Takaisin

Professori Jyrki Niskanen oli tieteenalansa uudisraivaaja ja innostava opettaja

Professori Jyrki Niskanen kuoli Kuopiossa kiirastorstaina 18. huhtikuuta kesken työpäivän sattuneen sairauskohtauksen jälkeisiin komplikaatioihin. Hän oli syntynyt Helsingissä 30.9.1955.

Jyrki Niskanen kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta 1974. Jo samana syksynä alkoivat opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa. Suoritettuaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Niskanen aloitti työuransa tutkijana Helsingin kauppakorkeakoululla ja siirtyi sieltä virkamieheksi kauppa- ja teollisuusministeriöön. Tutkijanura kuitenkin houkutteli ja Jyrki Niskanen palasi tutkijaksi Helsingin kauppakorkeakouluun, mistä väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 1990. Niskanen jatkoi työskentelyä eri tehtävissä Helsingin kauppakorkeakoululla vuoteen 1994 saakka.

Vuonna 1994 Niskanen nimitettiin laskentatoimen professoriksi Tampereen yliopistoon, mistä hänet kutsuttiin 2001 Kuopion yliopiston ensimmäiseksi laskentatoimen ja rahoituksen professoriksi. Jyrki Niskasella oli keskeinen rooli paitsi laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineen, koko kauppatieteellisen koulutuksen kehittäjänä Kuopion yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa. Niskanen oli työlleen omistautunut opettaja, jolla oli aina aikaa opiskelijoille. Hän ohjasi uransa aikana lähes 500 pro gradu -työtä, joista suurimman osan Kuopiossa. Jyrki Niskanen oli myös pidetty esimies. Hän oli tasapuolinen ja alaisilleen lojaali. Hänen toimiaan ohjasi vahva usko yliopistomaailman yhteisiin pelisääntöihin ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen.

Niskasen yliopistoura jatkui kaikkiaan noin 35 vuotta, joista professorina 25 vuotta. Päätyönsä ohella Jyrki Niskanen toimi Kuopion yliopiston informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan varadekaanina vuosina 2002–2005 ja dekaanina vuosina 2005–2009. Tuossa tehtävässä hänellä oli keskeinen rooli siinä, että Itä-Suomen yliopisto sai kauppatieteellisen alan tutkinnonanto-oikeuden aloittaessaan toimintansa vuonna 2010.

Jyrki Niskasen ura laskentatoimen tutkijana alkoi Helsingin kauppakorkeakoulussa 1980-luvun jälkipuolella. Vuonna 1990 julkaistussa väitöskirjassaan Jyrki Niskanen tutki tilinpäätöstiedoista laskettujen kassavirtapohjaisten systemaattisen riskin mittareiden kykyä ennustaa yritysten markkinariskiä. Tutkimustulokset auttavat pääomakustannusten määrittämisessä yksityisille yrityksille, jotka eivät ole pörssinoteerattuja. Väitöskirjan jälkeen Niskanen jatkoi vielä jonkin aikaa kassavirtojen informaatiosisällön analysoimista ennen siirtymistä uusille teema-alueille.

Yksi Jyrki Niskasen uusista teema-alueista käsitteli kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS, myöhemmin IFRS) mukaan laadittujen tilinpäätösten informaatiosisältöä osakemarkkinoilla. Tutkimus julkaistiin alan kansainvälisessä tiedelehdessä 1990-luvun alkupuolella, ja se oli ensimmäisiä lajissaan. Myöhemmin vastaavia tutkimuksia on tehty muiden maiden aineistoilla.

Empiirisen tutkimuksen tekeminen aiheesta oli mahdollista Suomessa, koska monet suomalaiset suuret pörssiyritykset olivat uranuurtajia julkaistessaan vapaaehtoisesti niin sanottuja duaalitilinpäätöksiä yritysten laatiessa samoilta tilikausilta sekä suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätösnormiston vaatimusten mukaiset että kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja soveltavat tilinpäätökset. Tämä kansainvälisesti harvinainen institutionaalinen tilanne loi ainutlaatuiset laboratorio-olosuhteet. Myöhemmin Niskanen julkaisi tutkimusryhmänsä kanssa aiheesta vielä lisätutkimuksia.

Toinen merkittävä teema-alue Jyrki Niskasen tutkimusuralla oli yritysten harjoittama tuloksenohjaus (earnings management), jolta hän julkaisi tutkimusryhmineen useita tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä lehdissä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Ehkä merkittävin näistä oli johtavassa yhdysvaltalaisessa alan tiedelehdessä 90-luvun puolivälissä julkaistu tutkimus, jossa osoitettiin, miten silloisissa suomalaisissa institutionaalisissa olosuhteissa keskeiset osinkopolitiikka ja yritysverotus yhdessä ohjasivat pörssiyrityksiä tarkoituksenmukaisen tilinpäätöstuloksen näyttämiseen.

Edellisten lisäksi Jyrki Niskanen tutki etenkin viime vuosina yritysten tilintarkastusta. Hänen mielenkiintonsa kohteet vaihtelivat pienten perheomisteisten yritysten tilintarkastusta koskevista kysymyksistä tilintarkastajan sukupuolen vaikutuksiin tilintarkastuksen lopputulemiin. Yhdessä vaimonsa ja kollegansa professori Mervi Niskasen kanssa hän julkaisi menestyksekkäästi alan kansainvälisissä lehdissä myös lukuisia pienten yritysten rahoituskysymyksiä käsitelleitä tutkimuksia. Näiden tutkimusten aiheet olivat varsin monipuoliset vaihdellen muun muassa yritysluottojen sopimusvakuuksista lainojen maturiteetteihin, yritysten pankkisuhteisiin, omistusrakenteisiin ja likviditeetin ylläpitoon. Tieteellisten julkaisujensa lisäksi Jyrki ja Mervi Niskanen julkaisivat vuosituhannen vaihteessa myös yritysrahoitusta käsittelevän oppikirjan, joka on yltänyt useisiin painoksiin ja säilyttänyt asemansa alan perusteoksena jo 20 vuotta.

Tutkijana Jyrki Niskanen kuului ikäpolvensa uudisraivaajiin, jotka aiemman kotimaisen julkaisuperinteen jälkeen raivasivat myöhemmille laskentatoimen tutkijasukupolville tietä arvostettuihin kansainvälisiin tiedelehtiin. Hänellä oli myös kykyä nähdä etuajassa, mitkä teemat hänen tutkimusalallaan ovat nousemassa kansainvälisesti esiin. Hyviä esimerkkejä näistä ovat sekä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja että tuloksenohjausta koskevat teema-alueet. Molemmilla Niskanen oli julkaisuillaan tutkimusryhmineen 1990-luvulla etujoukoissa ennen kuin ne nousivat suureen suosioon kansainvälisessä tiedeyhteisössä vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen.

Vapaa-ajalla Jyrki Niskasen tukikohta oli perheen kesäpaikkana toiminut vanha sukutila, Koskenmäki, Pielaveden Laukkalassa. Siellä erityisesti luonnossa liikkuminen, sienestys ja lintujen tarkkailu kuuluivat mieluisiin ajanvietteisiin. Muita harrastuksia olivat sijoitustoiminta ja erityisesti viime vuosina matkailu.

Mervi Niskanen

Eero Kasanen

Juha Kinnunen

Kirjoittajat ovat Jyrki Niskasen vaimo ja laskentatoimen emeritusprofessoreita Aalto yliopistosta.