Laatu opiskelijalle

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellisia osia yliopiston strategian toteuttamista ja laatu sekä kestävä kehitys ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla Itä-Suomen alueen ja myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Yliopisto on läpäissyt hyväksytysti 21.4.2017 Kanasallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIn joulukuussa 2016 tekemän auditoinnin. Yliopisto sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.
Löydät oheisesta linkistä Karvi-auditoinnin raportin.

Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Yliopistopalveluilla on Green Office diplomi vuodesta 2012. Lisäksi yliopistolla on Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite). Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.

Laatutyömme tähtää siihen, että

Koulutuksemme on kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavaa ja vastaa työelämän tarpeisiin
Opetus ja ohjaus ovat laadukasta, monimuotoista ja monipuolista
Käytössämme ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Toimintatapamme ovat yhdenvertaiset kaikilla eri laitoksilla, kampuksilla ja tiedekunnissa
ja asiointi ja tiedonsaanti on sujuvaa
Toimintamme on opiskelija- ja oppimiskeskeistä
Edistämme opiskelijoiden hyvinvointia ja tuemme esteetöntä opiskelua
Edistämme monikulttuurisuutta, globaalia yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä.

Koulutuksen ja opetuksen laatua on se, että opiskelijat tietävät

Omat oikeutensa ja velvollisuutensa opiskelijoina
Perusasiat yliopistosta organisaationa
Miten yliopisto palvelee heitä opintojen eri vaiheissa ja toimii heidän hyvinvointinsa tukena
Mistä ohjausta ja neuvontaa on saatavilla
Miten opiskelijat voivat yliopistossa vaikuttaa
Miten opiskelijat voivat osallistua laatutyöhön omalla ainelaitoksellaan

Tutustu laatujärjestelmäämme

Yliopiston päälaatukäsikirjassa on kuvattu yliopiston toimintaa ja mm. koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, kehittämisen sekä arvioinnin tavoitteet ja toimintatavat
Tiedekuntien laatukäsikirjoista löydät tarkempaa tietoa oppiaineesi laatukäytänteistä. 
Yksiköillä on myös omIa laatu- tai toimintakäsikirjoja
Yliopiston laatusivuille on koottu laajemmin tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja laatutyöstä Laatuajattelun perusteet –verkkokurssilla (1op) voit keväisin helmi-huhtikuussa ja syksyisin loka-joulukuussa tutustua opintojen aikana laatuajattelun perusteisiin ja laatujärjestelmiin, josta on hyötyä myös työelämää ajatellen.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteena on toiminnan jatkuva systemaattinen kehittäminen Demingin ympyrän (PDCA:n) mukaisesti. Jatkuvan kehittämisen periaate suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan-Do-Check-Act) –sykli  toimii myös opiskelijan osalta:


 

PLAN - opiskelija suunnittelee omat tavoitteensa, opiskelunsa ja ajankäyttönsä

DO - opiskelija opiskelee suunnitelmansa mukaisesti ja antaa palautetta opetuksesta

CHECK - opiskelija osallistuu kuulusteluihin ja saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään
ACT - opiskelija muokkaa omaa toimintasuunnitelmaansa ja osallistuu opetuksen kehittämiseen

 Opiskelijat laatutyössä

  • Opiskelijat osallistuvat laatutyöhön erityisesti koulutuksen laatuasioissa. Laitosten opetuksen suunnittelu- ja kehittämisryhmissä on opiskelijaedustus

  • Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen ja opetuksen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen antamalla
    aktiivisesti palautetta koulutuksen laadusta eli sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja ohjauksesta

  • Opiskelijat voivat osallistua yliopiston järjestämiin laatukoulutuksiin

  • Opiskelijat voivat osallistua yliopiston laatujärjestelmän arviointiin myös auditoijina. Etsimme vuosittain yhdessä ylioppilaskunnan kanssa opiskelijaedustajia yliopiston sisäisiin auditointeihin. Auditointi on hyvä keino perehtyä yliopiston toimintaan ja laatutyöhön. Auditointi- ja laatuosaamisesta on hyötyä myös työelämässä

  • Laatu, kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu kulkevat käsi kädessä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös näihin yliopiston toimintoihin eri työryhmien, ajankohtaisten seminaarien ja valtakunnallisten tempausten kautta

  • Laatuviestinnästä opiskelijoille vastaa yliopiston laatukoordinaattorin lisäksi kukin tiedekunta ja ainelaitosten laatuvastaavat yhteistyössä ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa


Yliopistossamme opetusta kehitetään yliopiston strategian ja European Standards and Guidelines -periaatteiden  mukaan kohti yhteisöllistä, opiskelija- ja oppimiskeskeistä ja erilaiset oppijat huomioivaa oppimisprosessia.  Opiskelijoiden edustajia otetaan  jo opetuksen suunnitteluvaiheessa mukaan eri suunnitteluryhmiin ja elimiin. Yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskunnan kanssa on myös jatkuvaa. Opiskelijapalautetta kerätään eri vaiheissa opintoja ja eri tavoin ja sitä käsitellään laajasti tiedekunnissa ja yksiköissä sekä vuosittain yliopiston johdonkatselmuksessa.  Palautteen käsittelyssä pääperiaatteena on, että opiskelijoiden antamaan palautteeseen annetaan aina vastapalaute.

Opetuksen laadun ja kehittämisen kannalta palautteen antaminen onkin opiskelijoiden tärkein tapa vaikuttaa.
Opiskelijalla on myös mahdolisuus tehdä kirjallinen reklamaatio silloin kun hän katsoo sen olevan aiheellinen.

Opiskelun laadusta ja sen kehittämisestä löytyy tarkemmin tietoa yliopiston päälaatukäsikirjasta sekä yksiköiden omista latukäsikirjoista.

Oheisessa kuvassa on kuvattu tarkemmin opiskelija- ja oppimiskeskeistä opetusta. Kuva löytyy tarkempana myös tästä.Itä-Suomen yliopiston KARVI-auditointi 2016

Suomessa käytetään arvioimista ja seurantaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laatujärjestelmien kansallinen arviointimallin mukaisesti laatujärjestelmiä auditoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa. Itä-Suomen yliopiston edellinen laatusertifikaatti oli vuoden 2010 auditoinnista.

Auditoinnit järjestää riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).
Suomen oma kansallinen malli määrittelee, millainen laatujärjestelmän pitäisi olla sekä kansallisiin että eurooppalaisiin vaatimuksiin verrattuna. Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettely-tavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja näin osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän 13.-15. joulukuuta 2016. Auditointi oli kansainvälinen eli auditoijina oli myös kansainvälisiä laatuasiantuntijoita ja auditointikielenä englanti. Auditoinnissa haastateltiin laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä sidosryhmien edustajia.

Tarkempaa tietoa yliopiston KARVI-auditoinnista saa auditoinnin omilta sivuilta, joihin pääsee näiltä yliopiston laatusivuilta.