Palautteen antaminen opetuksesta, ohjauksesta ja yliopiston toiminnasta

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia palautteen antamiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen, ohjaukseen, neuvontaan ja niiden kehittämiseen antamallaan palautteella. Palautteita käsitellään säännöllisesti osana opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen laatujärjestelmää.

Opiskelijoilla on tärkeä rooli yliopiston toiminnan laadun parantamisessa. Lue lisää Opiskelijoiden laatuoppaasta. Se on laadittu filosofisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta soveltuu myös muiden tiedekuntien opiskelijoiden oppaaksi.

Opintojaksopalaute

Opintojaksoilta palautetta kerätään systemaattisesti. Välttämättä se ei kuitenkaan tarkoita palautteen keräämistä joka opintojaksolta joka vuosi, mikäli opetukseen ei ole tehty kyseisenä vuonna muutoksia. Näin toimitaan siksi, ettei opiskelijoita kuormiteta tarpeettomasti palautteen keruulla. Yleisesti palautevälineenä käytetään PalauteOodia, mutta myös esim. vuosikurssien keskustelutilaisuudet ja muut palautteen keruutavat ovat käytössä. Opintojaksojen palautteet koostetaan vuosittain tiedekunnissa ja niitä käsitellään yliopiston johtoryhmässä.

Päätös opintojaksopalau​tteesta

Opintopolkupalaute

Opiskelijan opintojen aikana on myös mahdollisuuksia antaa palautetta ns. opintopolkupalautteiden muodossa. Ne ovat tyypillisesti koko yliopiston laajuisia palautekyselyitä, jotka kohdennetaan tietyssä vaiheessa opintoja oleville opiskelijoille (1. vuoden, kandivaiheen ja valmistuneiden kyselyt). 1. vuoden ja kandivaiheen kyselyjen tulokset julkaistaan yliopiston intranetissä, valmistuneiden kyselyjen tulokset, ks. Valmistuneiden työllistymiskyselyt.

Kandipalaute

Valtakunnallinen kandipalautekysely lähtee kaikille kandidaatin tutkinnon suorittaneille.  Noin viikon sisällä tutkinnon suorittamisesta, opiskelija saa yliopistolta sähköpostiviestin, jossa on pyyntö vastata kyselyyn. Hammaslääkäriksi tai lääkäriksi opiskeleville sähköpostilinkki lähetetään 4. opiskeluvuoden syksyllä. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet on otettu opiskelijarekisteristä ja viesti on lähetetty ensisijaiseksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kysely toteutetaan samalla tavalla kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Kyselylomakkeen toteutuksesta vastaa saksalainen, korkeakouluihin erikoistunut CHE consultant gmbH. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä yliopisto pysty yhdistämään vastauksia vastaajiin tai vastauslinkkeihin. Yliopisto saa vuosittain CHE:ltä tilastollisen yhteenvedon vastauksista. Vastaajien anonymiteetti on siis taattu.

Kyselyllä kerätään palautetta opetuksen ja ohjauksen nykytilasta sekä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia työelämästä ja hyvinvoinnista. Vastaukset ovat tärkeitä yliopisto-opetuksen kehittämistyössä sekä tuloksellisuuden arvioinnissa. Palautekysely on myös osa yliopistojen tuloksellisuusmittaria. Opiskelijoiden vastauksilla on siis aidosti merkitystä!

Itä-Suomen yliopiston vastausprosentti (syksyllä 2014 vastausprosentti oli 64) on ollut valtakunnallisesti kolmen parhaimman joukossa.

Lisätietoja suunnittelija Outi Suorsalta (outi.suorsa at uef.fi) sekä Unifi ry:n sivuilta

Aikaisempien kyselyiden tuloksia intran sivuilta.

Muut palautekanav​at

Opetuksesta ja ohjauksesta voi myös antaa suoraa palautetta opettajalle tai kyseisestä opetuksesta tai ohjauksesta vastaavalle taholle (esim. opintojakson vastuuhenkilö, tiedekunnan opintoasioista vastaava hallintopäällikkö, opintosioiden päälliköt, osaston ja laitoksen amanuenssi). 

Voit antaa palautetta myös opinto- ja opetuspalveluiden toiminnasta (palautelomake) tai yliopiston verkkosivuista tai intrasta (palautelomake)​.

Reklamointi

Jos koet, ettei ääntäsi kuulla tai et tunne saavasi oikeutettua asiankäsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, voit tehdä reklamaation. Reklamointi voi kohdistua esimerkiksi opetuksen laatuun tai saamaasi arviointiin, virheelliseen hallinnointikäytäntöön, laiminlyöntiin tai oikeuksien

loukkaamiseen. Reklamaatiolomake löytyy UEF//Kamusta​​.