Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot, lv 2021-2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
6.8.2021 - 30.8.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
-

Opintojen sisältö:

Harjoituskursseja, luentokursseja ja seminaareja etä- ja kontaktiopetuksena. Perehdytään japanin kielioppiin, opiskellaan lukemaan ja kirjoittamaan japaniksi, tehdään kuuntelutehtäviä sekä ääntämisharjoituksia. Harjoituskursseilla suuri paino on keskusteluharjoituksilla sekä roolileikeillä, joiden avulla perehdytään kielen eri tyyleihin sekä ei-kielelliseen viestintään. Kursseilla pidetään japaninkielisiä lyhyitä esitelmiä ja alustuksia, myös digitaalisessa muodossa. Opiskelija tutustuu Japanin kulttuurin eri osa-alueisiin ja yhteiskuntaan osallistumalla seminaareihin ja luentokursseihin. Seminaareissa keskustellaan ryhmissä Japanin kulttuuriin liittyvistä teemoista ja pidetään esitelmiä. Opiskelijat kirjoittavat esseitä ja oppimispäiväkirjoja. Kurssien aikana katsotaan Japanin kulttuuriin liittyviä dokumentteja ja elokuvia.

Suoritustapa

Perusopintojen kielikurssit ovat harjoituskursseja, joissa on oltava läsnä säännöllisesti. 

Kaikki kielen perusopintojen kurssit ovat pakollisia. Harjoituskursseja ei voi korvata muilla töillä, mutta opiskelijalla on mahdollisuus sopia vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoisista suoritustavoista, jos hän on hankkinut japanin kielen perustaidot jo ennen opintojen aloittamista. Perusopintojen opintojaksoja on mahdollista korvata myös muissa yliopistoissa suoritetuilla opinnoilla. Näistä tulee kuitenkin keskustella vastuuopettajan kanssa. Erityistapauksessa yhden perusopintojen opintojakson voi korvata opintojaksolla 2133012 Japanin kielen ja kulttuurin perusopintoja. Tästä tulee kuitenkin ehdottomasti sopia vastuuopettajan kanssa etukäteen.

Suoritustapoja on kolme:

a) Aktiivinen osallistuminen luento- ja seminaarikursseihin, erikseen annettujen tehtävien tekeminen ja esitelmien pitäminen.
b) Kirjatentti. Kirjallisuus sovitaan tentaattorin kanssa.
c) Esseen tai oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Esseestä ja oppimispäiväkirjasta tulee sopia vastuuopettajan kanssa.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot:

2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op Opinto-oikeuden saadakseen opiskelijan on suoritettava opintojakso hyväksytysti.
2133010 Japanin kielen perusteet 1 6 op
2133003 Japanin kielen perusteet 2 7 op
2133008 Suullinen kielitaito 1 5 op
2133009 Kirjallinen kielitaito 1 5 op
2133011 Japanin perinteinen kulttuuri 5 op Tämä opintojakso on avoinna kaikille kiinnostuneille, eikä vaadi myönnettyä opiskeluoikeutta japanin kielen ja kulttuurin perusopintojen kokonaisuuteen.

Valinnaiset opintojaksot:

2133012 Japanin kielen ja kulttuurin perusopintoja, 1-10 op

Opintoihin hakeminen: Katso ilmoittautumisohjeet hakeminen-välilehdeltä. 

Opetuskieli: suomi ja japani.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija   • omaa vankan pohjan ja valmiudet suorittaa japanin kielen ja kulttuurin aineopinnot. Hän hallitsee kokonaisuuden, jonka kautta hänelle avautuu uusia näkökulmia sekä Japaniin että Itä-Aasiaan.   • opiskelija suoriutuu arkipäivän viestintätilanteista, osaa kertoa mieltymyksistään ja tapahtumista sekä ilmaista mielipiteitään. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea alemman keskitason japaninkielistä tekstiä. Hän kykenee ymmärtämään yksinkertaista japaninkielistä puhetta. Opiskelija tuntee Japanin kulttuurihistorian perusteet ja kykenee käyttämään tietouttaan hyväkseen syventäessään Japanin kulttuurin opintojaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys eri uskontojen merkityksestä japanilaisten elämässä. Hän osaa hyödyntää myös tapakulttuurin ja ei -kielellisen viestinnän tuntemustaan erilaisissa viestintätilanteissa.   • pystyy käyttämään erityisosaamistaan työtehtävissä, joissa vaaditaan japanin kielen perustason kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Hän voi toimia mm. liike-elämän ja matkailun palveluksessa sekä yleensä kulttuurienvälistä tuntemusta vaativissa tehtävissä.
30 opintopistettä

Japanin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Opintojaksojen aikataulut ja opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa.

 

 

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot lähtevät johdantoluennoilla nollatasolta eli opiskelijoilta ei vaadita mitään edeltävää kielitaitoa. Oppiaine ei ole tarkoitettu japanin kielen natiivipuhujille eikä se ole mielekäs muillekaan, jotka jo ennestään hallitsevat japanin kielen.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu kaikkien asteikolla 0-5 arvosteltujen opintojaksojen arvosanojen painotetusta keskiarvosta.

Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla ”hyväksytty”.

Suomi

Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Nämä hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022.​  Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä, katso yhteystiedot alla.

Kunkin kurssin kohdalla annetaan tiedot poissaoloihin liittyvistä käytänteistä. Jos opiskelija on kuitenkin todistettavasti, mm. näyttökokeen avulla osoittanut osaavansa kurssilla käsiteltävät asiat tai osan niistä, hän voi vastuuopettajan luvalla olla poissa tietyiltä tunneilta (mm. hiragana -merkki tunneilta). Sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi opiskelija voi olla poissa, mutta hänen on ilmoitettava asiasta opettajalle ja sovittava mahdollisista järjestelyistä. Jos opiskelija on usein poissa ilman erityistä syytä, hänelle ei anneta kurssista merkintää. Kurssi on tuolloin suoritettava uudelleen.

Opintojaksot 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot 2 op  ja 2133011 Japanin perinteinen kulttuuri 5 op eivät vaadi myönnettyä opiskeluoikeutta japanin kielen ja kulttuurin perusopintojen kokonaisuuteen. 

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

 Lue ilmoittautumisohjeet hakeminen-välilehdeltä.

Suunnittelija

Profiilikuva: Krista Sutinen

Sutinen, Krista

Suunnittelija