Valmistuminen ja opintotuki 

Tulovalvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua myös valmistumisvuodelta, mikäli olet kyseisen vuoden aikana saanut opintotukea. Jos tuloja on ollut liikaa, peritään liikaa maksettu tuki tällöin 15 % korotettuna takaisin. Takaisinperintä ei palauta tukikuukausia uudelleen käytettäviksi mahdollisia myöhempiä opintoja varten. Omat tulot kannattaakin laskea hyvissä ajoin ja palauttaa mahdollisesti liikaa nostettu tuki vapaaehtoisesti Kelalle, jolloin palautetut tukikuukaudet on mahdollista käyttää esim. jatko-opintoihin. Opintotukea voi palauttaa vapaaehtoisesti tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lisätietoa tulovalvonnasta löydät mm. Kelan opintotuki –esitteestä ja nettisivuilta.

Valmistuminen ja tulovalvonta pähkinänkuoressa
  • Valmistumisella/opintojen päättymisellä tarkoitetaan tulovalvonnassa aina tutkintotodistuksen päivämäärää. Ei siis päivää, jona opiskelija on esimerkiksi suorittanut viimeisen tentin tai palauttanut gradun tarkistettavaksi.
  • Opintojen katsotaan tulovalvonnan näkökulmasta päättyneen myös silloin, kun tutkintoon myönnettävät tukikuukaudet on kaikki käytetty loppuun.
  • Oikeus opintotukeen valmistumiskuukaudelta määritellään 18 päivän säännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli valmistumispäivä on 1.-17.päivä, ovat valmistumiskuukauden tulot opintojen ulkopuolisen ajan tuloja. Mikäli valmistumispäivä on 18. tai myöhäisempi, ovat sen kuukauden tulot vielä opintojen aikaista tuloa.
  • Ratkaisevaa valmistumisvuoden tulovalvonnassa on se, paljonko tuloja on saatu opiskeluaikana. Mikäli vapaan tulon ylitys johtuu opiskeluaikaisista tuloista, tukea peritään takaisin.
  • Säästä dokumentit tulojen saamisajankohdasta valmistumisen jälkeiseltä ajalta.
  • Mikäli tulorajan ylitys johtuu opintojen jälkeisistä tuloista, kannattaa pyytää uudelleenkäsittelyä.
  • Uudelleenkäsittelyä on pyydettävä 30 päivän sisällä päätösehdotuksen postituspäivästä (dokumentit liitteeksi)!

Vapaan tulon raja ja valmistuminen

Opintotukea valmistumisvuotena saaneella opiskelijalla on henkilökohtainen tuloraja, joka perustuu kalenterivuoden aikana nostettujen tukikuukausien määrään. Vuositulorajaa kutsustaan "vapaaksi tuloksi" ja se lasketaan seuraavasti: jokaista tukea nostettua kuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Opintotuen tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta opiskelija on saanut opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä. Huomaa, että Kelan valmiiksi laskema vuosituloraja on laskettu koko vuodelle. Myös tulovalvonta tehdään koko vuoden tulojen ja koko vuoden vapaan tulon perusteella. Jos kesken vuotta valmistuneen vuosituloraja ylittyy, tulee hänen erikseen tarkistaa myös pelkän opiskeluajan tuloraja.   

Esimerkki 1: opiskelija valmistuu 22.5. ja on nostanut opintotukea 3 kk:lta. Koska toukokuussa on vähintään 18 opiskelupäivää, opiskeluaikaa on 1.1.-31.5. välinen aika eli vapaa tulo lasketaan tälle ajalle seuraavasti: 3 kk x 660 euroa + 2 kk x 1 970 euroa = vapaa tulo 5920 euroa. Huomaa, että vaikka tulot olisi saatu 31.5., ne ovat vielä opiskeluajan tuloa sillä tulovalvonta koskee koko kuukautta.

Esimerkki 2: opiskelija valmistuu 13.6. ja on nostanut tukea 3 kk:lta. Koska kesäkuussa ei ole vähintään 18 opiskelupäivää, opiskeluaikaa on 1.1.-31.5. välinen aika ja vapaa tulo lasketaan kuten edellä. Vaikka hän olisi saanut tuloja kesäkuussa 13.6. mennessä yli 1970 euroa, ne eivät enää kuulu tulovalvonnassa opiskeluajan tuloiksi, sillä opiskeluaika päättyy tulovalvonnan osalta toukokuun loppuun. 

