Takaisin

Uusia oppimisympäristöjen kehittämishankkeita Itä-Suomen yliopistoon

Itä-Suomen yliopisto tukee neljää uutta oppimisympäristön kehittämishanketta yhteensä 30 000 euron rahoituksella opetusta antaville yksiköille. Hankkeissa tuodaan uusia toteutustapoja terveydenhuollon juridiikan ja ruotsin kielen opetukseen, kehitetään ilmiölähtöistä opetusta luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajaopiskelijoille ja luodaan avoin kestävän kehityksen verkko-oppimisympäristö.

Itä-Suomen yliopiston strategisena tavoitteena on olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi yliopiston yksiköt voivat hakea vuosittain kehittämisrahaa oppimisympäristöjen kehittämishankkeille. Vuodelle 2016 hanke-esityksiä tuli yhteensä 32.

Hanke-esityksissä esitettiin lukuisia uusia ideoita oppimisympäristöjen ja opetuksen muuttamiseksi entistä opiskelijakeskeisemmäksi ja joustavammaksi hyödyntämällä muun muassa digitaalista oppimista, yhteisöllisyyttä ja tieteenalojen välistä yhteistyötä. Ehdotukset kohdistuivat laajasti oppimisympäristön eri osa-alueisiin kuten henkilöstön osaamiseen, teknologiaan, fyysisiin tiloihin ja opetus- ja oppimisratkaisuihin. 

Rahoittamiensa hankkeiden kautta yliopisto edistää oppimisympäristöjen kehittämisen toimenpideohjelman toteutumista, yksiköiden ja tieteenalojen välistä yhteistyötä opetuksen kehittämisessä sekä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja. Tavoitteena on myös tukea opetus- ja oppimiskulttuurin muutosta sekä parhaiden käytäntöjen levittämistä laajasti koko yliopistossa. Opiskelijat ovat aktiivisina toimijoina hankkeissa.

Nyt käynnistyvät hankkeet antavat opiskelijoille uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää tutkinnossa ja työelämässä vaadittavia valmiuksia. Terveystieteiden opiskelijat voivat saavuttaa entistä paremmin työelämässä tarvitsemansa juridiset valmiudet. Eri alojen tutkintoon kuuluvien ruotsin kielen opintojen osaamistason saavuttamista tuetaan uudella konseptilla. Aineenopettajaopiskelijoille tuodaan lisää valmiuksia monitieteisen ja ilmiöpohjaisen opetuksen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Lisäksi opettaja- ja opinto-ohjaajaopiskelijoille luodaan kestävän kehityksen valmiuksia monitieteisen opiskelijayhteistyön avulla kehitettävässä avoimessa englanninkielisessä oppimisympäristössä.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka (jaakko.puhakka (a) uef.fi, p. 029 445 8018)

Oppimisympäristöjen kehittämisrahalla tuettavat hankkeet

  1. Terveydenhuollon juridiikkaa koskevan opetuksen kehittäminen (7 000 €). Oikeustieteiden laitoksen hankkeen tavoitteena on kehittää kampusten yli tapahtuvaa oikeustieteiden opetusta siten, että sen sisällöissä ja järjestämistavoissa huomioidaan paremmin osallistujien tarpeet. Hankkeen osana selvitetään terveydenhuollon asiantuntijoiden juridisia osaamistarpeita ja luodaan hyviä käytänteitä tieteenala- ja kampusrajat ylittävään opetukseen, johon osallistuvilla opiskelijoilla on erilaiset lähtötasot. Samalla luodaan hyviä käytänteitä, joiden avulla opiskelijat voivat osallistua opetuksen kehittämiseen ja sen arviointiin. Hankkeen vastuuhenkilö on laitoksen johtaja Tapio Määttä ja yhteyshenkilö yliopisto-opettaja Heidi Poikonen.
  2. Ruotsin kielen taitojen oppimisvalmiuksien tukeminen uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen, (7 000 €). Kielikeskuksen hankkeessa kehitetään klinikkamuotoinen oppimiskonsepti, jolla vahvistetaan kielen rakenteita ja sanastoa yksilöllisellä ja tehokkaalla tavalla tutkinto-opetukseen osallistumisen edellyttämälle tasolle. Hankkeen tavoitteena on koota moduulirakenteinen, digitaalinen oppimisaineisto autenttisine tehtävineen sekä luoda konsepti, josta muodostuu jatkuva käytäntö ja jota voidaan soveltaa myös muuhun yliopisto-opetukseen ja oppimisen tukeen. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat soveltavan kasvatustieteen yksikkö ja opiskelijoista koottavat eri työryhmät. Opiskelijat ja Suomen yliopistojen kielikeskusverkosto osallistuvat hankkeen arviointiin. Hankkeen vastuuhenkilö on kielikeskuksen johtaja Raija Elsinen.
  3. Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa (ILMA), (8000 €). Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan koordinoimaan yhteishankkeeseen osallistuvat Fysiikan ja matematiikan laitos, Historian ja maantieteen laitos, Joensuun normaalikoulu, Kemian laitos, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto ja Ympäristö- ja biotieteiden laitos. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ilmiöpohjaiseen opetuksen lähestymistapaan perustuva opetuskokonaisuus aineenopettajien maisteriopintoihin. Hankkeella vastataan mm. perusopetuksen uudistuvan opetussuunnitelman, digitalisaation ja opetuksen monitieteisyyden haasteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy myös uusi toimintamalli tiivistämään ainelaitosten, soveltavan kasvatustieteen ja normaalikoulun opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyötä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan varadekaani Elina Oksanen.
  4. Kasvatus kestävään tulevaisuuteen Open Online Course–opintojakso, (8 000 €). Kasvatustieteen ja psykologian osaston ja Soveltavan kasvatustieteen hankkeessa valmistellaan avoin online-opintojakson periaatteiden mukaisesti kestävän kehityksen ymmärrystä rakentava avoin englanninkielinen oppimisympäristö. Opettajaopiskelijat osallistuvat hankkeessa oppimistavoitteiden asettamiseen, jakson sisältöjen ja menetelmien suunnitteluun aina oppimistulosten arviointiin ja palautteen keräämiseen saakka. Opettajaopiskelijoiden tuottamat kestävän kehityksen ideat ja teemat arvioidaan monitieteisessä opiskelijapaneelissa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Teija Koskela.