Laatu henkilökunnalle

Itä-Suomen yliopiston laatutyö ja kestävän kehityksen edistäminen ovat oleellisia osia yliopiston strategian toteuttamista. Laatu ja kestävä kehitys ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä laadun ja kestävän kehityksen saralla Itä-Suomen alueen ja myös muiden korkeakoulujen kanssa.

Itä-Suomen yliopisto on läpäissyt hyväksytysti Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIn joulukuussa 2016 tekemän auditoinnin.  Edellinen auditointi oli tehty vuonna 2010. Yliopisto sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää siis korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa myös eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.  Löydät oheisesta linkistä Karvi-auditoinnin raportin.

Yliopistollamme on ollut oikeus käyttää Reilun kaupan yliopiston arvonimeä vuodesta 2014. Yliopistopalveluilla on Green Office diplomi vuodesta 2012. Lisäksi yliopistolla on Euroopan Komission vuonna 2013 myöntämä Diploma Supplement -tunnustus siitä, että yliopisto noudattaa Diploma Supplement ‑liitejärjestelmän sääntöjä kaikilta osin (Europass – kansainvälinen tutkintotodistuksen liite).Yliopistomme on saanut myös vuonna 2014 tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja tutkijanuran houkuttelevuuteen liittyvästä kehittämistyöstään oikeuden käyttää EU:n myöntämää tunnusta, HR Excellence in Research -logoa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yliopisto on allekirjoittanut vuonna 2015.

Yliopiston laatukulttuurissa laatutyö ja prosessien jatkuva kehittäminen on kytkeytynyt oleelliseksi osaksi strategista johtamista ja yliopiston toimintaa niin yksilö- kuin yksikkötasollakin. Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö on sitoutunut omaan työhönsä ja toimii yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Yliopiston laatujärjestelmä kattaa yliopiston kaikki toiminnat. Yliopiston kokonaisarkkitehtuuri on liitetty osaksi johtamista ja laatutyötä. Lisäksi kestävän kehityksen asiat ja yhteiskuntavastuu sisältyvät laatujärjestelmäämme.

Yliopiston laatutyö perustuu yliopiston strategiaan, tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja osallistaa opiskelijat, henkilökunnan sekä sidosryhmät.
Yliopistolaiset ovat voineet osallistua myös esimerkiksi strategiatyöhön ja päässeet näin osaltaan vaikuttamaan siihen. Lisäksi henkilökunnan edustajia on kaikissa päätöksenteko- ja suunnitteluelimissä ja työryhmissä.

Laatutyöstä ja laatujärjestelmästä viestitään avoimesti sekä henkilökunnalle että opiskelijoille ja koko yliopistoväellä on mahdollisuus osallistua laatutyöhön ja sen kehittämiseen monenlaisten eri kanavien kautta. Laatuasioita käsitellään yleisesti yliopiston kaikissa yksiköissä erilaisissa kokouksissa joko säännön mukaisesti tai tiettyyn teemaan (esim. auditointi) liittyen. Yksiköillä on omat, niiden henkilöstöstä nimetyt laatuvastaavat ja heidän varahenkilönsä ja tiedekuntatasolla laatutiimit. Yksiköillä on myös koulutettuja sisäisiä auditoijia, jotka osallistuvat yliopiston sisäisiin auditointeihin auditoijina. Henkilökunta voi osallistua näihin auditointeihin myös haastateltavina omaan työtehtäväänsä liittyen. Auditoinneista tehdyt raportit käsitellään yksiköissä yhdessä niiden henkilöstön kanssa.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteena on toiminnan jatkuva systemaattinen kehittäminen Demingin ympyrän (PDCA:n) mukaisesti. Järjestelmä tuottaa johdolle sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille näiden tarvitsemaa tietoa toiminnan kehittämiseksi ja päätösten tekemiseksi. Jatkuvan kehittämisen periaate suunnittelu – toteutus – arviointi – kehittäminen (Plan-Do-Check-Act) –sykli  toimii myös henkilökunnan osalta:


Tutustu laatujärjestelmäämme

Yliopiston päälaatukäsikirjassa on kuvattu yliopistotasolla yliopiston toimintaa ja menettelytapoja.
Päälaatukäsikirja on julkinen ja löytyy myös yliopiston internetsivuilta.
Tiedekuntien laatukäsikirjoista on kuvattu tarkemmin toimintaa ja menettelytapoja tiedekuntatasolla.
Osalla tiedekuntien yksiköistä sekä palvelu- ja erillislaitoksilla on myös omat laatu- tai toimintakäsikirjat, joissa on kuvattu tarkemmin yksikkötasoisia menettelytapoja.
Prosessikuvaukset ja tarkemmat toimintakohtaiset ohjeet, asiakirjapohjat, lomakkeet ym. dokumentaatio
löytyy yksiköiden omilta intranetsivuilta. Yliopiston intranetsivuilta Heimosta löytyy myös laatuun liittyvää ohjeistusta.
Yliopiston laatusivuille on koottu laajemmin tietoa yliopiston laatujärjestelmästä ja laatutyöstä.

Yliopisto järjestää aika ajoin laatukoulutusta kaikille yliopistolaisille. Koulutusta järjestetään myös sisäisille auditoijille. Laatuajattelun perusteet –verkkokurssilla (1op) moodlessa  voi lisäksi keväisin helmi-huhtikuussa ja syksyisin loka-joulukuussa tutustua laatuajattelun perusteisiin ja laatujärjestelmiin, jos haluaa saada lyhyen tiiviin tietopaketin siitä mitä laatu tarkoittaa. Kurssi on avoinna sekä henkilökunnalle että opiskelijoille.

Itä-Suomen yliopiston KARVI-auditointi 2016

Suomessa käytetään arvioimista ja seurantaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laatujärjestelmien kansallinen arviointimallin mukaisesti laatujärjestelmiä auditoidaan vähintään kerran kuudessa vuodessa. Itä-Suomen yliopiston edellinen sertifikaatti oli vuoden 2010 auditoinnista.

Auditoinnit järjestää riippumaton asiantuntijaelin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI).
Suomen oma kansallinen malli määrittelee, millainen laatujärjestelmän pitäisi olla sekä kansallisiin että eurooppalaisiin vaatimuksiin verrattuna. Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettely-tavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja näin osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI auditoi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän 13.-15. joulukuuta 2016. Auditointi oli kansainvälinen eli auditoijista osa oli kansainvälisiä laatuasiantuntijoita ja auditointikielenä oli englanti. Auditoinnissa haastateltiin laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita sekä sidosryhmien edustajia. Auditoinnin tulos ja raportti julkaistiin 21.4.2017 ja yliopisto läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Uusi laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta.

Tarkempaa tietoa auditoinnista saa KARVI-auditoinnin omilta sivuilta, jonne pääsee sekä näiltä yliopiston laatusivuilta että intranetin  Henkilöstö -pääsivuilla olevasta KARVI-auditoinnin bannerista.