Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ruotsin kielen aineopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
4.8.2022 - 29.7.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus, Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta. Opinnoissa kehitetään kielitaidon ja kielitiedon lisäksi monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus-, viestintä- ja digitaitoja sekä projekti- ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi omaksutaan myös tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun sekä jatkuvan oppimisen periaatteet.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit. Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu ruotsin kielen perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

 

Ruotsin kielen aineopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Pakolliset ruotsin opinnot:

Kielitieteelliset opinnot 10 op:

2132328 Ruotsin kielioppi 2 5 op

2132335 Suullinen viestintä ja fonetiikka 5 op

Kielitaito-opinnot 10 op:

2132336 Tieteelliset tekstitaidot ja tutkimusmetodit 5 op

2132332 Pohjoismainen kieli- ja kulttuuriharjoittelu 5 op

Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 5 op:

2132333 Ruotsalainen kirjallisuus ja ruotsalaiset elokuvat 5 op

Valinnaiset opinnot yhteensä 5 op. Valitaan seuraavista opintojaksoista:

2132428 Ruotsin sanasto 5 op

2132430 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit 5 op

2132431 Ruotsin kielen historia 5 op

Opettajaksi opiskelevan suositellaan valitsevan opintojakson "Vuorovaikutus ja opetusmateriaali ruotsin kielen opettamisessa".

2132441 Vuorovaikutus ja opetusmateriaali ruotsin kielen opettamisessa 5 op


Hakumenettely opintoihin:

Ruotsin kielen aineopintoihin avoimessa yliopistossa otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä viisi (5) opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot (vähintään 25 op).

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ruotsin kielen perusopintojen perusteella tehtävään valintaan 4.8. klo 9:00 - 16.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen satu.maarit.huuskonen@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista ruotsin kielen perusopinnoista.

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.


Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min). HUOM. ruotsin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit pyytäen sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden. 

Opinnoista saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opiskelijan suoritettua opintokokonaisuuden Ruotsin kielen aineopinnot, 30 op hänen kieli- ja viestintätaitonsa ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.2.

 

Ruotsin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • omaa hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä osaa toimia ruotsinkielisessä ympäristössä ja kulttuurissa
  • hallitsee ruotsin kieliopin ja erilaisia teksti- ja tyylilajeja sekä tunnistaa puhutun kielen vaihtelua ja osaa soveltaa tietojaan mahdollisissa asiantuntijatehtävissä
  • osaa arvioida ruotsin kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • osaa perusopintotasoa syvemmin kertoa asiantuntijaroolissa ruotsin kielestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä ruotsalaisesta kulttuurista kuten kirjallisuudesta ja elokuvista
  • osaa havainnollistaa ja visualisoida suullisia ja kirjallisia esityksiään
  • osaa hakea tietoa ja olla lähdekriittinen
  • hallitsee ajankäyttöään, on yhteistyötaitoinen ja pyrkii täsmällisyyteen
  • osaa argumentoida ja perustella väittämiään ja tekemiään johtopäätöksiä asiapohjaisesti
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida ohjatusti suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
  • on tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja osaa noudattaa niitä.
30 opintopistettä

Ruotsin kielen opinnot sopivat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville (edell. perus- ja aineopintoja) sekä muille pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen kautta on mahdollisuus saavuttaa hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyä kielitieteelliseen näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 6.9. klo 16.30-18 Teams-tapaamisena.

Ruotsin kielen perusopinnot väh. hyvin tiedoin (3/5). Perusopintojen suorituksesta toimitettava todistus tai opintosuoritusote. Hakuedellytyksen täyttävistä hakijoista valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Katso ilmoittautumisohjeet.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

 

Hakumenettely opintoihin:

Ruotsin kielen aineopintoihin avoimessa yliopistossa otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä viisi (5) opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot (vähintään 25 op) vähintään arvosanalla 3/5.

Hakija ilmoittautuu sähköpostitse ruotsin kielen perusopintojen perusteella tehtävään valintaan 4.8. klo 9:00 - 16.8.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen satu.maarit.huuskonen@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista ruotsin kielen perusopinnoista.

Opiskelijoiksi hyväksytyille lähetetään ilmoittautumislinkit yksittäisille opintojaksoille avoimen yliopiston ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista (12e/op) varten.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.