään sairauspoissaolojen ohella muita poissaoloja, kuten työnantajasta johtuva työnteon estyminen, toisten työntekijöiden työtaistelun aiheuttama työnteon estyminen. Lisäksi tarkastellaan palkkaoikeutta erilaisten yhtäaikaisten poissaoloperusteiden kohdalla.
 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Oikeus poissaoloon työkyvyttömyyden perusteella ja oikeus sairausajan palkkaan
 • Vaikuttaako diagnoosi ja miten se on kirjattu?
 • Voiko todistus olla ulkomailta?
 • Kelpaako minkä tahansa lääkärin kirjoittama todistus?
 • Voiko työnantaja edellyttää lisäselvityksiä ja -tutkimuksia?
 • Kenelle todistus toimitetaan?
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
 • Työnantajasta johtuvat työnteon esteet
 • Palkkaoikeuden peruste ja kesto
 • Ylivoimaiset syyt
 • Miten palkkaoikeus määräytyy
 • Usean yhtäaikainen poissaoloperuste, aikaprioriteetti

 

4. Asiallinen ja turvallinen työympäristö (1 op)
25.9.2020 klo 9-15
OTT, dosentti Jaana Paanetoja
 

Työsopimuslaissa säädetään laajasti työsuhteessa työtä teettävän työnantajan velvollisuuksista. Siinä on säännöksiä myös eräistä työntekijän velvoitteita. Epäselvyyttä aiheuttaa yleensä eri työlakien velvoitteiden tunnistaminen sekä vastuu- ja valtasuhteet. Ennaltaehkäisevät toimet ovat voivat olla myös olla puutteellisesti organisoitu.

Koulutuksessa syvennytään siihen, miten työnantajan tulee hoitaa työlainsäädännön mukaiset työnantajavelvoitteensa, joiden tavoitteena on turvata häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaa työympäristö. Toisaalta käsitellään myös työntekijöiden vastuuta ja velvoitteita.

 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Miten työnantajan tulee turvata henkisesti ja fyysisesti turvallinen työympäristö?
 • Miten mahdollisiin epäkohtiin, kuten häirintään, on puututtava ja kenen?
 • Sallitun ja kielletyn työkäyttäytymisen raja
 • Työntekijöiden velvoitteet


Kouluttaja, OTT, dosentti Jaana Paanetoja on tehnyt ministeriön pyynnöstä vuonna 2018 laajan selvityksen ja  toimidenpidesuositukset häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla kontaktoiden myös monia työmarkkinajärjestöjä. Selvitysraportti on luettavissa täältä >

 

5. a) Ajankohtaista verotuksessa (0,5 op)
5.11.2020 klo 9-11.30
OTM, ylitarkastaja Sari Wulff
 

Palkan ja mahdollisten luontoisetujen lisäksi työnantaja haluaa usein motivoida työntekijöitä erilaisilla henkilökuntaeduilla. Verolainsäädönnön tunteminen auttaa, kun on pohdittava, onko jokin etu veronalaista vai ei. Koulutuksessa käsitellään myös uusimpia muutoksia tavanomaisiin henkilökuntaetuihin.
 

Katso koulutuksen teemat >>
 • Millaisia erilaisia etuja voidaan antaa henkilökunnalle verovapaasti?
 • Vaatimukset matkakustannusten korvausten maksamiselle
 • Palkan ja työkorvauksen rajanveto
 • Verohallinnon uudet ohjeet ja muut ajankohtaiset asiat, esim. tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin


5. b) Kehittämisseminaari (0,5 op)
5.11.2020 klo 12.30–16
OTT, dosentti Jaana Paanetoja

 • kehittämistehtävien purku ja palaute
 • koulutuksen päätös

Hinta, osallistujamäärä

2450,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3038,00 € (sis. 5 koulutuspäivää, sähköinen luentomateriaali, kehittämistehtävän ohjaus ja palaute ja kahvit koulutuspäivinä).

Yksittäisen koulutuspäivän hinta 470,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 582,80 €.

Ajankohtaista verotuksessa -koulutuspäivän (1/2 päivää) hinta on 290,00  € + alv. 24 %, verollinen myyntihinta 359,60 €.

UEFin 10-vuotisjuhlavuoden etuna Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun yliopistosta tai Kuopion yliopistosta kauppatieteiden tutkintoon valmistuneet, hintaetu – 15 % koulutuksen hinnasta. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään ALUMNI.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen 050 309 2839, anne.keranen@uef.fi
koulutussihteeri Timo Hyttinen  050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 9.4.2020.
Ilmoittaudu eLomakkeella

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ryhmäkoko vähintään 14.

 

Lisätietoja

Kouluttajat

OTT, dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto)
Jaana Paanetoja toimii pääsihteerinä Työ-ja elinkeinoministeriön Työneuvostossa, joka antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Paanetoja on kirjoittanut muun muassa Työoikeuden perusteet -käsikirjan.

OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
Leena Alapuranen toimii tietosuojavastaavana Suomen Terveystalo Oy:ssä. Alapurasen lisensiaatintutkielma (2016) käsitteli Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytyksiä. Hän on muun muassa yksi Henkilötietojen käsittely työelämässä -kirjan kirjoittajista.

OTM, ylitarkastaja Sari Wulff
Sari Wulff toimii Verohallinnon ylitarkastajana. Wulffilla on laaja kokemus kouluttajana, ja hänet on palkittu useammalla Vuoden kouluttaja -tittelillä.Koulutus voidaan toteuttaa myös yhden tai useamman työyhteisön tilauskoulutuksena, jolloin hinta, ajankohdat ja muut ehdot sovitaan erikseen.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.