Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Venäjän kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus, Itseopiskelu
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Venäjän kielen taito, venäläisen kulttuurin sekä Venäjän yhteiskunnan ja historian tuntemus ovat vahvuus monilla työelämän aloilla. Venäjä-osaajia tarvitaan kielikoulutuksessa sekä monenlaisissa viestinnän ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Venäjän kielen opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille, työelämässä venäjän taitoa ja Venäjä-tietämystä tarvitseville sekä kaikille Venäjästä kiinnostuneille. Venäjän kielen opintoihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Opetuskielinä ovat suomi ja venäjä.

Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi tietyssä järjestyksessä, minkä vuoksi ennen tietyille opintojaksoille osallistumista edeltävät opinnot tulee olla suoritetut. Harjoituskursseja ja seminaareja koskee aktiivisen osallistumisen vaatimus, mikä tarkoittaa 80 % läsnäoloa. Oppiaineen opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, portfoliot, kirjallisuustentit, suulliset esitykset, ääntämisharjoitukset, kirjalliset työt, näyttökokeet. 

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu venäjän kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä yht. 19 op:

2131423 Johdatus venäjän opintoihin 1 op

Suorita äidinkielesi mukaiset pakolliset opintojaksot: kirjallinen viestintä 3 op, kielioppi 5 op, suullinen viestintä 5 op, ääntäminen ja fonetiikka 5 op

2131424 Kirjallinen viestintä I (venäjä vieraana kielenä) 3 op

2131425 Kirjallinen viestintä I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 3 op

2131426 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) 5 op

2131427 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 5 op

2131428 Suullinen viestintä (venäjä vieraana kielenä) 5 op

2131429 Suullinen viestintä (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 5 op

2131431 Ääntäminen ja fonetiikka (venäjä vieraana kielenä) 5 op

2131432 Ääntäminen ja fonetiikka (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) 5 op

B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus yht. 6 op

2131409 Venäjän historia ja kulttuuri 3 op

2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta 3 op

C. Kieliaineiden yhteiset opinnot: valitse yksi seuraavista 5 op:

Valinnaisista opintojaksoista Kirjallisuuden peruskurssi ja Monikielinen viestintä ovat vapaasti kaikkien suoritettavissa avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Jatkuvan oppimisen sivuilla ja Opintopolussa.

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)

2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

 

Avoimen yliopiston opiskelijavalinnat:

Opiskelijat voidaan valita sivuainekokeen, ylioppilastutkinnon arvosanan tai aiempien opintojen perusteella. Avoimen yliopiston opiskelijoita otetaan A) sivuainekokeen perusteella enintään kolme (3) opiskelijaa ja B) ylioppilastutkinnon arvosanan tai aiempien venäjän kielen opintojen perusteella kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat.

 

Haku sivuainekokeen perusteella

Avoimen yliopiston opiskelijoita otetaan sivuainekokeen perusteella enintään kolme (3).

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 4.8. klo 9:00 -28.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi.

Sivuainekoe pidetään 31.8.2022 klo 16–18 salissa AG100. Kokeeseen tulee osallistua ilman erillistä kutsua.

Sivuainekoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa niillä, joiden äidinkieli on suomi. Äidin-/sivistyskieleltään venäläisille on erillinen venäjän kielen testi. Kokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa kirjallisuutta.

Kokeen maksimipistemäärä on 46 pistettä. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 18 pistettä. Kokeen kaikista osioista tulee olla pisteitä.

 

Haku ylioppilaistutkinnon arvosanan perusteella

Avoimen yliopiston opiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten venäjän kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin tai lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum laude approbaturin tai saanut IB- tai EB-tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Ylioppilastodistuksen arvosanan perusteella valittavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu.

Ylioppilaskirjoitusten tulosten ei tule olla 10 vuotta vanhempia.

Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen, josta annetaan ohjeet alempana. Hakemus toimitetaan 4.8. klo 9:00 -16.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi.

 

Haku aiempien opintojen perusteella

Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta venäjän kielen perusopintoihin avoimessa yliopistossa aiempien opintojen perusteella, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • hakija on suorittanut venäjän kielen perusopintoja vähintään 15 op jossain suomalaisessa yliopistossa
  • hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen järjestämät Venäjä 1–4 (16 op) -opintojaksot arvosanoilla, joiden keskiarvo on vähintään 4. Mikäli tällaisen opiskelijan venäjän kielen lähtötaso on ollut niin hyvä, että hänet on ohjattu suoraan ylemmille opintojaksoille, keskiarvo lasketaan suoritetuista opintojaksoista.

Opinto-oikeutta haetaan aiempien opintojen perusteella vapaamuotoisella hakemuksella, jonka ohjeet ovat alempana. Hakemus toimitetaan 4.8. klo 9:00 -16.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi.

Aiempien opintojen perusteella valittavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu.

 

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin viimeistään 10.9.2022 (sivuainekokeen, ylioppilastodistuksen ja aiempien opintojen perusteella hakevat opiskelijat). 

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet

Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta ylioppilastutkinnon arvosanan tai aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:  

  • päiväys
  • hakijan nimi ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
  • mitä avoimen yliopiston opinto-oikeutta haetaan  
  • millä perusteella  
  • selvitys aiemmista opinnoista
  • antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.  

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.  

Hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hum.haku@uef.fi. Hakemuksen voi lähettää myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• hallitsee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy tuottamaan pääosin yhtenäistä ja kieliopillisesti hyväksyttävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä
• ääntää venäjää ymmärrettävästi ja pystyy osallistumaan venäjänkieliseen keskusteluun
• on saavuttanut eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kieli- ja viestintätaidon tason B1 (venäjä vieraana kielenä).


Sisältötaidot
• tuntee kieliopin ja kielitieteen peruskäsitteistön ja pystyy käyttämään ja selittämään alan termejä
• on saanut yleiskuvan Venäjän historiasta ja kulttuurista sekä tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden perusteoksia ja niiden syntykontekstia
• tuntee käännösviestinnän perusasiat ja osaa tehdä havaintoja venäjä–suomi - ja suomi–venäjä-kääntämisen kannalta ongelmallisista kielellisistä ja kulttuurisista tekstin aineksista
• on tutustunut venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintoihin ja tuntee niihin pohjautuvia ammatteja.

30 opintopistettä

Venäjän kielen perusteista ja kulttuurista kiinnostuneet, joilla on lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallinta.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 6.9. klo 16.30-18 Teams-tapaamisena.

Sivuainekoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen kielen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa niillä, joiden äidinkieli on suomi. Äidin-/sivistyskieleltään venäläisille on erillinen venäjän kielen testi.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona.
Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

Suomi

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

Katso ilmoittautumisohjeet.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.