Hyppää pääsisältöön
oppilaat

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Turvallinen ja osallistava oppimisyhteisö 2

Verkkovälitteisessä koulutuksessa tähdätään parantamaan oppilaiden, oppimisyhteisöjen sekä henkilöstön omaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Koulutuksessa tunnistetaan keinoja tarttua työrauhaa ja oppimista haastaviin tilanteisiin. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisiä ja osallistavia ratkaisuja mm. pedagogiikan, ryhmäilmiöiden ja inkluusion haasteisiin.
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
1.11.2022 - 19.5.2023
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa tutkitaan ja tunnistetaan työrauhaa ja oppimista haastavia tilanteita. Tavoitteena on lisätä keinoja puuttua akuutteihin haasteisiin sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Koulutuksessa opitaan soveltamaan yhteisöllisiä ja osallistavia ratkaisuja pedagogiikan, ryhmäilmiöiden ja inkluusion haasteissa.

Verkkovälitteisesti toteutettu koulutuskokonaisuus tähtää parantamaan oppilaiden, oppimisyhteisöjen sekä henkilöstön omaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Koulutuksen avulla on tarkoitus tunnistaa keinoja ja tarttua fyysisesti, sosiaalisesti, psyykkisesti ja pedagogisesti työrauhaa ja oppimista haastaviin tilanteisiin.

Tavoitteena on lisätä keinoja puuttua akuutteihin haasteisiin sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa yhteisöllisiä ja osallistavia ratkaisuja pedagogiikan, ryhmäilmiöiden ja inkluusion haasteisiin.

Osallistuminen ensisijaisesti kokonaisuuteen, mutta myös yksittäisille jaksoille voi ilmoittautua, mikäli paikkoja jää. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen mahtuu enintään 50 osallistujaa. Ryhmä on täynnä. Voit ilmoittautua varasijoille tästä.

 

KOULUTUSPÄIVÄT (viitteellinen, ohjelma tarkentuu ilmoittautumisajan alkuun mennessä)

1. Fyysinen turvallisuus oppilaitoksessa (1 op)
ti 1.11.2022 klo 13.15–16.45
ti 22.11.2022 klo 13.15–16.45

Jaksossa käsitellään sitä, mistä oppilaitoksen fyysinen turvallisuus muodostuu, millaista säädäntöä siihen liittyy, ja millä konkreettisilla toimintamalleilla opettajat ja ohjaajat voivat arjen työssä varmistaa turvallinen oppimisympäristön. Jakso pohjautuu opetusalan AVEK-koulutuksen sisältöön, joka täydentyy kouluttajan muulla materiaalilla, ja siksi koulutus sopii myös aiemmin AVEK-koulutuksen käyneille. Koulutuksen sisältö:

 1. Lainsäädäntö ja yhteisöllisyys, miten noudatamme sääntöjä ja huolehdimme, että yhteiset pelisäännöt näkyvät arjessa. Mikä on johtamisen rooli ja jokaisen toimijan oma rooli?
 2. Millä ennakoinnin ja struktuurin rakentamisen keinoilla teemme arjesta turvallisen?
  - mm. viestintä ja sanallinen ohjaaminen ja haastavan tilanteen jälkiselvittely yksilötasolla sekä työyhteisön sisällä ja hallinnollisesti
 3. Mitä aggressio käsitteenä tarkoittaa, miten se tunnistetaan, ja mitä asiakkaan (oppilaan) tuntemus merkitsee?
 4. Mallilomakkeita, mm. opettajan turvallisuussuunnitelma ja oppilaan toiminnanohjauksen ohjaamisen suunnitelman tekeminen

Kouluttaja: erityisopettaja, AVEKKI-kouluttaja Timo Latsa

 

2. Turvallinen ja osallistava ryhmä (1 op)
ke 18.1.2023 klo 13.15-16.45 Ryhmäilmiöt ja hyvinvoivan kouluyhteisön rakentaminen
to 2.2.2023 klo 13.15-16.45 Toimintamalleja ja työkaluja ohjaukseen

Osiossa käsitellään sitä, mistä ja miten turvallinen, hyvinvoiva ja osallistava ryhmä sekä yhteisö muodostuvat. Pohdimme omaa ja koko yhteisön roolia ryhmien rakentamisessa ja tasa-arvoisen, eettisesti kestävän toimintakulttuurin muodostumisessa. Lisäksi tarjotaan konkreettisia työkaluja myönteisten ilmiöiden vahvistamiseen ja ongelmallisten ilmiöiden ratkaisemiseen. Osio toteutetaan vuorovaikutteisilla verkkoluennoilla ja yhteisillä verkkopohdinnoilla.

