Takaisin

Saastamoisen Säätiö, Itä-Suomen yliopisto, Anitta Etula -erityisstipendi, hakuaika 9.9.-28.10.

APURAHA ULKOMAISEEN OPISKELU- JA/TAI TUTKIMUSTYÖJAKSOON VUONNA 2020

Kohderyhmät ja apurahan myöntämisen perusteet

Saastamoisen Säätiö on tehnyt Itä-Suomen yliopistolle 10 000 euron lahjoituksen käytettäväksi Anitta Etula -erityisstipendiin. Apuraha myönnetään joko yhdelle Itä-Suomen yliopiston jatko-opinto-oikeuden omaavalle perustutkinto-opiskelijalle tai yhdelle jatko-opiskelijalle käytettäväksi ulkomailla tapahtuvaan opiskelu- ja/tai tutkimusjaksoon vuonna 2020.

Hakuaika on 9.9. – 28.10.2019        

Apurahan käyttötarkoitus

Apurahalla voidaan kattaa ulkomailla opiskelusta/työskentelystä aiheutuvia kustannuksia, kuten matkakustannukset, elinkustannukset, materiaali- ja laitekulut, muutto- ja vakuutuskulut. Erityisestä syystä apurahaa voi käyttää lukukausi- tai kurssimaksuihin tai konferenssikustannuksiin.

Mikäli opiskelija on apurahan käyttämisen aikana palvelussuhteessa yliopistoon, hän ei voi saada henkilökohtaista apurahaa, vaan matka-apurahan, joka maksetaan hakijan laitokselle käytettäväksi hakijan matkakustannuksiin (edellytys on hyväksytty matkasuunnitelma/matkalupa). Sekä palvelussuhteessa että ei-palvelussuhteessa oleva hakija voi käyttää apurahaa opiskelusta/työskentelystä aiheutuviin materiaali-, laite-, muutto- ja vakuutus- yms. kuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on myös käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa. Apurahaa ei voi siirtää edelleen eikä lahjoittaa kolmannelle osapuolelle. Käyttötarkoituksen ja maksuajankohtien muutokset ovat mahdollisia vain Itä-Suomen yliopiston erikseen antaman suostumuksen perusteella. Muutosanomus tulee lähettää Anitta Etulalle, anitta.etula(a)uef.fi.

Apurahan saajan tulee itse selvittää verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset ennen apurahan maksamista.

Raportointivelvollisuus

Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan apurahan käytöstä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päätyttyä. Raportointiohje annetaan apurahan myöntämisen yhteydessä.

Hakemus ja sen liitteet

Hakemus on vapaamuotoinen ja siinä tulee olla seuraavat liitteet, pdf-tiedostoina:

  1. Hakijan CV tai ansioluettelo
  2. Opintorekisteriote ja mahdollinen julkaisuluettelo
  3. Apurahakauden opiskelu- ja/tai tutkimussuunnitelma
  4. Matkasuunnitelma ja kustannusarvio
  • Matkasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mihin tarkoitukseen ja mille ajalle apurahaa haetaan. Suunnitelmassa tulee myös perustella matkan tarpeellisuus suhteessa hakijan opintoihin.

Budjetissa on arvioitava matkasta aiheutuvat kulut, kuten matkalippujen, majoituksen, elinkustannusten yms. osuus. Myös muut mahdolliset rahoituslähteet on mainittava.

  1. Suositus

Väitöskirjatyön ohjaajan suositus.

Hakemusta tukee kutsu vastaanottavasta yliopistosta/tutkimuslaitoksesta.

Hakuaika ja apurahan julkistaminen

Apurahahakemukset tulee lähettää tämän hakukuulutuksen mukaisesti eikä myöhästyneitä hakemuksia oteta huomioon.  Hakemukset lähetetään sähköisinä Kirsi Karjalaiselle, kirsi.karjalainen(a)uef.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Päätös apurahan saajasta tehdään marras-joulukuussa 2019 ja päätös julkaistaan yliopiston verkkosivuilla. Apurahaa hakeneille ei ilmoiteta henkilökohtaisesti tehdystä päätöksestä.

 

Lisätietoja antaa Anitta Etula, anitta.etula(a)uef.fi, puh. 050 590 5012, ja hakuprosessiin liittyen Kirsi Karjalainen, kirsi.karjalainen(a)uef.fi, puh. 050 462 1267.

Hakukuulutus (pdf)