Takaisin

Suomen psykologisen seuran gradupalkinto Outi Pulkalle

Itä-Suomen yliopistosta sosiaalipsykologian pääaineesta viime vuonna valmistuneen Outi Pulkan pro gradu -tutkielma Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin on saanut Suomen psykologisen seuran Kirsti Lagerspetz -gradupalkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain edellisen vuoden parhaalle psykologian alan pro gradu -tutkielmalle.

Outi Pulkan tutkielma perustuu John Bowlbyn ja hänen seuraajiensa muotoilemaan kiintymyssuhdeteoriaan. Tutkielmassa analysoidaan kyselylomakeaineiston avulla kiintymystyylin yhteyttä aikuisiän ihmissuhteisiin. Tulokset osoittavat, että kiintymystyyli – joko turvallinen tai turvaton – on yhteydessä ystävyyssuhteisiin, yksinäisyyteen, parisuhdetyytyväisyyteen ja sosiaaliseen tukeen, sekä näiden välityksellä myös masentuneisuuteen. Lapsuudenperheen luokka-asema oli yhteydessä kiintymystyyliin.

Pro gradu -tutkielma on luettavissa verkossa osoitteessa http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170896/urn_nbn_fi_uef-20170896.pdf

Gradun tuloksia on avattu syvemmin myös Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen Savumerkkejä-blogissa osoitteessa: https://savumerkkeja.wordpress.com/?s=outi+pulkka&submit=Etsi