Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ruotsin kielen perusopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta. Opinnoissa kehitetään kielitaidon ja kielitiedon lisäksi monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaitoja sekä projekti- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi omaksutaan myös tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun sekä jatkuvan oppimisen periaatteet.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit. Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu ruotsin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

 

Ruotsin kielen perusopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Pakolliset ruotsin opinnot:

2132212 Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) 5 op

2132214 Ruotsin kielioppi 1 5 op

2132215 Kirjallinen viestintä 5 op

2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 5 op

2132217 Vahvistuvat tekstitaidot ja viestintä 5 op


Valitse yksi seuraavista:

Valinnaisista opintojaksoista Kirjallisuuden peruskurssi ja Monikielinen viestintä ovat vapaasti kaikkien suoritettavissa avoimen yliopiston opiskelijoiden opiskeltavissa Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan Jatkuvan oppimisen sivuilla ja Opintopolussa.

2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)

2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)

2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

 

Hakumenettely:

Ruotsin kielen perusopintoja suorittamaan voidaan valita enintään viisi opiskelijaa. Opiskelijat voidaan valita todistusvalinnan tai sivuainekokeen perusteella. Todistusvalinnalla voidaan valita enintään kolme opiskelijaa ja sivuainekokeen perusteella enintään kaksi opiskelijaa. Jos valintatavan aloituspaikat eivät täyty, niitä voidaan siirtää toiseen valintamenettelyyn.

 

Haku sivuainekokeen perusteella:

Sivuainekokeella voidaan valita enintään kaksi opiskelijaa. Hakija ilmoittautuu sähköpostitse sivuainekokeen perusteella tehtävään valintaan 4.-28.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi. Sivuainekokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Sivuainekoe järjestetään Joensuun elokuussa 2022. Kirjallinen koe järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella tiistaina 30.8.2022 klo 10–12 salissa AG100. Hakija ilmoittautuu sähköpostitse sivuainekokeen perusteella tehtävään valintaan 4.8. klo 9:00 -28.8.2022 klo 23.59 osoitteeseen hum.haku@uef.fi. Hyväksytyn koesuorituksen alaraja on 24 pistettä siten, että hakijan on saatava pisteitä kummastakin tehtäväosiosta. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen sivuainekokeen pistemäärän perusteella. Sivuainekoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Fiilin & Hakala: Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille.  

Sivuainekokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Valinnan tuloksen julkistaminen

Sivuainekokeen valinnan tulos julkistetaan viimeistään 7.9.2022. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella

Todistusvalinnalla voidaan valita enintään kolme opiskelijaa. Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävään valintaan 4.8. klo 9:00 -16.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi. Mukaan on liitettävä yo-todistuskopio.

Avoimen yliopiston opiskelijaksi voidaan hyväksyä ilman sivuainekoetta hakija, joka on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon seuraavin ehdoin:

 • YO-tutkinto: Pitkä tai keskipitkä ruotsi vähintään arvosanalla M tai ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kielenä vähintään arvosanalla C.
 • EB-tutkinto: L1-/L2-ruotsi vähintään arvosanalla 6.00 tai ONL-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00 tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00.
 • IB-tutkinto: A-ruotsi vähintään arvosanalla 4 tai B-ruotsi vähintään arvosanalla 5.
 • RP/DIA-tutkinto: Ruotsi B1-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Mikäli yllämainitut ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kolme, pisteytetään ruotsin kielen arvosanat alla olevan taulukon mukaisesti ja hakijat laitetaan tämän pistemäärän mukaan järjestykseen. Mikäli kiintiön rajalla on hakijoita edellä mainitun pisteytyksen jälkeen tasapisteissä, laitetaan saman pistemäärän saaneet hakijat järjestykseen äidinkielen tai suomen kielen arvosanan perusteella alemman taulukon mukaisesti.  

Ylioppilastutkinnon arvosana pisteinä:

Ylioppilastutkinnon oppiaine

 • Ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä: IB: ruotsi A-kielenä, EB: ruotsi L1-kielenä L= 4, E= 4, M=3, C= 2
 • Ruotsi; pitkä oppimäärä L=4, E= 3, M= 2
 • Ruotsi; keskipitkä oppimäärä L=4, E=3, M=2
 • Äidinkieli: suomi, saame tai suomi toisena kielenä; tai suomen kieli L=6, E= 5, M= 4, C= 3, B= 2, A= 1

Ylioppilaskirjoitusten tuloksista saa olla kulunut enintään 10 vuotta.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävään valintaan 4.-16.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hum.haku@uef.fi 

Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevan tulee jättää hakuaikana vapaamuotoinen hakemus filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

 • päiväys
 • hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 • mitä avoimen yliopiston opinto-oikeutta haetaan
 • millä perusteella  
 • antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä yo-todistuskopio. Hakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hum.haku@uef.fi. 

Valinnan tuloksen julkistaminen

Ylioppilaskokeen arvosanan perusteella tehtävästä sivuainevalinnasta tulos julkistetaan viimeistään 26.8.2022. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Mikäli hakija ei tule valituksi ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella tehtävässä valinnassa, hän voi osallistua sivuainekokeeseen.

 

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten opiskeluoikeuden saamisen jälkeen.

 

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. ruotsin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit pyytäen sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

 

Lue sivuiltamme ruotsia avoimessa yliopistossa, yhteistyöoppilaitoksessamme opiskelleen Leenan opiskelijatarina.

Opinnoista saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus painottuu kielitaidon parantamiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

 

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja
 • hallitsee ruotsin perusrakenteet
 • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja
 • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään
 • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot)
 • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle.
30 opintopistettä

Ruotsin kielen opinnot sopivat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville (edell. perus- ja aineopintoja) sekä muille pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen kautta on mahdollisuus saavuttaa hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyä kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 6.9. klo 16.30-18 Teams-tapaamisena.

Opintokokonaisuuteen saatava opiskeluoikeus valintamenettelyjen kautta.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteeriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakea ruotsin kielen aineopintoihin.

 

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

Katso ilmoittautumisohjeet.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.