Jos tulosi ylittävät tulorajan enintään 220 eurolla, Kela ei peri takaisin liikaa maksettua tukea. Jos ylitys on enemmän kuin 220 euroa, ylityksen jokaista alkavaa 1310 euroa kohden peritään takaisin yhden kuukauden opintotuki. Takaisinperintä tehdään aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen.

Valmistumisen vaikutus vuosituloon

Kela saa verotuksen valmistuttua verottajalta kokonaissumman opiskelijan veronalaisista tuloista. Tästä summasta ei voida nähdä milloin, opiskeluaikana vai valmistumisen jälkeen, tulot on saatu. Jos veronalainen tulo ylittää vapaan tulon rajan, opiskelija saa Kelalta päätösehdotuksen takaisinperinnästä jossa takaisinperittävä määrä on laskettu käyttäen verotustietoja sekä tietoja, jotka Kelalla on käytettyjen tukikuukausien määrästä sekä saaduista apurahoista ja ulkomaan tuloista. Mikäli tulorajan ylitys johtuu valmistumisen jälkeisistä tuloista, kannattaa pyytää päätösehdotuksen uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön kautta opiskelija voi selvittää tulojensa jakautumisen. Mikäli vapaan tulon ylitys johtuu kokonaisuudessaan opiskeluajan ulkopuolisista tuloista, ei syytä opintotuen takaisinperintään ole. Valmistumisvuoden palkkatodistukset, -kuitit ja esim. osakemyynti-paperit valmistumisen jälkeiseltä ajalta kannattaa säilyttää, sillä ilman niitä ei uudelleenkäsittelyssä pystytä opiskeluajan ulkopuolisia tuloja huomioimaan.

Tulot kohdistetaan opiskelu- ja muulle ajalle sen mukaan, milloin tulo on saatu. Myös pääomatuloissa sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan ansiotuloissa käytetään samaa periaatetta, jos tuensaaja voi osoittaa tulojen saantiajankohdan. Muussa tapauksessa ansio-, pääomatulot ja niihin rinnastettavat tulot kohdistetaan opiskeluajalle. Uudelleenkäsittelypyyntöön tulee aina liittää viralliset dokumentit valmistumisen jälkeen saaduista tuloista ja niiden kohdentumisesta. Liitteiksi käyvät mm. palkkatodistus, palkkalaskelma, laskelmat ym. todistukset pääomatuloista jne. Todistuksista tulee selkeästi ilmetä mikä osuus tulosta on opiskeluajan ulkopuolista tuloa.

Opintotukea ei peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka katsotaan opiskeluajan ulkopuolella saaduiksi tuloiksi. Kun määritellään opiskelijan opintotukeen vaikuttavan tulon määrää, niistä tuloista, jotka on saatu ennen opiskelun aloittamista tai valmistumisen jälkeen, ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 1 970 euroa/kk.

Eri tulolajit

Tuloina otetaan koko kalenterivuoden ajalta huomioon:

- tuloverolain (1535/1992) mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulot (paitsi opintotuki)
- verottomat toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat
- ulkomailla saadut tulot, jos vastaavanlainen tulo Suomessa saatuna olisi veronalainen

Opintotukea varten veronalaisista tuloista ei tehdä erikseen mitään vähennyksiä vaan ne huomioidaan täysimääräisinä sen mukaisesti kuin verottaja ne Kelalle ilmoittaa. Veronalaiset tulot ovat pääsääntöisesti bruttotuloja. Ansiotulot huomioidaan aina bruttona. Esimerkiksi luovutusvoittojen ja vuokratulojen osalta veronalaisen tulon määrää määriteltäessä otetaan huomioon joitakin vähennyksiä. Nämä vähennykset tehdään kuitenkin jo verottajan toimesta (ks. tuloverolaki) eli ne on huomioitu siinä tulon määrässä, jonka verottaja Kelalle verotuksen valmistuttua ilmoittaa.