Laatu sidosryhmille

Itä-Suomen yliopisto on kansainvälisesti tunnettu ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija. Meidät tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat kampuskaupungit, sektoritutkimuslaitokset, yliopistosairaala, ammattikorkeakoulut ja elinkeinoelämä. Yliopistomme asiantuntijat osallistuvat yhdessä sidosryhmien kanssa mm. erilaisten työryhmien työhön, kuten myös yhteiskunnan päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon tuottamiseen. Yliopisto edistää ja tukee laaja-alaista innovaatiotoimintaa sekä yritystoiminnan syntymistä erityisesti Itä-Suomen alueella. Lisäksi sidosryhmä-yhteistyötä tehdään paljon erilaisissa koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Yliopiston useiden oppiaineiden opintoihin liittyy myös työelämässä tehtävää harjoittelua.   

Yliopiston yksiköiden toiminnassa sidosryhmien edustajat ovat eri tavoin mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä (yhteiskunnallinen vuorovaikutus). Sidosryhmätahoilla on edustus mm. yliopiston hallituksessa, yliopistokollegiossa ja yliopiston neuvottelukunnassa sekä monissa suunnittelu-, ohjaus- ja johtoryhmissä. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin asiantuntijoita käytetään yliopistolla asiantuntijoina ja kouluttajina kuten myös yliopistosta valmistuneita alumneja. Työelämässäkin tarvittavan elinikäisen oppimisen tueksi yliopisto tuottaa ajantasaista ja tehokasta aikuiskoulutusta avoimen yliopiston opetuksena sekä tutkimuksen ja koulutuksen vahvoille aloille perustuvana täydennyskoulutuksena. Avoin yliopisto toimii myös väylänä tutkintokoulutukseen.

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä, sidosryhmien osallisuus laatutyöhön ja laadunhallintajärjestelmän merkitys sidosryhmille

Itä-Suomen yliopistolla on laatujärjestelmä, joka kattaa kaikki yliopiston toiminnat. Laatujärjestelmä on löyhästi ISO 9001 –standardin pohjalle rakennettu. Laatujärjestelmän muodostavat yliopiston päälaatukäsikirja, sille alisteiset tiedekuntien ja yksiköiden laatukäsikirjat, prosessikuvaukset sekä erilaiset menettely- ja työohjeet. Laatujärjestelmä on lyhyesti kuvattu oheisessa Prezi-esityksessä https://prezi.com/pxfihfpslazr/uefn-laatujarjestelma/ . Yliopiston päälaatukäsikirjassa on kuvattu tarkemmin yliopiston toimintaa ja laatutyötä.

Yliopiston laatukulttuurissa laatutyö ja prosessien jatkuva kehittäminen on kytkeytynyt oleelliseksi osaksi strategista johtamista ja yliopiston toimintaa niin yksilö- kuin yksikkötasollakin. Sidosryhmäyhteistyö on keskeisessä osassa yliopiston laatutyössä. Yliopiston laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteena on toiminnan jatkuva systemaattinen kehittäminen Demingin ympyrän (PDCA:n) mukaisesti:

Järjestelmä tuottaa johdolle sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille näiden tarvitsemaa tietoa yliopiston toiminnasta ja sen onnistumisesta toiminnan kehittämisen ja päätösten teon pohjaksi. Jatkuvan kehittämisen periaate suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan-Do-Check-Act) –sykli  toimii myös sidosryhmäyhteistyön osalta.

Laadunhallintajärjestelmä antaa yliopiston yhteistyökumppaneille mahdollisuuden varmistua siitä, että yliopiston ydintoiminnot ovat tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset.  Yliopisto viestii sidosryhmille omasta toiminnastaan ja laadunvarmistuksestaan. Yliopiston hallituksen sidosryhmäjäsenet ovat olleet myös päättämässä yliopiston laatupolitiikasta, laatuvaatimuksista sekä laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta.  Sidosryhmät osallistuvat yliopiston tilaisuuksiin, kuten vuosijuhliin ja avajaisiin, yritysiltoihin ja yliopistopäiviin, joissa myös laatuasiat ovat viime vuosina nousseet usein esille. 
Osa yliopiston laadunvarmistusta on taata sidosryhmille hyvä tiedonkulku yhteistyön eri muodoista ja yliopiston tarjoamista palveluista.

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellisia osia yliopiston strategian toteuttamista. Laatu ja kestävä kehitys ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla Itä-Suomen alueen ja myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Itä-Suomen yliopisto on läpäissyt hyväksytysti  Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIn joulukuussa 2016 tekemän auditoinnin. Edellinen auditointi tehtiin vuonna 2010.  Yliopisto sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Karvi-auditoinnin raportin löydät tästä linkistä.

Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Yliopistopalveluilla on Green Office diplomi vuodesta 2012. Lisäksi yliopistolla on Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite). Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.

Itä-Suomen yliopiston KARVI-auditointi 2016

Suomessa käytetään arvioimista ja seurantaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laatujärjestelmien kansallinen arviointimallin mukaisesti laatujärjestelmiä auditoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa.

Auditoinnit järjestää riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).
Suomen oma kansallinen malli määrittelee, millainen laatujärjestelmän pitäisi olla sekä kansallisiin että eurooppalaisiin vaatimuksiin verrattuna. Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettely-tavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja näin osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän seuraavan kerran 13.-15. joulukuuta 2016. Auditointi oli kansainvälinen eli auditoijina oli myös kansainvälisiä laatuasiantuntijoita ja auditointikielenä  englanti. Auditoinnissa haastateltiin laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä myös sidosryhmien edustajia.

Tarkempaa tietoa auditoinnista saa KARVI-auditoinnin omilta sivuilta, joihin pääsee näiltä laatusivuita.