Kouluttaja: uudistuvan pedagogiikan asiantuntija, koulutuspäällikkö Kirsi Heikkinen-Jokilahti, Live-säätiö

 

3. Mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteet koulun arjessa (1 op)
Osio toteutetaan luentotallenteilla, jotka ovat kuunneltavissa 14.2. – 19.3.2023, verkkokeskustelulla luentojen teemoista, sekä verkkovälitteisellä keskustelutunnilla, jossa on mahdollista kysyä kouluttajalta teemoista ja käydä keskustelua.

Tavoitteena on vahvistaa taitoja tunnistaa ja kohdata lasten ja nuorten mielenterveyden haasteita sekä stressi- ja kriisitilanteita. Aihetta käsitellään koulun arjen näkökulmasta.

Osiossa esitellään hyviä käytänteitä ja moniammatillisia toimintamalleja, joilla voidaan tukea stressi- ja kriisitilanteita kohdanneita lapsia ja nuoria. Lisäksi käsitellään viranomaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on selkeyttää opettajan roolia, vastuita ja velvollisuuksia näissä tilanteissa, sekä antaa valmiuksia toimia kohdatessaan em. tilanteita.

Luentojen teemat: (tarkentuvat lähempänä)

 1. Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa
 2. Mielenterveyden haasteet – lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtävien näkökulma
 3. Lapsen kaltoinkohtelu, tunnistaminen ja puuttuminen
 4. Moniammatillinen yhteistyö ja opettajan velvollisuudet


Kouluttaja: psykologi Noora-Maria Ahl, Keskisen perhekeskus/Opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue4. Erityisen tuen tarpeet ja inkluusio ryhmässä (1 op)
ke 5.4.2023 klo 13.15-16.45
ti 25.4.2023 klo 13.15-16.45

Osio tarjoaa konkreettisia työkaluja oman toiminnan kehittämiseen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työskentelyyn. Erilaisiin oppimisen pulmiin, kuten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteisiin on käytännön näkökulmista olennaista yhdistää kielellisen kehityksen tukeminen. Näkökulmana on oppimisen tuen lisäksi erityisesti tuettavien tukeminen oppitunneilla. Osio toteutetaan vuorovaikutteisilla verkkoluennoilla ja yhteisillä verkkopohdinnoilla.

Kouluttaja: erityisluokanopettaja, väitöskirjatutkija, Satu Piispa-Hakala, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, UEF5. Teemaseminaarit kouluyhteisön kehittämisen tukemiseksi (1 op)

Tavoitteena on syventyä tiettyyn koulutuksen teemaan ja pohtia sen merkitystä omalle työlle sekä oppilaitokselle pienryhmissä. Osallistujat työskentelevät pienryhmissä kehittämistarpeista ja hyvistä käytännöistä keskustellen ja työstävät kaikille avoimessa teemaseminaarissa esiteltävän tuotoksen.

Tavoitteena on luoda ratkaisukeskeisiä malleja, jotka ovat hyödynnettävissä eri oppilaitoksissa. Työskentely tukee verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista kaikille kiinnostuneille.

Osio toteutetaan verkkovälitteisellä ja ohjatulla pienryhmätyöskentelyllä sekä avoimilla webinaareilla, jotka ajoitetaan toukokuuhun 2023. Pienryhmiin jakautuminen ja työskentelyn aikataulutus tarkentuu.

5 op

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstö. Koulutus sopii opettajien lisäksi hyvin myös muille ohjaus- ja opetustyössä työskenteleville, kuten aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajille. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena.

Maksuton koulutus, Opetushallitus rahoittaa.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset